SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), čl.61. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i čl. 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06), općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Punat za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

1. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa

2. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim i izvanproračunskim korisnicima ( u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Korisnici mogu proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim financijskim planovima, a sve raspoređeno u planove tekućih i razvojnih programa.

Članak 5.

Proračun se izvršava u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 6.

Sredstva ostvarena po osnovi kamata prihod su Proračuna.

Članak 7.

Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda u Proračun, vratiti će se uplatiocu sredstava na teret istih.

Članak 8.

Ovlašćuje se općinsko Poglavarstvo da sukladno čl. 70. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može mijenjati namjenu i visinu sredstava koja su u proračunu raspoređena za posebne namjene ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva bila namijenjena.

O odluci iz st. 1. ovog članka općinsko Poglavarstvo mora izvijestiti općinsko Vijeće na prvoj slijedećoj sjednici i predložiti Izmjenu i dopunu plana proračuna.

Članak 9.

Naredbodavatelji sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna su predsjednik općinskog Poglavarstva, zamjenik predsjednika općinskog Poglavarstva ili pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela.

Članak 10.

Kod korisnika Proračuna, za zakonitu uporabu sredstava odgovoran je rukovoditelj korisnika proračuna.

Članak 11.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/4

Ur. broj: 2142-02-02-08-3

Punat, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr