SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 9/05), članka 18. stavka 1. točke 4. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07 i 16/08) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 3. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Lopar

Članak 1.

Predmet ove Odluke je raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Lopar.

Članak 2.

Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke znači prodaja, osnivanje prava služnosti, osnivanje stvarnih tereta, osnivanje prava građenja, osnivanje založnog prava, zakup na nekretninama u vlasništvu Općine Lopar.

Članak 3.

Nekretninama se može raspolagati na temelju javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ovlašteni sudski vještak.

Članak 4.

Stjecatelj prava na nekretnini dužan je pored naknade platiti i troškove provedbe javnog natječaja (trošak utvrđivanja visine naknade, trošak objave javnog natječaja, ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina i dr.).

Članak 5.

Natječaj raspisuje i objavljuje Općinsko poglavarstvo.

Odluka o raspisivanju natječaja sadrži:

- pravo učešća u natječaju,

- oznaku i površinu nekretnine,

- podatke o opremljenosti zemljišta,

- početnu cijenu,

- iznos troškova,

- rok za zaključenje ugovora,

- bitne elemente ugovora,

- visinu i način polaganja pologa,

- dokumentaciju koju ponuditelj dostavlja uz ponudu,

- način i rok podnošenja ponuda,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.

Članak 6.

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva donosi Poglavarstvo Općine Lopar.

Članak 7.

Općina Lopar i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor.

Tabularna izjava izdat će se nakon što stjecatelj prava plati Općini Lopar ugovorenu cijenu i troškove.

Članak 8.

Nekretnina koju u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište može se dati u zakup pravnim i fizičkim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do njegovog privođenja namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja odnosno lokacijskom dozvolom.

U zakup se može dati ono zemljište za koje programom mjera za unapređenje stanja u prostoru nije predviđeno uređenje.

Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata uređuje se posebnom odlukom.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/08-20

Lopar, 3. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr