SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju točke 7.2. (podtočke 7.2.1., 7.2.2. i 7.2.4.) Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. (»Narodne novine« broj 114/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03) i članka 18. i 27. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 47/07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Povjerenstva za
ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Lopar sa zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. na području Općine Lopar.

Članak 2.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika diskriminacije na temelju spola i podizanja svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce;

- potiče i predlaže posebne mjere za donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;

- predlaže mjere za razvoj ženskog poduzetništva;

- predlaže mjere kojima se omogućava usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između žena i muškaraca;

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkom i izvršnom tijelu Općine;

- potiče uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca pri imenovanju u gradska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini;

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja;

- predlaže mjere za učinkovit sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, maternice, debelog crijeva i sl.) te smanjenja spolno prenosivih bolesti;

- te predlaže i druge mjere od značaja za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu, i troje članova (u daljnjem tekstu: članovi Povjerenstva).

Članovi Povjerenstva biraju se iz reda članova Općinskog vijeća, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka i građana.

Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja (u daljnjem tekstu: Komisija).

Članak 4.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. Zlatko Jakuc, Lopar 508

2. Grozdana Marušić, Lopar 395

3. Zdenka Pećarina, Lopar bb

4. Rajka Paparić, Lopar 466

5. Nada Pičuljan, Lopar 132

Članak 5.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik/ ca na način određen Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Do donošenja Poslovnika Povjerenstvo primjenjuje odgovarajuće odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 6.

Mandat članova Povjerenstva je četiri godine, računajući od dana imenovanja.

Članu Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim posebnim zakonom;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude;

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

- smrću.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Općinsko vijeće će razriješiti člana Povjerenstva i na istoj sjednici imenovati novog člana kojem mandat traje do isteka mandata razriješenog člana.

Općinsko vijeće može razriješiti člana Povjerenstva i na obrazloženi prijedlog Komisije.

Članak 7.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Općinskoj upravi Općine Lopar.

Članak 8.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Lopar.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/08-22

Lopar, 3. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51281&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr