SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), a na prijedlog Poglavarstva Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Lopar za 2008. i 2009. godinu

I. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Lopar i organiziranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- središnja tijela državne uprave,

- operativne snage zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:

- definirati resurse,

- izvršitelje,

- te kontinuirano provoditi i usklađivanje djelovanja svih snaga.

II. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja

Cilj: povećanje i unaprijeđenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od:

- Stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

- službi i pristrojbi središnjih tijela dravne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

- zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,

- zapovijedništva i službi civilne zaštite,

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Zadaća je službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

- definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i slično), te iste uključiti i smjernice za daljnji razvoj.

Zadaća vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi je:

- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.

Stožer zaštite i spašavanja:

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora županu, gradonačelnicima i načelnicima kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje i:

- obuku članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke stožera zaštite i spašavanja

- opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom.

Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite (na nivou PGŽ):

- nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđena proračunom, a sukladno važećim propisima i prema planu opremanja odobrenom od župana.

III. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku hrvatsku u 2008. i 2009. godini

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 27/08, utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne uprave organizacije, javna poduzeća i ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventive aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. i 2009. godini.

IV. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Cilj: donošenje temeljnih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstva kao i mjere te postupci za provedbu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, dužna su najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatrati stanje sustava

zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. citiranog Zakona te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.

Predstavnička tijela nadalje u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava u narednoj godini, donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđenje Zakonom.

Člankom 11. citiranog zakona propisana je obveza Poglavarstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, za svoje područje: predstavničkim tijelima izrađuju i predlažu nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno pribavljenu suglasnost uprave, izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja, predlažu financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području, pripremaju prijedloge općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju zaštite i spašavanja, određuju operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno procjeni ugroženosti, osiguravaju uvjete za premještanje, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima zaštite i spašavanja te osiguravaju uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom.

Slijedom navedenog neophodno je tijekom 2008.i 2009. godine započeti rad na prikupljanju podataka potrebnih za izradu navedenih dokumenata.

V. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 11. stavak 1. alineja 3. Zakona i izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lopar stoga su Drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2008. i u Planu za 2009. godinu ugrađene i sljedeće stavke:

1. sredstva za vatrogastvo (sukladno Zakonu o vatrogastvu),

2. sredstva za civilnu zaštitu (izračun potrebnih sredstava biti će moguć po donošenju zakona o civilnoj zaštiti i planova zaštite i spašavanja),

3. sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu zaštite i spašavanja (komunalna društva i slično),

4. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa odnosno čije su djelatnosti povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (gradsko društvo crvenog križa Rab i slično),

5. sredstva za programe odnosno aktivnosti koje su povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (projekt GEOPARK otok Rab i slično).

VI. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim činiteljem kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

a) nastaviti rad na unapređenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama Europske unije,

b) nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.

VII. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, koa specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluje naljude u tolikoj mjesri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Iz tog razloga potrebno je:

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,

- edukacija stanovništva, a posebno djece i učenika o problematici kriznih situacija,

- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija,

- obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,

- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na razini županije, gradova i općina.

VIII. Zaštita okoliša

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguranje zdravog okoliša

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja.

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenog, održivo korištenje prirodnih dobara bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.

Stoga je potrebno:

- Sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša,

- Kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima,

- Razrada i daljnje unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja.

IX. Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina na odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje nivoa sigurnosti civilnog stanovništva, domaćih i stranih turista, imovine te eko-sustava na području Općine Lopar.

- U okviru suradnje s susjednim gradovima i općinama, Primorsko-goranskom županijom te gradovima i općinama iz drugih županija nastaviti i unaprijediti suradnju na polju zaštite i spašavanja sa odgovarajućim institucijama iste razine,

- U okviru Primorsko-goranske županije kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave zaštite i spašavanja, dogo

varati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.

Sastavni dio ovih Smjernica čini izvod iz Proračuna Općine Lopar po programima odnosno aktivnostima koje su izravno u funkciji razvoja pojedinih dijelova sustava zaštite i spašavanja i sa aktivnostima koje su u posrednoj vezi sa sustavom.

Ove Smjernice stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/08-24

Lopar, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

IZVOD IZ GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2007. I IZVOD IZ DRUGIH
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2008. I PLAN ZA 2009.


Program aktivnosti Godišnji obračun Druge izmjene Plan za

proračuna za 2007. i dopune 2009.

pror. za 2008.


HUMANITARNA

G.D. CRVENOG KRIŽA RAB - 5.000,00 5.000,00

OSNOVNA DJELATNOST

DVD-a LOPAR 85.000,00 168.000,00 200.000,00

VATROGASNA ZAJEDNICA PGŽ 11.250,00 - -

DOM ZDRAVLJA LOPAR 90.000,00 100.000,00 100.000,00

TEKUĆE DONACIJE NEPROF. ORG. IZNAD STANDARDA

HZZO-a I PREVENTIVA 10.000,00 24.000,00 40.000,00

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - 3.000,00 3.000,00

DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 31.514,46 68.000,00 50.000,00

PROJEKT GEOPARK OTOK RAB - 80.000,00 80.000,00

LOVAČKO DRUŠTVO »KUNA« 5.000,00 3.000,00 3.000,00


Godišnji obračun proračuna Općine Lopar za 2007. godinu »Službene novine« broj 23/08 od 20. lipnja 2008.:

Ukupni prihodi i primici = 6.613.900,47 kn - ukupni rashodi i izdaci = 8.487.166,57 kn

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2008. godinu:

Ukupni prihodi i primici = 14.376.000,00 kn - ukupni rashodi i izdaci = 14.376.000,00

Plan proračuna za 2009. godinu: Ukupni prihodi i primitci = 14.173.000,00 kn, te ukupni rashodi i izdaci = 14.173.000,00kn

Financiranje sustava zaštite i spašavanja temeljeno je na članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), a stvarne potrebe utvrdit će se nakon izrade procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja za Općinu Lopar.

Slijedom navedenog predlaže se da se pri izradi proračuna za narednu godinu povede računa i o pravima i obvezama Općine Lopar na području sustava zaštite i spašavanja.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr