SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Temeljem odredbi članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske« županije broj 47/07) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lopar
za 2009. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Lopar za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina), te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda, te rashodi po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Korisnik proračunskih sredstava kojemu su sredstva osiguravaju iz prihoda Proračuna, smije stvarati obveze samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 5.

Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:

- da je namjena odobrena u Proračunu,

- da je svota stvorene obveze na razini odobrene,

- da je ovjerena od načelnika Općine.

Članak 6.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku u iznosu do =10.000,00 kn (desetttisuća kuna) donosi Općinski načelnik i to ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, iznad =10.000,00 (desettisuća kuna) donosi Općinsko poglavarstvo ili Općinski načelnik po ovlaštenju poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 7.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje Općinsko poglavarstvo, odnosno Općinski načelnik, po ovlaštenju Poglavarstva.

Sredstva za reprezentaciju raspoređuje Općinski načelnik.

Članak 8.

Za realizaciju i kontrolu vlastitih poreza: poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku i poreza na potrošnju, zadužen je Jedinstveni upravni odjel.

Članak 9.

Za ostvarenje prihoda od poreza na uporabu javnih općinskih površina i ostalih neporeznih prihoda, zadužuje se Poglavarstvo Općine.

Članak 10.

O korištenju tekuće rezerve Proračuna odlučuje u cijelosti Općinsko vijeće Općine.

Načelnik općine raspolaže sredstvima tekuće rezerve Proračuna u iznosu od =5.000,00 kn (petttisuća kuna), uz obvezu izvješćivanja Općinskog vijeća o utrošku istih.

Članak 11.

Godišnji plan nabave Općine donosi Poglavarstvo na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07) donosi Poglavarstvo.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02) donosi Općinski načelnik.

Članak 12.

Sredstva glave 8 posebnog dijela Proračuna »Zdravstvo i socijalna skrb« raspoređivat će se sukladno posebnom programu korištenja sredstava.

Članak 13.

Sredstva glave 12 posebnog dijela Proračuna »Javne površine« i glave 13 »Nerazvrstane ceste«, raspoređivat će se sukladno programu korištenja komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Članak 14.

Ako u tijeku godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna predložit će se Izmjene i dopune Proračuna, radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 15.

Poglavarstvo Općine ima pravo i obvezu nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitošću i svrsishodnošću uporabe proračunskih sredstava.

ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 16.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Jedinstveni upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili veće naplaćene svote vratit će

se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel.

PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 17.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

Članak 18.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-23

Lopar, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr