SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

23.

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu za 2004. godinu

SVRHA PROGRAMA

Program zdravstva osigurava jedinstvo preventivne i terapijske medicine te koordinaciju svih sektora organizacije zaštite zdravlja.

OPIS PROGRAMA

Program zdravstva sadrži:

1. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

2. Higijeničarske usluge

3. Održavanje područnih ambulanti Mune i Šapjane

4. Preventivni programi

5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći

6. Nabavka opreme

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti »Narodne novine« broj 60/92

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju DDD kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, »Narodne novine« broj 38/98

Pravilnik o novom obavljanu obvezatne DDD (»Narodne novine« broj 38/98)

Odluka o obvezatnoj preventivnoj DDD (»Službene novine« 14/03)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2004. g. planirano je ukupno 300.000 kuna

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog programa uključen je član Poglavarstva zadužen za zdravstvo, stručni suradnici, liječnici i psiholozi.

REZULTATI U 2003. g.

Preventivnim programima u 2003. g. osigurana je zdravstvene zaštita građana radi spečavanja i širenja bolesti.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za praćenje, te izvješćivanje realizacije Programa zdravstva u Općini Matulji je dr. Mladen Prenc, član Općinskog poglavarstva zadužen za zdravstvo.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 21. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 4. prosinca 2003. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu Općine Matulji
za 2004. godinu

Članak 1.

Program resora zdravstva osigurava jedinstvo preventivne i terapijske medicine te koordinaciju svih sektora organizacije zaštite zdravlja.

Članak 2.

Resor zdravstva funkcionira na osnovi zakonskih propisa koji određuju financije, tipove i karakter zdravstvene zaštite na području Općine Matulji.

Članak 3.

Program obuhvaća:

1. Dezinfekciju, deratizaciju, dezinsekciju,

2. Higijeničarske usluge,

3. Održavanje područnih ambulanata - Mune i Šapjane,

4. Održavanje prve pomoći,

5. Preventivni programi,

6. Razno.

Članak 4.

Mjere zdravstvene zaštite iz članka 3. od posebnog su značaja za Općinu Matulji pa se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Matulji.

Članak 5.

Kriterije za dodjelu sredstava iz članka 4. odredit će Poglavarstvo Općine Matulji.

Članak 6.

Program dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije predstavlja minimum potrebnih mjera obvezatne preventive na području cijele Primorsko-goranske zupanije, ali će zavisno o posebnostima i potrebama pojedinih lokalnih uprava iste na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo moći donijeti svoje proširene programe koje bi odgovarale tim posebnostima, odnosno potrebama. Obvezatni program objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 14/03.

Članak 7.

Higijeničarske usluge obavljaju se u skladu sa važećim Odlukama o komunalnom redu i odlukom držanju kućnih ljubimaca na području Općine Matulji.

Članak 8.

Područne ambulante Mune i Šapjane nalaze se na rubnim područjima naše Općine te nemaju dovoljan broj ljudi kako bi sklopile Ugovor sa HZZO-om. Stav Općine Matulji da se ambulante ne bi smjele ugasiti što je regulirano Ugovorom s najbližom ambulantom.

Članak 9.

Osnovom odredbi čl. 48. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst) i osnovom dogovora o zadržavanju postojećeg standarda u pružanju hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja udio Općine Matulji u sufinanciranju iste bit će sukladan mogućnostima, potrebama i postojanju prve pomoći u ovakvom obliku na području Općine Matulji.

Članak 10.

Preventivni program sastoji se od teorije i prakse sprečavanja bolesti, te pronalaženja, suzbijanja i podizanja otpornosti kako pojedinca tako i zajednice u cijelini.

Članak 11.

Primjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske zupanije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Članak 12.

Danom primjene ovog Programa prestaje vrijediti Program javnih potreba u zdravstvu Općine Matulji za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02).

Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04-03-04

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

FINANCIJSKI PLAN
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
OPĆINE MATULJI ZA 2004. GODINU

32.1 Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 30.000,00

32.2. Zdrastvene usluge (higijeničarske,

područne ambulante, korektivna) 75.000,00

32.3. Preventivni programi 50.000,00

32.3 Savjetivalište za djecu, mladež i obitelj 30.000,00

32.4. Dom zdravlja - sufinanc.prve pomoći 70.000,00

32.5. Dom zdravlja - nabavka opreme 45.000,00


U K U P N O: 300.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr