SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01 i 15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, prava i obveze proračunskih korisnika te druga pitanja u svezi izvršavanja proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži detaljan rapored rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe, razvrstane po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U Općem dijelu proračuna iskazani su prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U Računu financiranja iskazuju se izdaci za otplatu zajma. Sastavni dio posebnog dijela Proračuna su razvojni programi za razdoblje 2009-2011. godine. Razvojni programi obuhvaćaju nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, te investicije. Razvojne programe je potrebno uskladiti svake godine prilikom donošenja proračuna.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika osiguravaju se u Upravnom odjelu Grada Cresa. Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, osim plaćanja kamata i glavnice po zaduženju, smatraju se maksimalnim svotama za isplatu.

Uplaćene, a manje planirane ili neplanirane pomoći mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili po projektima za koje su namijenjene iznad iznosa utvrđenih u Proračunu.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Grada Cresa dužan je izvjestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima. Krajnji korisnici, za koje su sredstva planirana u Posebnom dijelu Proračuna dužni su uskladiti svoje financijske planove s odobrenim sredstvima.

Vlastiti prihodi i ostali prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se na žiro-račun proračuna već ih proračunski korisnici koriste prema svojim financijskim planovima.

Članak 5.

Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročavati ili plasirati putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovno poslovanje.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Naredbodavatelj za izvršavanje proračuna u cjelini je gradonačelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti, pročelnik upravnog odjela odgovoran je za provedbu ove Odluke.

Članak 7.

U 2009. godini, na snazi je jamstvo dano Vodovodu i čistoći Cres-Mali Lošinj Odlukom o davanju jamstva Vodovodu i čistoći Cres-Mali Lošinj d.o.o. za kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 512.348,17 eura u protuvrijednosti u kunama, (Službene novine br. 7/98) koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici održanoj dana 30. ožujka 1998. godine. Odlukom je dozvoljen upis hipoteke na zgrade u vlasništvu Grada Cresa u periodu korištenja kredita. Upis hipoteke odnosi se na sljedeće zgrade:

- č.zgrade 191/2 zgrada upisana u z.k.ul.br. 673 k.o. Cres.

- č.zgrade 682/8 zgrada upisana u z.k.ul.br. 134 k.o. Cres.

Članak 8.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za samoupravu i upravu.

Članak 9.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i odgovarajuće opreme u 2009. godini.

Članak 10.

Ako tijekom godine dođe do znatnijih neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, riješit će izmjenama i dopunama proračuna koje će se predložiti Gradskom vijeću.

Članak 11.

Za neplanirane izdatke koristit će se sredstva tekuće rezerve Proračuna.

Korištenje sredstava iz stavka 1. ovog članka odobrava gradonačelnik, s tim da je dužan izvjestiti Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće o korištenju proračunskih rezervi iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-01/08-01/27

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-10

Cres, 12. prosinca 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=10002&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr