SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

16.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine, donosi

PRORAČUN
Općine Matulji za 2004. godinu

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRORAČUN PRORAČUN index

2003. 2004.


PRIHODI 30.256.000 36.640.547 121,1

A.1 TEKUĆI PRIHODI 26.803.000 35.033.547 130,7

1.1. Prihodi od poreza 17.985.000 23.830.000 132,5

1.2. Potpore 1.985.000 1.150.000 57,9

1.3. Prihodi od imovine 1.243.000 1.243.000 100,0

1.4. Prihodi od prodaje roba i usluga 5.390.000 8.710.547 161,6

1.5. Ostali prihodi 200.000 100.000 50,0

A.2 KAPITALNI PRIHODI 3.453.000 1.607.000 46,5

2.1. Prihodi od prodaje zemljišta 3.200.000 1.400.000 43,8

2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata 253.000 207.000 81,8


RASHODI 37.098.205 41.898.047 112,9

A.3 TEKUĆI RASHODI 15.627.680 15.534.000 99,4

3.1. Rashodi za zaposlene 3.212.100 3.312.000 103,1

3.2. Materijalni rashodi 5.570.000 5.953.500 106,9

3.3. Financijski rashodi 971.580 915.000 94,2

3.4. Subvencije 2.850.000 3.000.000 105,3

3.5. Pomoći unutar opće države 827.000 367.000 44,4

3.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 404.000 517.000 128,0

3.7. Donacije i ostali rashodi 1.793.000 1.469.500 82,0

A.4 KAPITALNI RASHODI 21.470.525 26.364.047 122,8

4.1. Rashodi za nabavu zemljišta 2.675.000 750.000 28,0

4.2. Rashodi za nabavu građ.obj.i opreme 18.795.525 25.558.047 136,0

4.3. Rashodi za dodatna ulaganja 56.000

A.5 RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (PRIHODI-RASHODI) -6.842.205 -5.257.500 76,8


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 3.810.436 1.927.500 50,6


C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

C.7 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.051.769 8.700.000 172,2

7.1. Primici od otplata danih zajmova i oročenih sredstava 1.730.000 1.700.000 98,3

7.2. Primici od zaduživanja 3.321.769 7.000.000 210,7

C.8 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.020.000 5.370.000 265,8

8.1. Izdaci za dane zajmove i oročavanja 1.700.000 1.700.000 100,0

8.2. Izdaci za otplate primljenih zajmova 320.000 3.670.000 1.146,9

C.9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (C.7-C.8) 3.031.769 3.330.000 109,8


Članak 2.

Prihodi i izdaci Poračuna za 2004. g. iskazani su u Općem dijelu Proračuna po podskupinama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02), a u glavnoj knjizi se isti vode i po odjeljcima i osnovnim računima računskog plana proračuna.

U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po odjeljcima, glavama, pozicijama, te programima i aktivnostima korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRORAČUN ZA GODINU: 2004.

Prihodi: 45.340.547,00Izdaci: 47.268.047,00


Račun Opis Planirani iznos


1. TEKUĆI PRIHODI 35.033.547,00

6 Prihodi poslovanja 35.033.547,00

61 Prihodi od poreza 23.830.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 16.100.000,00

6111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog rada 16.500.000,00

6112 Porez i prirez na doh. od samost.dielatnosti 1.400.000,00

6113 Porez i prirez na doh.i.od imovine i imov.prava 445.000,00

6114 Porez i prirez na doh. od kapitala-divid. 600.000,00

6115 Porez i prirez na doh.po god. prijavi 150.000,00

6116 Porez i prirez na doh.utvrđen u post.nadzora 5.000,00

6117 Povrat poreza i prirez na doh.po god.prijavi -3.000.000,00

612 Porez na dobit 5.330.000,00

6121 Porez na dobit od poduzetnika 5.330.000,00

6124 Porez na dobit po godišnjoj prijavi 0,00

6125 Povrat poreza na dobit po god. prijavi 0,00

613 Porez na imovinu 1.627.000,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 27.000,00

6131 Porez na korištenje javnih površina 10.000,00

6131 Porez na kuće na odmor 17.000,00

6134 Porez na promet nekretnina 1.600.000,00

614 Porez na robu i usluge 773.000,00

6142 Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića 233.000,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos. 540.000,00

6145 Porez na reklame 0,00

6145 Porez na tvrtku 540.000,00

63 Potpore 1.150.000,00

633 Potpore iz proračuna 1.150.000,00

6331 Tekuće potpore iz proračuna 250.000,00

6332 Kapitalne potpore iz proračuna 900.000,00

6332 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 600.000,00

6332 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 300.000,00

64 Prihodi od imovine 1.243.000,00

641 Prihodi od financ.imovine 145.000,00

6413 Kamate na oročena sredstva i po viđenju 145.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.098.000,00

6421 Naknade za koncesije 25.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.028.000,00

6422 Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine) 15.000,00

6422 Prihodi od iznajmlj. nekre. (stanarine) 13.000,00

6422 Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor) 998.000,00

6422 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta 2.000,00

6423 Lovozakupnina 45.000,00

65 Prihodi od prodaje roba i usluga 8.710.547,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 20.000,00

6512 Općinske upravne pristojbe 10.000,00

6514 Boravišne pristojbe 10.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 8.690.547,00

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene poseb. 6.820.000,00

6523 Komunalna naknada 2.350.000,00

6523 Komunalni doprinos 3.550.000,00

6523 Naknada za deponij 920.000,00

6524 Doprinos za šume 150.000,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.720.547,00

6526 Suf.građ.za groblja 350.000,00

6526 Suf.građ.za kanal.i vodovod 1.370.547,00

66 Ostali prihodi 100.000,00

661 Vlastiti prihodi 100.000,00

6612 Prihodi od obavlj.vlast.djel. 100.000,00

662 Kazne 0,00

6628 Ostale kazne 0,00

2. KAPITALNI PRIHODI 1.607.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.607.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizv. mat.imovine 1.400.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 1.400.000,00

7111 Zemljište 1.400.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 207.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 207.000,00

7211 Stambeni objekti 207.000,00

3. PRIMICI OD FIN.IMOV.I ZADUŽ. 8.700.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.700.000,00

81 Primljene otplate (povrati) gl.danih zajmova 1.700.000,00

812 Primici (povrati) glavnice danih zajmova 0,00

8121 Povrat danih zajmova 0,00

815 Primici (povrati) glavnice danih zajmova 1.700.000,00

8151 Povrat oročenih sredstava 1.700.000,00

84 Primici od zaduživanja 7.000.000,00

842 Primljeni zajmovi od banaka 7.000.000,00

8421 Primljeni zajmovi 7.000.000,00


1. TEKUĆI RASHODI 15.534.000,00

3 Rashodi poslovanja 15.534.000,00

31 Rashodi za zaposlene 3.312.000,00

311 Bruto plaće i naknade 3.105.000,00

3111 Plaće za redovan rad 3.105.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 33.400,00

3121 Ost.rash.za zaposl. - uč.darovi, otpr.bolov. 33.400,00

313 Doprinosi na plaće 173.600,00

3131 Doprinos na plaću za MIO 0,00

3132 Doprinos na plaću za zdravstvo 156.100,00

3133 Doprinos na plaću za zapošljavanje 17.500,00

32 Materijalni rashodi 5.943.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00

3211 Dnevnice i trošk.prijevoza za sl.put 20.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 137.000,00

3213 Naknade za stručno usavrš. (seminari) 3.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.164.000,00

3221 Uredski materijal 87.000,00

3222 Mat. troškovi 180.000,00

3223 Energija 895.000,00

3225 Sitni inventar i autogume 2.000,00

323 Rashodi za usluge 4.219.500,00

3231 Usluge tel., pošte, prijevoza 150.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.436.500,00

3233 Usluge promidž. i inform.-izdavačka dj. 13.000,00

3234 Komunalne usluge 78.000,00

3236 Zdravstvene usl. - higijenč.,pod.amb.,korektivna 75.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 467.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 297.000,00

3292 Premija osiguranja 25.000,00

3293 Reprezentacija 78.000,00

34 Financijski rashodi 915.000,00

342 Kamate za primljene zajmove 880.000,00

3422 Kamata za primljene zajmove 880.000,00

343 Ostali financ.rashodi 35.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35.000,00

35 Subvencije 3.000.000,00

351 Subvencije javnom prometu 2.700.000,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.700.000,00

352 Subvencije za poljop. i poduzet. 300.000,00

3523 Subvencije za razvoj gospodarstva 300.000,00

36 Pomoći unutar opće države 367.000,00

363 Pomoći unutar opće države 367.000,00

3631 Tekuće potpore unutar opće države 352.000,00

3632 Kapitalne potpore 15.000,00

37 Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 517.000,00

372 Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 517.000,00

3721 Tek. donacije ost.neprof.org.-sred.i osn.obraz. 33.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 484.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.479.500,00

381 Tekuće donacije 1.073.500,00

3811 Ostali rashodi 1.073.500,00

382 Kapitalne donacije 53.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 53.000,00

385 Izvanredni rashodi 353.000,00

3851 Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha 170.000,00

3859 Ostali izvanredni rashodi 183.000,00

2. KAPITALNI RASHODI 26.364.047,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.364.047,00

41 Rashodi za nabavu neproizv.imovine 750.000,00

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 750.000,00

4111 Zemljište 750.000,00

42 Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine 25.558.047,00

421 Građevinski objekti 25.418.047,00

4211 Stambeni objekti-namj.sred.od prodaje stanova 1.927.500,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.095.547,00

4214 Ostali građevinski objekti 20.395.000,00

422 Postrojenja i oprema 40.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 40.000,00

423 Prijevozna sredstva 100.000,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom pr. 100.000,00

45 Rashodi za dodatna ul.na nefinanc.imovini 56.000,00

451 Dodatna ulaganja na građ.objektima 56.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građ.objektima 56.000,00

3. IZDACI ZA FIN. IMOV. I OPTLATE 5.370.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.370.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.700.000,00

515 Izdaci za dane zajmove 1.700.000,00

5151 Oročena sredstva 1.700.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice prim.zajmova 3.670.000,00

542 Otplata glavnice prim. zajmova od banaka 2.000.000,00

5421 Otplata glavnice zajma za vodoopskrbu 2.000.000,00

545 Otplata glavnice prim. zajmova od tr.druš. 1.670.000,00

5451 Otplata glavnice primljenih zaj.kom.infrast. 1.670.000,00


PRORAČUN 2004/2

II. POSEBNI DIO

Izdaci proračuna u svoti od 47.268.047,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


Pozicija Račun Naziv Iznos


Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE 9.133.000,00

Glava: 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.500.000,00

Program Predškolski odgoj

Aktivnost Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost

1 3111 Plaće 2.027.000,00

2 3212 Naknade 102.000,00

3 3222 Mat.troškovi 180.000,00

4 3223 Energija 135.000,00

5 4511 Dodatna ulaganja na građ.objektima 56.000,00

Ukupno Aktivnost Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost 2.500.000,00

Ukupno Program Predškolski odgoj 2.500.000,00

Glava: 2 ŠKOLSTVO 240.000,00

Program Školstvo

Aktivnost Osnovno obrazovanje

7 3811 Tek. don.ost.neprof.org. dodatna nastava-Matulji 25.000,00

7.1 3811 Tek. donacije ost.neprof.org.-produž.bor. Brešca 14.400,00

7.2 3811 Tek. donacije ost.neprof.org.-ostali programi 57.100,00

10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.500,00

Ukupno Aktivnost Osnovno obrazovanje 168.000,00

Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje

8 3721 Tek. donacije ost.neprof.org.-sred.i osn.obraz. 33.000,00

Ukupno Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

Aktivnost Visokoškolsko obrazovanje

9 3722 Tek. donacije ost.neprof.org.-stipendije 39.000,00

Ukupno Aktivnost Visokoškolsko obrazovanje 39.000,00

Ukupno Program Školstvo 240.000,00

Glava: 3 KULTURA 453.000,00

Program Kultura

Aktivnost Knjižnica

11 3631 Tekuće potpore-KNJIŽNICA-plaće 115.000,00

12.1 3631 Tekuće potpore-KNJIŽNICA-mat.tr. 17.000,00

17.2 3632 Kapitalne potpore 15.000,00

Ukupno Aktivnost Knjižnica 147.000,00

Aktivnost Karneval

13.1 3811 Tekuće donacije-karneval 105.000,00

Ukupno Aktivnost Karneval 105.000,00

Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi

14.1 3811 Tekuće donacije-proslave 79.000,00

14.2 3233 Usluge promidž.i inform.-izdavačka dj. 13.000,00

14.3 3811 Tekuće donacije-ljetne priredbe 30.000,00

17.1 3811 Tekuće donacije-KUD 46.000,00

Ukupno Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi 168.000,00

Aktivnost Arheološka istraživanja

17.3 3237 Intelektualne usl.-arheološka istraž. 33.000,00

Ukupno Aktivnost Arheološka istraživanja 33.000,00

Ukupno Program Kultura 453.000,00

Glava: 4 SPORT l TEH. KULTURA 410.000,00

Program Sport i tehnička kultura

Aktivnost Sport

18 3811 Tekuće donacije-ljet./zimov. 20.000,00

20 3811 Tekuće donaciie-sportski savez 4.000,00

20.1 3811 Tekuće donacije-ŠSK 223.000,00

20.2 3811 Tekuće donacije-najam i održ.sport.obj. 72.000,00

20.3 3811 Tekuće donacije manif.i priredbe 59.000,00

Ukupno Aktivnost Sport 378.000,00

Aktivnost Tehnička kultura

20.4 3811 Tekuće donacije infor. i teh.kultura 24.000,00

20.5 3821 Kapitalne donacije neprofit. org.-oprema 8.000,00

Ukupno Aktivnost Tehnička kultura 32.000,00

Ukupno Program Sport i tehnička kultura 410.000,00

Glava: 5 SOCIJALA 580.000,00

Program Socijala

Aktivnost Subvencioniranje javnog prometa

25.1 3512 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz 140.000,00

Ukupno Aktivnost Subvencioniranje javnog prometa 140.000,00

Aktivnost Donacije udrugama

21 3811 Tekuće donacije-subvenc.Crvenog križa 40.000,00

25 3811 Tekuće donacije udrugama 35.000,00

Ukupno Aktivnost Donacije udrugama 75.000,00

Aktivnost Pomoći

22 3722 Naknade građ.i kuć.u naravi-bespl.marende 50.000,00

22.1 3722 Naknade građ.i kuć.u naravi-aut.karte 75.000,00

23 3722 Naknade građ.i kuć.u naravi-hendik. 100.000,00

23.1 3722 Naknade građ.i kuć.u naravi-pomoći 140.000,00

Ukupno Aktivnost Pomoći 365.000,00

Ukupno Socijala 580.000,00

Glava: 6 ZDRAVSTVO 300.000,00

Program Zdravstvo

Aktivnost Zdravstvena zaštita

32.1 3234 Komunalne usluge-dezinsek. i deratizacija 30.000,00

32.2 3236 Zdravstvene usl.-higijenč.,pod.amb.,korektivna 75.000,00

32.3 3722 Nak. građanima-prevent.prog.i savjetovalište 80.000,00

32.4 3811 Ostali rashodi-sufinanc.prve pomoći 70.000,00

32.5 3821 Kapitalne donacije neprofit.org.-Dom zdravlja 45.000,00

Ukupno Aktivnost Zdravstvena zaštita 300.000,00

Ukupno Program Zdrastvstvo 300.000,00

Glava: 7 VIJEĆE I POGLAVARSTVO 350.000,00

Program Vijeće i poglavarstvo

Aktivnost Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća

26 3291 Naknade član.predst.tiiela-poglavarstvo 184.000,00

27 3291 Ostale naknade - nak.vijeće i komisije 113.000,00

28 3859 Ostali izvanredni rashodi-vijeće 53.000,00

Ukupno Aktivnost Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća 350.000,00

Ukupno Program Vijeće i poglavarstvo 350.000,00

Glava: 8 PROSTORNI PLAN 300.000,00

Program Prostorni plan

Aktivnost Prostorni plan

29 3237 Intelektualne usluge-prost.plan 300.000,00

Ukupno Aktivnost Prostorni plan 300.000,00

Ukupno Program Prostorni plan 300.000,00

Glava: 9 POLITIČKE STRANKE 170.000,00

Program Političke stranke

Aktivnost Političke stranke

30 3811 Tekuće donacije političkim strankama 170.000,00

Ukupno Aktivnost Političke stranke 170.000,00

Ukupno Program Političke stranke 170.000,00

Glava: 10 PRORAČUNSKA ZALIHA 170.000,00

Program Proračunska zaliha

Aktivnost Proračunska zaliha

31 3851 Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha 170.000,00

Ukupno Aktivnost Proračunska zaliha 170.000,00

Ukupno Program Proračunska zaliha 170.000,00

Glava: 11 DEPOSEDACIJA 460.000,00

Program Deposedacija

Aktivnost Deposedacija

33 4111 Zemljište-deposedacija 460.000,00

Ukupno Aktivnost Deposedacija 460.000,00

Ukupno Program Deposedacija 460.000,00

Glava: 12 VATROGASTVO 220.000,00

Program Vatrogastvo

Aktivnost Vatrogastvo

34 3631 Tekuće potpore-vatrogastvo 220.000,00

Ukupno Aktivnost Vatrogastvo 220.000,00

Ukupno Program Vatrogastvo 220.000,00

Glava: 13 JAVNI PRIJEVOZ 2.560.000,00

Program Javni prijevoz

Aktivnost Javni prijevoz

42.1 3512 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz 2.560.000,00

Ukupno Aktivnost Javni prijevoz 2.560.000,00

Ukupno Program Javni prijevoz 2.560.000,00

Glava: 14 GOSPODARSTVO 300.000,00

Program Gospodarstvo

Aktivnost Gospodarstvo

42.2 3523 Subvencije za razvoj gospodarstva 300.000,00

Ukupno Aktivnost Gospodarstvo 300.000,00

Ukupno Program Gospodarstvo 300.000,00

Glava: 15 GOSPODARENJE ŠUMAMA 80.000,00

Program Gospodarenje šumama

Aktivnost Gospodarenje šumama

42.5 3859 Ostali izvanredni rashodi - gosp. šumama 80.000,00

Ukupno Aktivnost Gospodarenje šumama 80.000,00

Ukupno Program Gospodarenje šumama 80.000,00

Glava: 16 TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA 40.000,00

42.6 3237 Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta 40.000,00

Razdjel: 2 UPRAVNI ODJ. ZA UPRAVU I SAMOUPR. 2.057.000,00

Glava: 20 SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA 1.285.000,00

35 3111 Bruto plaće 1.078.000,00

35.3 3132 Doprinos na plaću za zdrastvo 156.100,00

35.4 3133 Doprinos na plaću za zapošljavanje 17.500,00

36 3121 Ost. rash.za zaposl.-uč.darovi,otpr.bolov. 33.400,00

Glava: 21 SREDSTVA ZA MATERIJ. TROŠKOVE 632.000,00

37.1 3223 Energija(el.en.i gorivo) 60.000,00

37.2 3231 Usluge tel.,pošte, prijevoza 150.000,00

37.3 3221 Uredski materijal 87.000,00

37.4 3234 Komunalne usluge-voda,smeće,čišćenje 48.000,00

37.5 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 35.000,00

37.6 3211 Dnevnice i trošk.prijevoza za sl.put 20.000,00

37.7 3213 Naknade za stručno usavrš. (seminari) 3.000,00

37.8 3225 Sitni inventar i autogume 2.000,00

38 3292 Premija osiguranja 10.000,00

38.1 3232 Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.) 30.000,00

39 3431 Bankarske usl.i usl.platnog prometa 15.000,00

40 3293 Reprezentacija 78.000,00

41 3237 Intelektualne i osobne usluge 94.000,00

Glava: 22 SREDSTVA ZA OPREMU 140.000,00

42 4221 Uredska oprema i namještaj 40.000,00

42.01 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom pr. 100.000,00

Razdjel: 3 UPRAVNI ODJ. KOMUNALNI SUSTAV 27.880.547,00

Glava: 30 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 27.330.547,00

Program Tekuće održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama

49 3232 Ostale usl.tek. održ.-atmosferske vode 100.000,00

Ukupno Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama 100.000,00

Aktivnost Upravljanje otpadom

50 3232 Ostale usl.održ.-čišć.javnih površ. 280.000,00

Ukupno Aktivnost Upravljanje otpadom 280.000,00

Aktivnost Održavanje javnih površina

47 3232 Ostale usl. tek.održ.-zelene površine 160.000,00

48 3232 Ostale usl.tek. održ.-održ.javnih površ. 415.000,00

51 3232 Ostale usl.održ.-problia i spomenici 75.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje javnih površina 650.000,00

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta

46 3232 Tekuće održavanje cesta 1.620.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 1.620.000,00

Aktivnost Javna rasvjeta

43 3223 Energija-Javna rasvjeta 700.000,00

52 3232 Tekuće održ.javne rasvjete 200.000,00

Ukupno Aktivnost Javna rasvjeta 900.000,00

Ukupno Program Tekuće održavanje komunalne infrastrukture 3.550.000,00

Program Izgradnja komunalne infrastrukture

Aktivnost Vodoopskrba

54.2 4214 Tlačni cjev.Orljak-Bregi-Benčinići 1.100.000,00

54.3 4214 Tlačni cjev.Jušići-Zdemer 3.850.000,00

54.4 4214 Vodosprema Zdemer 3.000.000,00

54.5 4214 Projektna dokumentacija 1.000.000,00

54.6 4214 Tlačni cjev.Mune-Žejane 10.000.000,00

Ukupno Aktivnost Vodoopskrba 18.950.000,00

Aktivnost Kanalizacija

58 4214 Kanalizacija Liburnijske rivijere 680.000,00

58.1 4214 Sanit.kanaliz.rask.Trtni 320.000,00

Ukupno Aktivnost Kanalizacija 1.000.000,00

Aktivnost Izgradnja komunalne infrastrukture

54 4111 Zemljište za groblje Rukavac i igral.Brgud 200.000,00

54.04 4111 Zemljište za izg.kom.infrastu RZ 90.000,00

55 4214 Spomenici-inicijalna sred.branit.Dom.rata 70.000,00

56 4213 Raskrsnica Trtni i Tibo 1.200.000,00

56.1 4213 Ceste u RZ-1 i RZ-2 1.395.547,00

56.2 4213 Izgradnja park.Jušići 400.000,00

56.3 4213 Izgradnja nogostupa 100.000,00

56.4 4214 Proširenje groblja Rukavac 150.000,00

56.6 4214 Ostali građ.objekti-JR-proširenje 225.000,00

Ukupno Aktivnost Izgradnja komunalne infrastrukture 3.830.547,00

Ukupno Program Izgradnja komunalne infrastrukture 23.780.547,00

Glava: 31 RASH. STAMB. I POSLOVNOG PROST. 550.000,00

Program Održavanje stamb. i poslovnog prostora

Aktivnost Održavnje stambenog i poslovnog prostora

57 3232 Tekuće održ.-stambene zgrade 20.000,00

60 3232 Tekuće održ.-posl. zarada 165.000,00

60.1 3292 Osiguranje zgrada 15.000,00

61 3859 Ostali izvanredni ras.-posl. prostor 50.000,00

62 3232 Invest.održ.poslovnih zgrada 300.000,00

Ukupno Aktivnost Održavnje stambenog i poslovnog prostora 550.000,00

Ukupno Program Održavanje stamb. i poslovnog prostora 550.000,00

Razdjel: 4 IZDACI FINANCIRANJA 6.270.000,00

Glava: 40 DANI ZAJMOVI-OROČAVANJA 1.700.000,00

3 5151 Oročena sredstva 1.700.000,00

Glava: 41 OTPLATE GLAVNICE PRIMLJ. ZAJM. 3.670.000,00

1 5421 Otplata glavnice zajma za vodoopskrbu 2.000.000,00

2 5451 Otplata glavnice primljenih zai.kom.infrast. 1.670.000,00

Glava: 42 KAMATE l TROŠKOVI KREDITA 900.000,00

54.06 3422 Kamata za primljene zajmove 880.000,00

54.07 3431 Bankarske usluge 20.000,00

Razdjel: 5 KAPITALNA ULAGANJA 1.927.500,00

Glava: 51 GRAĐ.OBJ.-NAMJ.SRED.OD STANOVA 1.927.500,00

Program Stamb.objekti-namj.sred.od prodaje stanova

Aktivnost Stamb.obj.-namj.sredstva od prodaje stanova

64 4211 Stambeni objekti-namj.sred.od prodaje stanova 1.927.500,00

Ukupno Aktivnost Stamb.obj.-namj.sredstva od prodaje stanova 1.927.500,00

Ukupno Program Stamb.objekti-namj.sred.od prodaje stanova 1.927.500,00


III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Općine Matulji za 2004. godinu stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04-03-36

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2004/2

47.268.047,00

planirani iznos


01 Opće javne usluge 7.947.000,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 350.000,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 350.000,00

013 Opće usluge 2.057.000,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 2.057.000,00

015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 170.000,00

0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 170.000,00

017 Transakcije vezane za javni dug 5.370.000,00

0170 Transakcije vezane za javni dug 5.370.000,00

03 Javni red i sigurnost 220.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 220.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 220.000,00

04 Ekonomski poslovi 8.115.547,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 380.000,00

421 Poljoprivreda 300.000,00

422 Šumarstvo 80.000,00

045 Promet 7.735.547,00

0451 Cestovni promet 7.735.547,00

05 Zaštita okoliša 955.000,00

051 Gospodarenje otpadom 855.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 855.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 100.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 100.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 25.307.500,00

061 Razvoj stanovanja 1.927.500,00

0610 Razvoj stanovanja 1.927.500,00

062 Razvoj zajednice 780.000,00

0620 Razvoj zajednice 780.000,00

063 Opskrba vodom 20.850.000,00

0630 Opskrba vodom 20.850.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.125.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.125.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 625.000,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 625.000,00

07 Zdravstvo 300.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 300.000,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 300.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 1.103.000,00

081 Službe rekreacije i sporta 410.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 410.000,00

082 Službe kulture 490.000,00

0820 Službe kulture 490.000,00

084 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

0840 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 33.000,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 33.000,00

09 Obrazovanje 2.740.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.668.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje 2.500.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 168.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

094 Visoka naobrazba 39.000,00

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 39.000,00

10 Socijalna zaštita 580.000,00

101 Bolest i invaliditet 240.000,00

1012 Invaliditet 240.000,00

102 Starost 140.000,00

1020 Starost 140.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr