SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 50. Četvrtak, 18. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

132.

Na temelju članka 43. i 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 i 85/06), članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 2. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine« broj 146/03) i članka 28. stavka 1. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/ 08) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o izdvajanju jedinica hitne medicinske pomoći iz sastava Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pripajanju Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

I.

Izvanbolnička hitna medicinska pomoć obavljat će se isključivo u okviru samostalne ustanove za hitnu medicinsku pomoć za područje cijele Primorsko-goranske županije.

II.

Jedinice hitne medicinske pomoći u sastavu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) izdvojit će se iz Doma zdravlja i pripojiti Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Rijeka (u daljnjem tekstu: UHMP) u roku od 60 dana od dana dobivanja rješenja nadležnog ministarstva o usklađenosti ove Odluke sa zakonom.

III.

Po provedenom pripajanju jedinica hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, UHMP će promijeniti naziv tako da glasi: Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Primorsko-goranske županije.

Skraćeni naziv ustanove mijenjat će se i glasiti: UHMP PGŽ.

IV.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijet će Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i Odluku o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Rijeka u roku od 60 dana od dana dobivanja rješenja nadležnog ministarstva o usklađenosti ove Odluke sa zakonom.

V.

Upravna vijeća Doma zdravlja i UHMP uskladit će svoje statute i dostaviti osnivaču na suglasnost u roku od 90 dana od dana donošenja odluka Županijske skupštine Primorsko-goranske županije iz točke IV. ove Odluke.

VI.

Upravno vijeće UHMP, istovremeno s izmjenama statuta ustanove, dostavit će osnivaču, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća UHMP, Prijedlog punktova i oblike provođenja izvanbolničke hitne medicinske pomoći te broj, raspored i vrstu timova koji je provode na pojedinom punktu.

VII.

UHMP će preuzeti prostor, sredstva rada, prava, obveze i radnike jedinica hitne medicinske pomoći Doma zdravlja.

UHMP i Dom zdravlja, u roku od 60 dana od dana dobivene suglasnosti na statute iz točke V. ove Odluke, sklopit će Sporazum kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u pogledu preuzimanja prostora, sredstava rada i radnika jedinica hitne medicinske pomoći Doma zdravlja.

VIII.

Postupak izdvajanja odnosno pripajanja, te preuzimanja prostora, sredstava rada i radnika nadzirat će Povjerenstvo za preustroj Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Rijeka radi proširenja djelatnosti hitne medicinske pomoći na područje cijele Županije, osnovano odlukom Županijskog poglavarstva KLASA: 022-04/07-03/7, UR. BROJ: 2170/1- 04-01-07-26 od 15. 3. 2007 godine.

Sporove koji bi mogli nastati u provedbi točke VII. Ove Odluke ustanove će riješiti sporazumno.

U slučaju izostanka sporazumnog rješavanja odluku donosi Županijsko poglavarstvo.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/99

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 18. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=588&mjesto=00001&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr