SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/ 06 i 79/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području Općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 46/04, 5/05 i 34/06) i temeljem zaključaka Općinskog poglavarstva donijetih slijedom prijedloga Odbora za socijalnu skrb.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj

- »Romi u zajednici« 40.000,00 kn

- Hitna medicinska pomoć 63.000,00 kn

- Sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00 kn

- Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

- Pomoć obiteljima - poginuli branitelji 3.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 15.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - dječji vrtić 25.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - prijevoz djece 370.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - marende 25.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 178.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - ogrjev 19.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - školovanje djece 50.000,00 kn

- Pomoć za novorođeno dijete 96.000,00 kn

- Ostale potpore i donacije 80.000,00 kn

3. Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama

- Klub liječenih ovisnika »Gromača« 10.000,00 kn

- Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 kn

- Udruga invalida distrofičara PGŽ 2.000,00 kn

- Društvo multiple skleroze PGŽ 2.000,00 kn

- Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 2.000,00 kn

- Društvo tjelesnih invalida Rijeke 1.000,00 kn

- Udruga invalida rada 1.000,00 kn

- Udruga civilnih invalida rata PGŽ 1.000,00 kn

- Liga za borbu protiv raka 1.000,00 kn

- Ostale udruge 1.000,00 kn

- HVIDRA Krk 20.000,00 kn

- Crveni križ 170.000,00 kn

- Caritas 5.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr