SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 proč. tekst 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:


POZ NAZIV KN


GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 750.000,00


GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 750.000,00


90.02 - projektna dokumentacija ukupno : 50.000,00


90.01 - otkup zemljišta ukupno: 700.000,00


1. Izgradnja spojne ceste poslovna zona Pušća- 350.000,00

Bjanižov


- otkup zemljišta: preostali otkup zemljišta po projektu

ceste (nastavak iz proteklih godina - sveukupno 350.000,00

1.500.000,00 kn, isplata se vrši po 20 EUR/m2)


2. Izgradnja ceste od hotela Delfin do naselja 200.000,00

Bjanižov sa priključcima Martinj i Večja


- projektna dokumentacija: izrađen idejni projekat za 50.000,00

ishođenje lokacijske dozvole za cestu ukupne dužine

2,0 km+ 500 m priključci i parcelacioni elaborat. Nakon ishođenja

lokacijske dozvole potrebno je izraditi glavni projekt za izdavanje

akta na temelju kojeg će se graditi.(financiranje 2009/10)

- otkup zemljišta: planira se početak otkupa za postojeću 150.000,00

Ul. Večja


3. otkup zemljišta za manje rekonstrukcije cesta 200.000,00 200.000,00


- otkup zemljišta za izvedeno proširenje ulice Lokvica-Ilijić

T., Albaneže, Veljačić,

- otkup za parkiralište uz cestu krž-riva

- završetak otkupa za nogostupe u Ul. K. Tomislava

- otkup za rekonstrukciju ceste križ - groblje


IZGRADNJA PARKIRALIŠTA 5.000.000,00


125.11 Konzultantske usluge za javno-privatno partnerstvo 300.000,00


125.2 Izgradnja garaže »Peharček« 4.700.000,00


125.06 GRADNJA JAVNIH POVRŠINA 400.000,00


LUKOBRAN NJIVICE-izrada glavnog projekta i početak 400.000,00

gradnje


146 TRŽNICA OMIŠALJ 100.000,00


izrada projekta 100.000,00


GRADNJA JAVNE RASVJETE 730.000,00


126.1 PROJEKTI (projekti za izgradnju javne rasvjete) 30.000,00


126 GRADNJA 700.000,00


- izgradnja javne rasvjete u ulici Stran (zračna mreža) od 180.000,00

hotela Delfin do vile Jadranka

- uz rekonstrukciju ceste križ-groblje 170.000,00

- uz radove na izgradnji kanalizacije i radove HEP-a u 200.000,00

Frankopanskoj ul.

- javna rasvjeta plaža Kijac-L.Turata 150.000,00


PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU 3.264.000,00


137 PROSTORNI PLANOVI 1.147.000,00


- Izmjena i dopuna Prostornog plana 10.000,00

- DPU Poje, ukupno 204.960,00 kn 50.000,00

- DPU zona IV, Krčine ukupno 223.870,00 kn 50.000,00

- UPU 5- kamp Pušća 80.000,00

- Dpu Placa, ukupno 39.040,00 30.000,00

- 2. izmjena DPUservisno-uslužne zone Pušća, ukupno 50.000,00

82.960,0

- izrada DPU Mulic, ukupno 106.000,00 40.000,00

- UPU Njivice 140.000,00

- izrada UPU Dina i UPU Omišalj 200.000,00

- prometno rješenje za UPU Omišalj i UPU Štalice 40.000,00

(ukupno 70.000 izrada 2008/09)

- DPU 1 sportsko područje Omišalj 100.000,00

- geodetska podloga za DPU 1sportsko područje Omišalj 50.000,00

- izrada Programa za izradu UPU 4 Voz-Peškera 30.000,00

- UPU 4 Voz-Peškera 100.000,00

- geodetska podloga za UPU Voz-Peškera 100.000,00

- izvješće o stanju okoliša za Općinu Omišalj - izrada 77.000,00

elaborata


135.1 KATASTARSKA IZMJERA 2.117.000,00


Ukupna vrijednost geodetskih radova iznosi 2.117.000,00

13.041.800,00 kn. 40%, odnosno 5.216.720,00 kn financira Općina

Omišalj. Kroz 2007., 2008., i 2009. godinu


GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU 1.045.000,00

PITKOM VODOM


124, VODOOPSKRBNI PLAN 1.045.000,00


124.1


Sredstva se odnose na financiranje kapitalnog projekta 1.045.000,00

vodoopskrbe otoka Krka, od čega se na Općinu Omišalj

odnosi investicija dovođenja vode s kopna


GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I 1.900.000,00

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


125.1 IZGRADNJA 1.700.000,00


- Izgradnja kanalizacije u Frankopanskoj ul., Njivice (sa 1.100.000,00

izgradnjom javne rasvjete, oborinske kanalizacije i prelaganja

NN mreže)

- Izgradnja kanalizacije u staroj jezgri - park Dubec 150.000,00

- Izgradnja Kanalizacije u dijelu ul. Brgučena- spoj na 100.000,00

Pod orišinu

- Izgradnja kanalizacije u dijelu ul. Pušća 350.000,00


125.02 PROJEKTI 200.000,00


- glavni projekt kanalizacije naselja Omišalj za ishođenje 70.000,00

dozvole za gradnju

- sufinanciranje izrade studije izvodljivosti projekata 50.000,00

izgradnje građevina i uređaja sustava za pročišćavanje i

odvodnju otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka

- posebne geodetske podloge za uređaje za 80.000,00

pročišćavanje i kanalizaciju Omišlja


124.2 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA DEPONIJ 200.000,00

TRESKAVAC


Sredstva uključuju financiranje sanacije i uređenja 200.000,00

deponija Treskavac prema izrađenoj studiji Ekološki zasnovan

sustav zbrinjavanja otpada otoka Krka. Financiranje će se

vršiti do 2015. godine


GROBLJE 4.830.000,00


130.3 - izgradnja: gradnja mrtvačnice sa parkiralištem i 4.500.000,00

rekonstrukcijom prilaznog puta, javnom rasvjetom i gradnjom

novih grobnih mjesta


130.3 - hortikultura 100.000,00


130.4 - oprema: hladnjača, odar, stolice, ormari i police i sl. 150.000,00


130.01 - nadzor 80.000,00


SERVISNO-USLUŽNA ZONA »PUŠĆA« 500.000,00


Intelektualne usluge 25.000,00


124.01 - usluge nadzora 25.000,00


130 Izgradnja kanalizacije 475.000,00


- radovi na izgradnji kanalizacije uključuju probijanje nivelete

prometnice i radove na izgradnji

kanalizacije (građevinske i monterske, ukupno 1.800.000), 475.000,00

gradnja kroz 2009/10


IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

UKUPNO 18.719.000,00


Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 125.11, 125.2) u ukupnom iznosu od 5.750.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kn, proračuna: prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 5.300.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 400.000,00 kn,

- sredstva za gradnju javnih površina - Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 400.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 400.000,00 kn

- sredstva potrebna za gradnju tržnice - tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 100.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126) u iznosu od 730.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu 730.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.3, 130.01 i 130.4) u ukupnom iznosu od 4.830.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.000.000,00 kn, sredstava od prodaje zemljišta u iznosu od 402.100,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 1.085.000,00 kn, spomeničke rente 842.900,00 kn i potpora 500.000,00 kn

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 3.264.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 220.000,00 kn , te proračuna: sufinanciranja građana za katastrasku izmjeru u iznosu od 1.449.900,00 kn, naknada za koncesije 825.000,00 kn, sredstva od zakupa javnih površina i prostora od 750.000,00 i prodaje zemljišta 19.100,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.045.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje cijene vode) u iznosu od 370.000,00 kn i proračuna :prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 675.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz 125.1, 125.02 i 130 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna: prodaje zemljišta 829.000,00 kn , naknade za priključenje od 90.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 500.000,00 kn i potpora u iznosu od 981.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 100.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 100.000,00.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr