SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2009. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:


POZ. NAZIV KN


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 1.907.000,00


113 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 1.505.000,00


- čišćenje ulica i trgova po Programu 1.080.000,00

- čišćenje javnih plaža u naseljima u sezoni 170.000,00

- čišćenje javnih WC-a u sezoni 1.06.-15.09. 80.000,00

- čišćenje plaža izvan naselja u sezoni (prirodne plaže) 95.000,00

- pražnjenje košarica uz obalu-plaže izvan sezone 30.000,00

- uklanjanje zelenog otpada uz kontejnere i sa javnih

površina, radovi po narudžbi i intervencije 10.000,00

- sufinanciranje čišćenja javnog WC-a kod Plave terase,

Njivice, te Riva i Jadran u Omišlju 20.000,00

- čišćenje plaže u autokampu Pušća i sufinanciranje

troškova čišćenja 1 WC-a 20.000,00


119.1 ODVOZ OTPADA S JAVNIH POVRŠINA 122.000,00


- troškovi odvoza otpada nastalog na javnim površinama (iz 122.000,00

košarica i pometanja)što se plaća »Ponikvi« d.o.o.


118 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 150.000,00


- usluge postave kem. Wc-a na plažu Jadran-Njivice te

pražnjenje istog (2.300,00 kn/mj/kom.) 10.000,00

- pražnjenje sept. jama javnih Wc-a (plaža Kijac i Pesja) 15.000,00

- razni popravci vodovodnih instalacija, izvedba vodovodnih

priključaka na javnim površinama i manji bravarski radovi 50.000,00

- sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama u

staroj jezgri 45.000,00

- ostale nepredviđene komunalne usluge 30.000,00


119.2 EKOLOŠKO-KOMUNALNE AKCIJE 130.000,00


- provođenje DDD mjera 60.000,00

- usluge veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS) 30.000,00

- usluge nadzora ZZJZ na radovima DDD-a 12.000,00

- pranje i dezinfekcija trgova i ulica 15.000,00

- razni interventni radovi (uklanjanje olupina i sl. otpada iz

okoliša) 13.000,00


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 4.070.000,00


110.2 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 550.000,00


- farbanje klupa i košarica, ograda i druge komunalne

opreme 30.000,00

- interventni radovi i radovi po nalogu kom. redara 60.000,00

- ravnanje plaža prije sezone i radovi na uređenju plaža prije

podizanja Plave zastave 50.000,00

- izrada platoa za kontejnere 10.000,00

- montaža, demontaža i popravci komunalne opreme 60.000,00

- sanacija sunčališta (Učka Omišalj, Njivice Rosulje) 50.000,00

- sanacija obalnog puta Mulic 20.000,00

- dohranjivanje plaža 30.000,00

- građevinski radovi na uređenju dječjih igrališta (Pesja, Mali

kijec i dr.) 100.000,00

- ostali radovi prema programu MO 140.000,00


110.3 BICIKLISTIČKE STAZE I ŠETNICE - održavanje 400.000,00


120 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 1.930.000,00


- redovno održavanje po Programu 1.000.000,00

- košenje ulica i krčenje uz prometnice po Programu 870.000,00

- interventni radovi i radovi po narudžbi 30.000,00

- sadnja na parkiralištu kod restorana Kaštel 30.000,00


117 POTROŠNJA VODE S JAVNIH P. 230.000,00


Troškovi se odnose na utrošak vode za zalijevanje zelenih 190.000,00

površina, potrošnju vode sa tuševa na plažama i javnim sanitarnim

čvorovima, te poslovnim prostorima

- sufinanciranje potrošnje vode sa tuša i Wc-a u autokampu 40.000,00

Pušća


119.3 ODVOZ OTPADA IZ POSL. PROSTORA 5.000,00


Troškovi se odnose na plaćanje računa za odvoz smeća iz 5.000,00

prostora koje koristi Općina Omišalj (galerije, MO Njivice, kuća

Landauf i sl.)


107 POTROŠNJA STRUJE S JAVNIH P. 100.000,00


Troškovi se odnose na plaćanje utrošene el.energije sa 100.000,00

javnih površina ili poslovnih prostora koje koristi Općina

Omišalj, te troškovi elektrosuglasnosti za nove priključke

(Pesja sportovi na vodi 50.000,00 i plaža ispod crkve

30.000,00


132 NABAVA KOMUNALNE OPREME 250.000,00


- nabava svjetleće (božićne) dekoracije 15.000,00

- nabava 2 tuša sa žetonjerama 50.000,00

- nabava sistema za natapanje (parkiralište kod Kaštela, 50.000,00

groblje)

- sprave za nova dj. Igrališta Mali kijec i Pesja 135.000,00


108 SITNI INVENTAR 200.000,00


- košarice 10.000,00

- klupe 10.000,00

- oglasne ploče 10.000,00

- betonske gljive, stupići i sl. za regulaciju saobraćaja i ostali 10.000,00

sitni inventar

- nabava božićne dekoracije manje vrijednosti od 2.000,00 kn 15.000,00

- nabava putokaza i natpisnih ploča 15.000,00

- nabava vertikalne signalizacije i sl. oprema(prometni 130.000,00

znakovi, odbojnici i sl.)


122.2 NAKNADE: PLAVA ZASTAVA I KONCESIJA 55.000,00


Troškovi plaća spasioca za plažu Pesja i Jadran . 55.000,00

Naknade za Plavu zastavu u iznosu od 40.000 kn podmiruje

Turistička zajednica


122 INTELEKTUALNE USLUGE 350.000,00


- geodetski elaborati, iskolčenja i sl. 50.000,00

- izrada troškovnika za održavanje javnih površina i nadzor 50.000,00

- nadzor nad radovima gradnje javne rasvjete 20.000,00

- nadzor nad održavanjem javnih zelenih površina 24.000,00

- izrada elaborata nerazvrstanih cesta 25.000,00

- procjene sudskog vještaka i sl. 15.000,00

- projekti sanacije nerazvrstanih cesta 50.000,00

- nadzor DVD -a u ljetnoj sezoni 16.000,00

- proširenje GIS-a (adresni model, infrastruktura)-ukupno 100.000,00

300.000, financiranje 2009/10

-


110 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.620.000,00


- redovno održavanje, krpanje udarnih jama na kolničkoj 100.000,00

konstrukciji i održavanje bijelih cesta i parkirališta

- zimska služba, dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju 40.000,00

cesta

- obnova horizontalne signalizacije 50.000,00

- montaža i popravak cestovne opreme 50.000,00

- rekonstrukcija dijela ulice križ-groblje sa izgradnjom 1.100.000,00

nogostupa i oborinske odvodnje. Uz radove se vrši i polaganje

instalacija javne rasvjete (elektromonterski radovi prikazani na

poz. Gradnje j.r. (nosioc radova je ŽUC, ukupna investicija

iznosi 3.500.000)

- interventni radovi 30.000,00

- uređenje parkirališta Kaštel - građevinski radovi 50.000,00

- Njivice odvojak Krčka, spoj Krčke ul. sa ul. 30. svibnja, spoj 200.000,00

Luke Turata sa šetnicom A. Koste


114 ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA 250.000,00


ČIŠĆENJE 200.000,00


- čišćenje oborinskih kanala, 4 puta godišnje 200.000,00


INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 50.000,00


- izrada manjih oborinskih kanala, linijskih rešetki i sl. 50.000,00


JAVNA RASVJETA 1.300.000,00


106 POTROŠNJA EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU 700.000,00


Troškovi se odnose na potrošnju el. energije za javnu 700.000,00

rasvjetu .što u prosjeku iznosi cca 60.000,00 kn/mjesec


109 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 600.000,00


- redovno održavanje (zamjena sijalica i ostalog potrošnog 250.000,00

materijala).

- intervencije i neplanirani radovi (udar vozila na stup j.r., 30.000,00

proboj kabela, razbijanje kugli svjetiljki i sl.)

- održavanje i montaža Božićne dekoracije 2006/2007 40.000,00

- orezivanje zelenila oko kabela i lampi i bojenje stupova 70.000,00

- investicijsko održavanje (ugradnja svjetiljki na izgrađenu 210.000,00

mrežu i temelj ili manja proširenja mreže-kabliranje):

* u Omišlju se planira dopuniti mrežu u ulicama Lokvica kod

objekta Pržunić 10.000, ugradnja novog stupa na raskrižju u

Ul. Mali kijec (Hep skida zračnu mrežu) 8.000, rekonstrukcija

stupova u naselju Bjanižov 30.000, popravak rasvjete kod Spomen

parka i zamjena stupova na ulazu u park 12.000, ugraditi novi

elektroormar za objekte sportova na vodi u Omišlju 20.000,00,

prespojiti javnu rasvjetu u ul. Buč na novu TS 10.000, atestirati

sve priključne ormariće u Omišlju i Njivicama 30.000,

*u Njivicama u ulicama Omladinska 12.000, Ul. 30. svibnja do križanja

sa N. Lončarića 30.000, ugraditi novi elektroormar za plažne objekte

na plaži Ispod crikve 20.000, izvršiti kontrolna mjerenja otpora petlje i

otpora uzemljenja i dr.


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

UKUPNO 9.147.000,00


Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9.147.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade. Preostali iznos komunalne naknade od 1.353.000,00 kn namjenski će se utrošiti u sljedeće programe:

- djelatnost vatrogasnih postrojbi, u iznosu od 600.000,00 kn

- održavanje objekata socijalnog sadržaja u iznosu od 283.000,00 kn

- održavanje objekata školskog sadržaja u iznosu od 470.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr