SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. studenoga 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2008. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:


POZ. NAZIV KN


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 1.759.000,00


113 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 1.360.000,00


- čišćenje ulica i trgova po Programu 1.080.000,00

- čišćenje javnih plaža u naseljima 100.000,00

- čišćenje javnih WC-a u sezoni 80.000,00

- čišćenje plaža izvan naselja (prirodne plaže) 50.000,00

- uklanjanje zelenog otpada uz kontejnere i sa javnih

površina, radovi po narudžbi i intervencije 10.000,00

- sufinanciranje čišćenja javnog WC-a kod Plave terase,

Njivice, te Riva i Jadran u Omišlju 20.000,00

- čišćenje plaže u autokampu Pušća i sufinanciranje

troškova čišćenja 1 WC-a 20.000,00


119.1 ODVOZ OTPADA S JAVNIH POVRŠINA 122.000,00


- troškovi odvoza otpada nastalog na javnim površinama (iz 122.000,00

košarica i pometanja) što se plaća »Ponikvi« d.o.o.


118 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 150.000,00


- usluge postave kem. Wc-a na plažu Jadran-Njivice te

pražnjenje istog (2.300,00 kn/mj/kom.) 10.000,00

- pražnjenje sept. jama javnih Wc-a (plaža Kijac i Pesja) 15.000,00

- razni popravci vodovodnih instalacija, izvedba vodovodnih

priključaka na javnim površinama (Gromačine, N. Lončarića i 80.000,00

N. Jurjevića) i manji bravarski radovi

- sufinanciranje cijene usluge pražnjenja septičkih jama u

staroj jezgri 45.000,00


119.2 EKOLOŠKO-KOMUNALNE AKCIJE 127.000,00


- provođenje DDD mjera 60.000,00

- usluge veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS) 30.000,00

- usluge nadzora ZZJZ na radovima DDD-a 12.000,00

- pranje i dezinfekcija trgova i ulica 15.000,00

- razni interventni radovi (uklanjanje olupina i sl. otpada iz

okoliša) 10.000,00


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 4.685.000,00


110.2 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 569.000,00


- farbanje klupa i, košarica, ograda i druge komunalne

opreme 32.000,00

- interventni radovi i radovi po nalogu kom.redara 60.000,00

- ravnanje plaža prije sezone i radovi na uređenju plaža

prije podizanja Plave zastave 50.000,00

- izrada platoa za kontejnere 10.000,00

- montaža, demontaža i popravci komunalne opreme 60.000,00

- sanacija sunčališta od hotela Jadran do Večje u Omišlju 75.000,00

- sanacija obalnog puta Mulic 20.000,00

- betoniranje pješačkih staza u ul. Mali kijec 50.000,00

- betoniranje pj. staze uz dj. Igralište Pušća 25.000,00

- izrada zida na parkiralištu kod restorana Kaštel u Omišlju 20.000,00

- dohranjivanje plaža 25.000,00

- sanacija zida na Smitiru u Omišlju 50.000,00

- sufinanciranje radova na uređenju rive u Omišlju 50.000,00

- uređenje platoa za konjički klub 15.000,00

- uređenje platoa tržnice u Omišlju 15.000,00

- građevinski radovi na uređenju kružnog toka Gromačine 12.000,00


110.3 BICIKLISTIČKE STAZE I ŠETNICE 790.000,00


120 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 1.865.000,00


- redovno održavanje po Programu 930.000,00

- košenje ulica i krčenje uz prometnice po Programu 760.000,00

193.066,22

- interventni radovi i radovi po narudžbi 50.000,00

- nova sadnja kružni tok Gromačine, otok N. Lončarića 25.000,00

- nastavak sadnje na parkiralištu Kijac (po projektu) 30.000,00

- nastavak sadnje po projektu uređenja okoliša škole 70.000,00

uključujući i građevinske radove


117 POTROŠNJA VODE S JAVNIH P. 220.000,00


Troškovi se odnose na utrošak vode za zalijevanje zelenih 180.000,00

površina, potrošnju vode sa tuševa na plažama i javnim sanitarnim

čvorovima, te poslovnim prostorima

- sufinanciranje potrošnje vode sa tuša i Wc-a u 40.000,00

autokampu Pušća


119.3 ODVOZ OTPADA IZ POSL. PROSTORA 5.000,00


Troškovi se odnose na plaćanje računa za odvoz smeća iz 5.000,00

prostora koje koristi Općina Omišalj (galerije, MO Njivice, kuća

Landauf i sl.)


107 POTROŠNJA STRUJE S JAVNIH P. 90.000,00


Troškovi se odnose na plaćanje utrošene el. energije sa 90.000,00

javnih površina ili poslovnih prostora koje koristi Općina

Omišalj, te troškovi elektrosuglasnosti za nove priključke

(Pesja sportovi na vodi 50.000,00 i plaža ispod crkve

30.000,00, financiranje 2008/09)


132 NABAVA KOMUNALNE OPREME 218.000,00


- nabava ograde u Bodulskoj ul. (križanje sa Creskom) 40.000,00

- nabava svjetleće (božićne) dekoracije 10.000,00

- nabava treptajuće signalizacije upozorenja »škola«u ul. 25.000,00

Medermuniće i Brgučena

- nabava 2 tuša sa žetonjerama 50.000,00

- nabava sistema za natapanje kod škole 65.000,00

- ograda na šetnici Put mora, Omišalj 12.000,00

- metalni spremnik za potrebe čišćenja WC-a 6.000,00

- metalni okviri oko stabla na Velim stenama, Omišalj 10.000,00


108 SITNI INVENTAR 148.000,00


- košarice 10.000,00

- klupe 10.000,00

- oglasne ploče 5.000,00

- betonske gljive, stupići i sl. za regulaciju saobraćaja i 10.000,00

ostali sitni inventar

- nabava božićne dekoracije manje vrijednosti od 2.000,00 15.000,00

kn

- nabava putokaza i natpisnih ploča 15.000,00

- nabava vertikalne signalizacije i sl. oprema (prometni 50.000,00

znakovi, odbojnici i sl.)

- stolice za ljetne priredbe, zastave 25.000,00

- stolice i stolovi za Klub umirovljenika 8.000,00


122.2 NAKNADE: PLAVA ZASTAVA I KONCESIJA 95.000,00


- troškovi naknade za Plavu zastavu(članarina) za plaže 40.000,00

Jadran u Njivicama i plažu Pesja (TZ sufinancira 50%)

- plaće spasioca za plažu Pesja i Jadran 55.000,00


122 INTELEKTUALNE USLUGE 685.000,00


- geodetski elaborati, iskolčenja i sl. 50.000,00

- izrada troškovnika za održavanje javnih površina i nadzor 80.000,00

- nadzor nad radovima gradnje javne rasvjete 20.000,00

- nadzor nad održavanjem javnih zelenih površina 24.000,00

- procjene sudskog vještaka i sl. 15.000,00

- izrada elaborata katastra prometne signalizacije 25.000,00

- projekti sanacije nerazvrstanih cesta (tehnička rješenja 165.000,00

rekonstrukcije ul. K.Tomislava, dijela ul. Večja, križanja i sl.)

- izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije ul. Pod orišina 55.000,00

do spoja s CS Večja

- izrada elaborata za određivanje granica pomorskog dobra 100.000,00

na području dijela uvale Sepen, dijela od uvale Večja preko punte

od Kijca do AC Pušća (iz 2007.)

- nadzor DVD -a u ljetnoj sezoni 16.000,00

- naknada za dodatnog komunalnog redara u sezoni 25.000,00

- nabava softverskog programa GIS-a sa izradom baze 110.000,00

podataka adresnog modela i prostornog plana sa katastarskom podlogom


110 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3.015.000,00


- redovno održavanje, krpanje udarnih jama na kolničkoj 220.000,00

konstrukciji i održavanje bijelih cesta i parkirališta sa asfaltiranjem

parkirališta i dijela ulice Kačini

- zimska služba, dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju 40.000,00

cesta

- obnova horizontalne signalizacije 30.000,00

- montaža i popravak cestovne opreme 50.000,00

- rekonstrukcija dijela ulice križ-riva sa izgradnjom 430.000,00

parkirališta

- asfaltiranje ogranka Ul. dr. Z. Kučića u Njivicama 15.000,00

- rekonstrukcija ul. K. Tomislava sa rješavanjem oborinske 1.675.000,00

odvodnje i uklapanjem prilaza na parcele I. faza cca 350 m od

autobusne stanice kod Peharčeka do Jadranske ulice (kanalizacija i

javna rasvjeta postoji, rekonstruira se

vodovod iz sredstava amortizacije Ponikve)

- interventni radovi 30.000,00

- uređenje parkirališta Kijac (okončana situacija) 250.000,00

- rekonstrukcija Krčke ul. U Njivicama (okončana situacija) 225.000,00

- asfaltiranje ulice Pod kačini 50.000,00


114 ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA 300.000,00


ČIŠĆENJE 200.000,00


- čišćenje oborinskih kanala, 4 puta godišnje 200.000,00


INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 100.000,00


- investicijsko održavanje: izgradnja oborinske odvodnje u 100.000,00

naselju Kijac iza Trga A. Starčevića (sa izgradnjom javne rasvjete) i

u dijelu ul. K. Tomislava - spoj sa Bodulskomi u dijelu Jadranske

ulice u Njivicama


JAVNA RASVJETA 1.355.000,00


106 POTROŠNJA EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU 630.000,00


Troškovi se odnose na potrošnju el. energije za javnu 630.000,00

rasvjetu. što u prosjeku iznosi cca 50.000,00 kn/mjesec


109 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 725.000,00


- redovno održavanje (zamjena sijalica i ostalog potrošnog 220.000,00

materijala)

- intervencije i neplanirani radovi (udar vozila na stup j.r., 80.000,00

proboj kabela, razbijanje kugli svjetiljki i sl.)

- održavanje i montaža Božićne dekoracije 2006/2007 35.000,00

- orezivanje zelenila oko kabela i lampi i bojenje stupova 50.000,00

- investicijsko održavanje (ugradnja svjetiljki na izgrađenu 340.000,00

mrežu i temelj ili manja proširenja mreže-kabliranje): u

Omišlju se planira dopuniti mrežu u ulici Mali kijec 7 stupova

36.000,00, Jadranska ul. 20.000,00, Buč 3 stupa 22.000, obalna

šetnica-zamjena oštećenih plastičnih stupova metalnima 25.000,00

dok se u Njivicama planira dopuna mreže u ulicama gdje postoji

podzemna instalacija (plaža Kijac 3 stupa 15.000, N. Lončarića spoj

30. svibnja sa Krčkom 16.500, ugradnja svjetiljki u prolazima

Cvjetnog trga 25.000,00, zamjena korodiranih stupova na Cvjetnom trgu

novima 6.000, te izmicanje temelja javne rasvjete u sklopu radova na

uređenju ulice K. Tomislava 15.000, te farbanje stupova). Ugradnja

3 stupa za reflektore na nogometnom igralištu, kabliranje

uz radove na vodovodu od ul. Gromačine do bus stanice Kijac,

novo kabliranje zbog proširenja ul. K. Tomislava, ul. Draga zamjena

10 svjetiljki, u sklopu rekonstrukcije vodovoda u Ul. Kačini

kabliranje ul., zamjena svjetiljki u Spomen-parku Omišalj 10 kom.,

dopuna mreže od ul. Buč do ul. Kančinar-zračna mreža


ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

UKUPNO 11.114.000,00


Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.114.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 8.517.900,00 kn, boravišne pristojbe u iznosu od 550.000,00 kn, zakupa javnih površina i poslovnih prostora 760.000,00, koncesija 830.000,00 kn, poreza 256.100,00 kn i potpora u iznosu od 200.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr