SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 48. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 47. Odluke o donošenju izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/04 i 26/07) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
13 - R2 Biatlonski centar »Zagmajna«

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja 13 - R2 Biatlonski centar »Zagmajna« (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Mrkopalj, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.

Plan se donosi za zonu R2 - Biatlonski centar »Zagmajna« u Mrkoplju utvrđenu Prostornim planom uređenja Općine Mrkopalj koja obuhvaća površinu od 16,52 ha i čija je granica ucrtana na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.

Plan je sadržan u elaboratu Detaljni plan uređenja 13 - R2 Biatlonski centar »Zagmajna« i sastoji se od:

TEKSTUALNOG DIJELA:

UVOD

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.2.1. Prometna opremljenost

1.1.2.2. Elektronička komunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostor

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna i ulična mreža

2.3.2. Elektronička komunikacijska mreža

2.3.3. Kanalizacija

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Plinoopskrba

2.3.6. Elektroopskrba

2.3.7. Opći uvjet

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.5.1. Mjere zaštite okoliša

2.5.2. Mjere zaštite od potresa, požara i eksplozije

2.5.3. Mjere zaštite od ratnih opasnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

A. TEMELJNE ODREDBE

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I ELEKTRONIČKOM KOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske pristupne ulice

3.1.2.1. Izračun potrebnih parkirališno-garažnih mjesta

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

4.1. Uvjeti uređenja i opreme uređenih zelenih površina

4.2. Uvjeti uređenja i opreme neuređenih zelenih površina

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8. MJERE PROVEDBE PLANA

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

GRAFIČKOG DIJELA:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:1.000

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

4.1. UVJETI GRADNJE

4.2. UVJETI GRADNJE - PARCELACIJA

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

U kartografskom prikazu br. 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA određene su površine sljedeće namjene:

R1 - Sportsko-rekreacijska namjena - sport

R1-1 - Biatlonski centar i R1-2 - tribine uz Biatlonski centar

Planom određena površina sportsko rekreacijske namjene podijeljena je prometnicom A1 i obuhvaća dvije građevne čestice oznaka R1-1 i R1-2.

Površina planske oznake R1-1 je građevna čestica Biatlonskog centra na kojoj će se izvesti svi sportski sadržaji predviđeni za natjecanja, građevine koje su potrebne za održavanje tih površina kao i građevine drugih namjena koje upotpunjuju osnovnu namjenu prostora.

Na površini Biatlonskog centra planirana je izvedba asfaltiranih i zatravljenih natjecateljskih staza, strelišta, kaznenog kruga, prostora za natjecatelje i trenere, tribine - zemljanog nasipa za gledatelje (građevna čestica R1-2), građevine servisnog i info-centra, građevine centra za zasnježenje i press-centra, kolni i pješački pristupi za građevine, parkirališta za potrebe natjecatelja i organizatora natjecanja te pješačke staze za pristup natjecatelja i gledatelja do sportskih terena.

Na dijelovima prostora na kojima će se uređivati sadržaji biatlonskog sporta postavit će se drenaža kako bi se spriječilo plavljenje koje se događa za razdoblja topljenja snijega i kod jakih pljuskova.

Na površini sportsko rekreacijske namjene mogu se urediti prostori za ostale sportove koji se mogu koristiti u raz

doblju cijele godine uz uvjet da se njihovom izvedbom ne narušava osnovna namjena ovog prostora, a to je Biatlonski centar te da njihovo uređenje ne zahtijeva veće zahvate denivelacije terena i postavu dodatnih instalacija komunalne infrastrukture.

Kolni pristup vozila do Biatlonskog centra je prometnicom planske oznake A1 (Mrkopalj-Sunger).

Na površinama ove namjene mogu se graditi vodovi i građevine komunalne infrastrukture kao i precrpna stanica za zasnježenje u ili uz građevinu centra za zasnježenje te precrpna stanica za odvodnju u ili uz građevinu servisnog centra.

T1 - Ugostiteljsko-turistička namjena

T1-1 - hotel

Površina planske oznake T1-1 je građevna čestica namijenjena za gradnju hotela kategorije 3-4*. Hotel je namijenjen za smještaj sportaša natjecatelja Biatlonskog centra. U građevini ove namjene, osim površina namijenjenih za posjetioce hotela i radnih prostora za osoblje, planirani su upravno-poslovni sadržaji namijenjeni »Biatlonskom savezu«, prostori za potrebe održavanja natjecanja, ugostiteljski prostori i manje trgovine.

Na građevnoj čestici osim građevine osnovne namjene planirana je izvedba parkirališta za potrebe gostiju, interne kolne i pješačke prometne mreže, uređenje površina za postavu vanjskih ugostiteljskih sadržaja i uređenje površina zelenila.

Kolni pristup vozila do hotela planiran je prometnicom planske oznake A2 koja je preko križanja s prometnicom Mrkopalj-Sunger (planska oznaka A1) priključena na lokalnu prometnu mrežu.

T1-2 - restoran

Površina planske oznake T1-2 je građevna čestica namijenjena za gradnju građevine ugostiteljsko turističke namjene - restorana namijenjenog za potrebe gledalaca. U građevini ove namjene planirani su ugostiteljski prostori i manja trgovina, bez pratećih radnih i skladišnih prostora, jer se za te potrebe koriste prostori odgovarajuće namjene u građevini hotela.

Na građevnoj čestici osim građevine osnovne namjene planirano je uređenje površina za postavu vanjskih ugostiteljskih sadržaja, uređenje površine zelenila te izvedba pješačkih komunikacija.

Kolni pristup vozila do restorana planiran je prometnicom Mrkopalj - Sunger (planska oznaka A1).

A - Vodne površine - akumulacije

Ovim planom određene su dvije vodne površine - akumulacije i to prirodna akumulacija u središnjem dijelu obuhvata planske oznake A te akumulacija za zasnježenje uz zapadnu granicu obuhvata planske oznake As. Akumulacija vode za zasnježenje punit će se oborinskom vodom preko centralnog voda drenažne odvodnje i iznimno vodom iz vodovoda.

Z - Zaštitne zelene površine

Ovim Planom određene su površine ove namjene obuhvaćaju šume, šumske livade i prosjeke. Na ovim površinama zadržava se postojeće uređenje i režim korištenja.

Na ovim površinama osim održavanja zelenih površina moguće je korištenje prirodnih staza u svrhu sportskih natjecanja i treninga.

IS - površina infrastrukturnih sustava

Na površinama ove namjene određene su građevne čestice za izgradnju trafostanice (IS1) i precrpne stanice za odvodnju (IS2).

IS1 - površina infrastrukturnih sustava - trafostanica

Ovim Planom određena je građevna čestica za gradnju trafostanice planske oznake IS1. Građevna čestica ima kolni pristup s prometnice A2.

IS2 - površine infrastrukturnih sustava - precrpna stanica za odvodnju

Ovim Planom određena je građevna čestica za gradnju precrpne stanice planske oznake IS2 za potrebe tlačnog kanala fekalne odvodnje. Građevna čestica ima kolni pristup s prometnice A1.

Javne prometne površine

Ovim Planom određene su građevne čestice prometnica A1, A2 i A3.

Prometnica A1 je prometnica koja povezuje Mrkopalj i Sunger, a prolazi u smjeru zapad-istok kroz površinu sportsko rekreacijske namjene.

Za kolni pristup do hotela određena je prometnica planske oznake A2 koja je preko križanja s prometnicom A1 Mrkopalj-Sunger spojena na javnu prometnu mrežu.

Prometnica A1 i prometnica A2 imaju kolnik širine 6,0 m i obostrane pješačke hodnike širine 1,5 m.

Prometnica A3 do servisnog centra ima kolnik širine 6,0 m i s južne strane pješački hodnik širine 1,5 m.

Unutar građevnih čestica prometnica biti će položeni vodovi komunalne infrastrukture.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 6.

U kartografskom prikazu br. 3.1. određeni su uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina i to:

A - nova gradnja

Minimalni potrebni preduvjet za novu gradnju je minimalni opseg komunalnog uređenja što podrazumijeva kolni priključak građevne čestice na javnu prometnu površinu minimalne širine kolnika 5,5 m, priključke elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje te potreban broj parkirališnih mjesta.

Ovi uvjeti korištenja, uređenja i gradnje obavezni su za sve građevine na području obuhvata.

B - uređenje sportskih, zelenih, i pješačkih površina na građevnoj čestici

Uređenje sportskih, zelenih i pješačkih površina određeno je na površinama građevnih čestica prikazanim na kartografskom prikazu 3.1. na ovim površinama treba urediti parter postavom pješačkih površina, sportskih staza i igrališta kao i uređenih površina zelenila.

Na površinama građevne čestice Biatlonskog centra R1- 1 za potrebe uređenja pješačkih površina, površina uređenog zelenila i površina sportskih sadržaja; sportskih staza i igrališta obavezna je izvedba drenaže.

C - promjena načina korištenja površina na građevnoj čestici

Promjena načina korištenja određena je za građevinu servisnog centra, strelište i akumulaciju za zasnježenje. Promjenom načina uređenja i korištenja ovi prostori će poboljšati sadašnje korištenje. U građevini servisnog centra uredit će se prostori drugih namjena i opremiti komunalnom infrastrukturom, a na površini akumulacije za zanježenje će se manjim građevinskom zahvatima omogućiti zadržavanje vode potrebne za zasnježenje staza.

Srelište će se dodatno zaravnati i uredit će se travnate površine, izvesti zaštitni nasip i drenaža terena. Uz zapadni dio strelišta postavit će se semafor i zasaditi visoka vegetacija kao zaštita od vjetra.

Uređenje javnih prometnih površina i parkirališta na građevnim česticama

Na svim označenim površinama moraju se izvesti svi elementi potrebni za nesmetano odvijanje kolnog i pješačkog prometa uključujući i površine zaštitnog zelenila predviđene na parkiralištima.

Kod projektiranja svih građevina i javnih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

(izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 7.

U kartografskom prikazu br. 4.2. UVJETI GRADNJE - PARCELACIJA određene su veličine i oblici za sve građevne čestice unutar obuhvata Plana.

Podaci o građevnim česticama, veličini i katastarskim česticama koje sadrže dani su u TABLICAMA 1. i 2.

2.2. Veličina i površina građevina

(ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 8.

U kartografskom prikazu br. 4.1. UVJETI GRADNJE određene su granice gradivog dijela za sve građevne čestice unutar obuhvata Plana. Izgradnja i rekonstrukcija građevina moguća je isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice.

Podaci o građevinama, visini, etažnosti, ukupnoj bruto izgrađenoj površini kao i površini pojedinih sadržaja unutar građevine dani su u Tablici 3.

Površine određene Planom su maksimalne i daljnjom razradom ih nije moguće povećavati.

Na kartografskom prikazu br. 4.1. UVJETI GRADNJE označen je i obavezni građevni pravac za građevine.

Pri projektiranju građevine moguća je gradnja istaka iznad prizemne etaže, maksimalno za 2,0 m izvan označene granice gradivog dijela čestice i to samo na dijelu na kojem nije označen obavezni građevni pravac.

2.3. Namjena građevina

Članak 9.

U kartografskom prikazu br. 4.1. UVJETI GRADNJE određena je namjena građevina s oznakama sljedećih značenja:

Sportsko-rekreacijska namjena

Građevina R1-A

Građevina R1-A južno od akumulacije za zasnježenje određena je za gradnju centra za zasnježenje. Građevina je dimenzija 15x10 m, etažnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk). Ukupna bruto razvijena površina građevine je 250 m2. U prizemlju građevine planirana je postava strojarnice s postrojenjem za crpljenje vode (precrpna stanica za zasnježenje) i postizanje pritiska u cjevovodu za zasnježenje te prostori za upravljanje i servisiranje sistema za izradu umjetnog snijega. Iznimno precrpna stanica za zasnježenje može se postaviti uz građevinu centra za zasnježenje. Uz te prostore planirane su prostorije za servis skija kao i skladište opreme. U potkrovlju građevine uredit će se prostori potrebni za press centar, a moguće je uređenje i info-centra.

Građevina R1-B

Građevina servisnog centra R1-B će zadržati postojeće gabarite. Građevina je etažnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk), dimenzija 7,5x11 m (veličina je dobivena izmjerom s orto-foto prikaza i izmjerom na terenu). Bruto razvijena površina građevine je 135 m2.

U građevini će se smjestiti potrebni sadržaji za održavanje sportskih prostora - staza i organizaciju raznih kategorija natjecanja.

U prizemlju će se uz garaže za vozila koja održavaju staze urediti prostori manjeg spremišta i servisa skijaške opreme natjecatelja te sanitarni čvor za potrebe zaposlenika i natjecatelja.

Potkrovlje građevine preuredit će se u prostor info-centra u kojem je oprema i mjerni uređaji za potrebe natjecanja te prostor za suce.

Građevina će se priključiti na komunalne vodove telefona, vodovoda, odvodnje i elektroenergetske vodove.

Za potrebe sanitarne odvodnje potrebno je postaviti vlastiti precrpni uređaj u ili uz građevinu servisnog centra.

Turistička namjena

Građevina T1-A

Građevina ugostiteljsko turističke namjene T1-A je hotel kategorije 3-4* s pratećim sadržajima namijenjen za smještaj natjecatelja. Građevina hotela dimenzija je 40x20 m, a postavljena je u smjeru jugoistok-sjeverozapad. Etažnost građevine je prizemlje, kat i potkrovlje (P+1+Pk), a ukupne bruto razvijene površine 2000 m2.

Hotel je kapaciteta 30 ležaja (5 dvokrevetnih soba, 15 jednokrevetnih i 1 apartman). Planirani broj soba, omjer jednokrevetnih, dvokrevetnih soba i apartmana, kao i raspored, može se kod izrade idejnog projekta promijeniti isključivo unutar površine predviđene za tu namjenu i uz uvjet da se zadovolje potrebe za parkiranjem.

U prizemlju hotela smješteni su prateći sadržaji: recepcija, garderoba, prodavaonica suvenira, trafika, bar, restoran s pratećim sadržajima (kuhinja, spremišta hrane i pića, prostor za osoblje), poslovni prostori za hotel te prostori za osoblje hotela. Na katu su osim soba za goste smješteni prostori »Biatlonskog saveza«. U potkrovlju su smještene sobe za goste i prostori za novinare.

Građevina T1-2

Građevina ugostiteljsko turističke namjene T1-B je restoran smješten uz tribine. Građevina je dimenzija 20,0x10,0 m, etažnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk), ukupne bruto razvijene površine 300 m2. U prizemlju građevine planirana je postava restorana i cafe-bara te manje trgovine ili trafike. Priprema i dostava hrane u restoran bit će iz kuhinje hotela za natjecatelje.

Javne prometne površine - građevne čestice prometnica

Unutar građevnih čestica prometnica planirani su asfaltirani kolnici i jednostrani (A3) ili obostrani (A1 i A2) pješački hodnici. Profil prometnica određeni su sa asfaltiranim kolnicima širine 6,0 m i pješačkim hodnicima širine 1,5 m.

Infrastrukturni sustavi

Ovim Planom određena je gradnja građevina infrastrukturnih sustava - građevina trafostanice te građevina odnosno uređaj precrpne stanice.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 10.

Smještaj građevina na građevnim česticama određen je na kartografskom prikazu br. 4.1. UVJETI GRADNJE.

Određene su:

. Granice gradivog dijela čestice;

. Obavezni građevni pravac;

. Namjena građevine i katnost;

. Obavezni građevni pravac;

. Mjesta i način priključenja na prometnu površinu;

. Način uređenja zelenih površina na građevnoj čestici;

. Organizacija prometa u mirovanju te kolnog i pješačkog prometa;

. Postava sportskih sadržaja za potrebe natjecatelja i gledatelja;

Unutar granica gradivog dijela čestice treba smjestiti tlocrt građevine, tj. vertikalnu projekciju svih nadzemnih etaža.

Pri projektiranju građevina moguća je gradnja istaka iznad prizemne etaže, maksimalno za 2,0 m izvan označene granice gradivog dijela čestice i to isključivo na dijelu gdje nije određen obavezni građevni pravac.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 11.

Građevinu treba oblikovati na način da jasno ukazuje na sadržaj i namjenu. S obzirom da su građevine različitih gabarita i namjena poželjno je različitim oblikovnim elementima istaknuti povezanost građevina na kompleksu Biatlonskog centra.

Građevine se zbog klimatskih obilježja trebaju planirati s kosim krovom.

Primijenjeni materijali trebaju se uklopiti u graditeljska obilježja šireg područja gorskog kraja.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 12.

Uređenje građevnih čestica definirano je na kartografskom prikazu br. 4.1. UVJETI GRADNJE.

Građevna čestica Biatlonskog centra R1-1

Na građevnoj čestici sportsko rekreacijske namjene - Biatlonski centar određeno je smještanje slijedećih sadržaja: građevine R1-A i R1-B, strelište (grafička oznaka S), semafor uz strelište, asfaltirana rol staza, travnate natjecateljske staze i kazneni krug, prostori za zagrijavanje natjecatelja i trenera, prirodna i akumulacija za zasnježenje, kolni i pješački pristupi za građevine, interne prometnice i parkirališta za potrebe natjecatelja i organizatora natjecanja, pješačke komunikacije gledatelja uključujući i komunikacije koje prolaze preko prostora namijenjenog za održavanje.

Parkirališta za potrebe natjecatelja i osoblja koje organizira natjecanje uredit će se južno od građevine centra za zasnježenje R1-A i uz zapadnu stranu građevine servisnog centra R1-B prema prostoru strelišta. Kapaciteti svakog od parkirališta zadovoljavaju potrebe za organizacijom natjecanja, a uređenjem oba parkirališta višak parkirališnih mjesta koristit će se za potrebe novinara ili TV ekipa.

Natjecateljske staze spojene su s prirodnim stazama na površinama zaštitnog zelenilai stazama van obuhvata Plana kojima se omogućuju održavanje natjecanja raznih dužina staza za različite uzraste. Elementi tih prirodnih staza ne zahtijevaju intervencije za prilagodbu za potrebe biatlona niti dodatna uređenja, pa stoga nisu posebno označene.

Na dijelu gdje se natjecateljske staze križaju s prometnicom A1 moguća je izvedba mostova koji bi omogućili siguran prelazak natjecatelja preko prometnice i neometan kolni promet.

Biatlonsko strelište koje je na kartografskom prikazu br. 4.1. označeno grafičkom oznakom S je dimenzija 55,0x96,0 m i ima 30 + 2 pozicije za biatlonsku metu. Na bočnim granicama strelišta kao i prostoru gdje su mete označen je nasip - zid za zaustavljanje metaka. Uz zapadnu stranu označena je pozicija za postavu semafora. Uz zapadnu granicu sadnjom autohtone visoke vegetacije zaštitit će se strelište od vjetra.

Zapadno od strelišta i planiranih natjecateljskih staza treba urediti akumulaciju za zasnježenje staza. Potrebno je formirati površinu cca 2200 m2, dubine od 1-5 m i postaviti nepropusni sloj kako bi se omogućilo zadržavanje vode. Planirani kapacitet iznosi 5.000-8.000 m3 što omogućuje jedno do dva zasnježenja staza. Uz akumulaciju planirana je sadnja autohtone vegetacije.

Na građevnoj čestici Biatlonskog centra označene su površine koje će biti uređene kao zelene površine uz sportske terene. Na ovim površinama kao i na svim stazama i strelištima predviđena je izvedba drenaže koja bi spriječila plavljenje prostora u razdoblju topljenja snijega i jakih pljuskova. Glavni odvodni kanal s prostora na kojem će se izvesti drenaža odvest će vodu u akumulaciju za zasnježenje.

Ograda građevne čestice Biatlonskog centra prema prometnicama i prostorima drugih namjena se neće izvoditi. Za vrijeme održavanja natjecanja u biatlonu može se postaviti privremena ograda za potrebe organizacije koja će se nakon natjecanja ukloniti.

Građevna čestica tribina R1-2

Na građevnoj čestici sportsko rekreacijske namjene - tribine za gledaoce definiran je prostor za gradnju tribina označen na kartografskom prikazu 4.1. (grafička oznaka Tr) i uređenje okolnih prostora uređenog zelenila i pješačkih komunikacija.

Tribine će biti izvedene kao usjeci u nasipu za stojeća mjesta. Dužinom će pratiti strelište i startnu i ciljnu stazu, a širina od 10, 0 m omogućuje smještanje cca 800-1000 gledalaca.

Građevna čestica hotela T1-1

Na građevnoj čestici hotela T1-1 definiran je gradivi dio građevne čestice kao i sve površine koje upotpunjuju osnovnu djelatnost.

Uz jugozapadnu stranu hotela planirana je izvedba parkirališta s drvoredom za potrebe gostiju kapaciteta 50 parkirališnih mjesta i dva parkirališna mjesta za autobuse. Parkirališta su na sjevernom dijelu izvedena zbog konfiguracije terena s potpornim zidom visine 2,5 - 3,5 m koji će biti izveden kamenom oblogom kako bi se uklopio u postojeći krajobraz.

Uz jugozapadnu stranu hotela planirana je izvedba terase širine 7,0 - 10,0 m na kojoj se mogu urediti vanjski prostori restorana.

Građevna čestica građevine ugostiteljske namjene T1-2

Na građevnoj čestici građevine restorana T1-2 moguća je postava popločene terase te uređenje zelenih površina.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I ELEKTRONIČKOM KOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 13.

Prometnica A1 Mrkopalj-Sunger je u PPUO Mrkopalj razvrstana kao ostala nerazvrstana prometnica. Prometnica A1 ima širinu kolnika 6,0 m i obostrane pješačke hodnike širine 1,50 m te ukupnu širinu građevne čestice 9,0 m.

Prometnica A2 je pristupna prometnica za hotel i Biatlonski centar. Prometnica A2 ima širinu kolnika 6,0 m i obostrane pješačke hodnike širine 1,50 m te ukupnu širinu građevne čestice 9,0 m.

Prometnica A3 je pristupna prometnica do građevine servisnog centra i ima kolnik širine 6,0 m i s južne strane pješački hodnik širine 1,5 m te ukupnu širinu građevne čestice 7,5 m.

U svim prometnicama položeni su vodovi potrebne komunalne infrastrukture.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 14.

U obuhvatu Plana, zbog specifične namjene, kao i smještaja u prostoru Općine nisu predviđene glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja.

3.1.2. Gradske pristupne ulice

(situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

Članak 15.

Visinski elementi trasa prometnica i parkirališta označeni su na kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA, ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA. Sve prometnice predviđene su u razini 0,5-1,0 m iznad postojećeg terena s priključenjem na cestu Mrkopalj - Novi Vinodolski. Najveći uzdužni nagib planiranih prometnica je do 7%, što omogućuje neometan pristup autobusa do građevina u obuhvatu Plana.

Planirane prometnice svojim elementima osiguravaju protok automobilskog, autobusnog kamionskog i pješačkog prometa unutar zone obuhvata Plana.

Planirana parkirališta izvest će se na građevnoj čestici Biatlonskog centra odnosno hotela.

Kolnici parkirališta su standardnih širina 6,0 m, a parkirališna mjesta za osobna vozila dimenzija 5,0 x 2,5 m, a za vozila osoba sa smanjenom pokretljivošću 5,0 x 3,70 m. Parkirališna mjesta označena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, kao i ulaz na parkiralište.

3.1.2.1. Izračun potrebnih parkirališno-garažnih mjesta

Članak 16.

Potrebe parkiranja zadovoljit će se na vlastitim građevnim česticama. Normativi potrebnih parkirališno-garažnih mjesta dani su u Tablici br. 4.

TABLICA 4.


namjena građevine broj mjesta na: potreban broj mjesta

PGM


1. SPORTSKI TERENI-BIATLON 10 korisnika 3 PGM

2. HOTEL 1000 m2 korisnog prostora 20-40 PGM

3. DOSTAVA 1000 m2 korisnog prostora 1 PGM

4. LOKALI 1000 m2 korisnog prostora 20-40 PGM

5. GLEDALIŠTA-TRIBINE 10 sjedećih mjesta 3 PGM


Planirano parkiralište hotela ima 50 parkirališnih mjesta za osobna vozila, a parkiralište Biatlonskog centra uz građevinu R1-A 23 parkirališna mjesta za osobna vozila i 20 parkirališnih mjesta za manja dostavna vozila - »kampere«, te uz građevinu R1-B 20 parkirališnih mjesta.

Kapaciteti parkirališta zadovoljavaju potrebe svih sadržaja (bruto površina hotela je 2000 m2 - osigurano je 50 parkirališnih mjesta, građevine na prostoru Biatlonskog centra 385 m2 - osigurano je 63 parkirališnih mjesta).

Kod odvijanja natjecanja planiran je javni prijevoz za gledaoce. Autobusna stajališta su na poziciji hotela i tribina.

Građevina ugostiteljske namjene T1-2 je isključivo namijenjena gledateljima te stoga za potrebe njenih korisnika nije planirano parkiralište.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 17.

Unutar granice obuhvata nije predviđen javni prijevoz. Iznimno kada se održava natjecanje u biatlonu organizirat će se dovoz gledatelja autobusima. Autobusna stajališta su unutar građevne čestice prometnica A1 i A2 uz hotel i tribine.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 18.

Unutar granice obuhvata Plana nisu predviđena javna parkirališta niti javne garaže.

3.1.5. Javne garaže

Članak 19.

Ovim Planom nisu predviđene javne garaže.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 20.

Ovim Planom nisu predviđene građevne čestice za biciklističke staze niti su one predviđene unutar građevnih čestica planskih prometnica.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 21.

Ovim Planom nisu predviđeni trgovi ni druge veće pješačke površine.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 22.

U obuhvatu Plana zbog specifične namjene predviđene su samo pristupne ulice i nije planirana druga prometna mreža.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže

Članak 23.

Mrežu distribucijske elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK) treba izgraditi putem tipskih zdenaca. Prema propozicijama DIN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije iznosi 0,6 m. Planom je osiguran koridor širine 1,5 m.

Za građevine kompleksa obavezno je izvesti distribucijsku elektroničku komunikacijsku kanalizaciju za korisničke elektroničke komunikacijske vodove.

Shodno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama prilikom nove izgradnje ili rekonstrukcije postojeće elektroničke komunikacijske mreže potrebno je položiti dodatne cijevi za prenošenje radio i TV signala.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Članak 24.

Projektiranje i građenje vodova komunalne infrastrukture treba izvoditi uz uvažavanje svih zaštitnih mjera i postupaka propisanih za pojedinu vrstu infrastrukture.

Svi priključci za potrebe Plana predviđaju se s prometnice A1, koja je priključena na cestu Mrkopalj - Novi Vinodolski.

Kanalizacija

Sustav javne odvodnje planiran je kao razdjelni. Prema propozicijama DIN 1998, HRN U.N1.051 i HRN U.N1.052 najmanja širina pojasa za polaganje betonskih cijevi je 1,2 do 1,5 m. Planom je osiguran koridor širine 3,0 m.

Kanalizaciju i sve kanalske priključke te slivnike i taložnice treba izvoditi vodonepropusno. U sustav javne odvodnje se mogu upuštati samo otpadne vode koje svojim sastavom odgovaraju odredbama propisa, a u protivnom treba obaviti predtretman (taložnice, hvatači ulja i masti i sl.).

Površinsku odvodnju s cestovnih prometnica i parkirališta treba odvoditi u oborinske kanale u profilu prometnica.

Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda od zagađenja.

Za potrebe odvodnje oborinskih voda s prometnice A1 te sanitarne odvodnje iz građevine centra za zasnježenje predviđena je građevna čestica IS2 za izgradnju precrpne stanice.

Uvjeti gradnje za precrpnu stanicu određeni su u Tablici 2. i 3.

Za potrebe sanitarne odvodnje iz građevine servisnog centra predviđen je vlastiti precrpni uređaj unutar građevine ili na građevnoj čestici građevine servisnog centra.

Odvodnja oborinskih voda s prometnice A2 i A3 te parkirališta uz hotel te sanitarna odvodnja hotela je gravitacijska.

Sanitarna kanalizacija se preko planiranog kanala (kolektora) odvodi do planiranog uređaja za pročišćavanje u Sungeru (Mlaka), a oborinska voda putem oborinskih kanala s predtretmanom u separatorima masti i ulja s taložnicom odvodi u recipijent.

Do izgradnje kanalizacije za odvodnju oborinskih i sanitarnih voda građevine unutar obuhvata Plana moguće je priključiti na nepropusne sabirne jame ili trokomorne taložnice na vlastitim građevnim česticama. Prije izgradnje tih građevina investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete za njihovu gradnju od za to nadležnih službi.

Vodoopskrba

Vodovodna mreža treba osigurati osim sanitarne vode propisane kvalitete i protupožarnu vodu u koju svrhu treba izgraditi odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata na udaljenosti od max. 100,0 m. Prema propozicijama DIN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje vodovoda je 0,90 m. Planom je osiguran koridor širine 1,5 m.

Za potrebe zasnježenja staza koristit će se tehnološka voda iz akumulacije za zasnježenje u koju svrhu se unutar građevine za zasnježenje planira izgradnja precrpne stanice. Iznimno, uređaj se može smjestiti i uz građevinu.

Plinoopskrba

Plinovodna mreža treba biti izgrađena u skladu s važećim propisima, a što se prije svega odnosi na minimalnu sigurnosnu udaljenost od zgrada (2 m za srednjetlačni plinovod) i drugih vodova komunalne infrastrukture (1 m). Planom je osiguran koridor širine 1,5 m.

Priključak plina moguće je koristiti s plinovoda koji će se položiti unutar koridora lokalnih prometnica, a predviđaju se polietilenske cijevi PEHD visoke gustoće.

Tijekom gradnje treba poduzeti sve mjere radi zaštite postojećih plinovoda u zoni izvođenja radova.

Do izgradnje plinske mreže građevine mogu svoje potrebe za plinom zadovoljiti izgradnjom spremnika ukapljenog plina.

Elektroopskrba

Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete moraju biti položeni u zemlju ili pločnik (kablirani), a sve prometnice moraju biti osvijetljene postavljanjem odgovarajuće javne rasvjete u skladu s prometnom funkcijom. Prema propozicijama DIN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje elektroenergetskih srednjenaponskih i niskonaponskih kablova i kablova javne rasvjete je 0,60 m. Planom je osiguran koridor širine 1,5 m.

U svim prometnicama te parkiralištima treba postaviti stupove javne rasvjete koji će istovremeno osvjetljavati prometnicu i pješačke putove. Boja svjetla treba biti što bliža dnevnom svjetlu kako bi se isključili negativni efekti iskrivljavanja pravih boja i tonova tih boja.

Elektroenergetsku opskrbu omogućit će transformatorska stanica 1 x 630 kVA čija čestica je označena oznakom IS1 unutar obuhvata Plana.

Uvjeti gradnje za trafostanicu određeni su u Tablici 2. i 3.

Potrebe opskrbe električnom energijom omogućit će trafostanica opremljena u skladu sa standardima HEP-a instalirane snage cca 1 x 630 kVA, zs kolnim pristupom na prometnicu planske oznake A2.

Opći uvjeti

Minimalni nadsloj iznad plinovoda iznosi 1,0 m, iznad elektroničkih komunikacijskih vodova i elektroenergetskih kabela 0,80 m, iznad vodovoda 1,2 m, a iznad kanalizacije 1,5 m.

Posebne uvjete građenja propisane Zakonom i podzakonskim aktima izdat će za to nadležna poduzeća odnosno tijelo uprave u postupku izdavanja građevne dozvole.

U poprečnim profilima prometnica prikazani su koridori te zaštitni pojasevi za vođenje komunalnih instalacija unutar profila ulica. Načelni položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s propozicijama prema DIN 1998 i važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne infrastrukture.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 25.

Na prostoru obuhvata Plana nema javnih zelenih površina.

4.1. Uvjeti uređenja i opreme uređenih zelenih površina na građevnim česticama

Članak 26.

Uvjeti uređenja površina zelenila na građevnim česticama dani su u poglavlju 2.6. Uređenje građevne čestice.

4.2. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina

Članak 27.

Zaštitne zelene površine određene ovim Planom su crnogorične šume, livade i prosjeci.

Na ovim površinama zadržava se postojeće uređenje i režim korištenja.

Na ovim površinama osim održavanja zelenih površina moguće je korištenje prirodnih staza u svrhu sportskih natjecanja i treninga.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 28.

Na prostoru obuhvata Plana nema posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 29.

Unutar građevnih čestica moguća je gradnja samo u zoni gradivog dijela čestice uz obavezni građevni pravac i mogućnošću gradnje istaka kako je određeno u poglavlju 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici.

Građevine se trebaju izvesti u okviru planiranih gabarita i površina kako je dano u poglavlju 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina.

Oblikovanje građevina obavezno je izvesti na način da jasno ukazuje na sadržaj i namjenu.

Poželjno je različitim oblikovnim elementima istaknuti povezanost građevina na kompleksu Biatlonskog centra, a primijenjeni materijali trebaju se uklopiti u graditeljska šireg područja gorskog kraja.

Građevine se zbog klimatskih obilježja trebaju planirati s kosim krovom.

Mjesto i način priključenja građevina na vodove komunalne infrastrukture određen je ovim Planom.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 30.

Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih ili evidentiranih i za zaštitu predviđenih građevina niti ambijentalnih vrijednosti.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 31.

Plan se provodi posredno u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07).

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 32.

Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš provodit će se zaštitom tla i zraka od zagađenja i zaštitom od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Prostor obuhvata Plana nalazi se prema grafičkom prilogu »Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara.« (»Sl. novine Primorsko-goranske županije« br. 23/04) u trećoj i četvrtoj zoni sanitarne zaštite izvorišta. Kod gradnje i uređenja prostora, kao i kod zasnježenja skijaških staza primjenjivat će se odredbe iz navedene odluke, a u postupku ishođenja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijskih dozvola ishodit će se posebni uvjeti građenja od nadležnog vodoprivrednog poduzeća.

Za zaštitu tla i podzemnih voda od zagađenja naftnim derivatima i ostalim štetnim tvarima u svim javnim i internim prometnicama kao i parkiralištima planiran je nepropusni sustav oborinske odvodnje.

Oborinske vode s prometnih površina i parkirališta trebaju se odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalsku mrežu.

Spoj na javnu kanalizaciju treba izvesti preko jedinstvenih priključaka - mjerno-revizijskih okana.

Oborinsku odvodnju s otvorenih površina kolnih komunikacija treba izvesti preko vodonepropusnog slivnika.

Radi zaštite od zagađenja treba ustanoviti mjerodavni nivo podzemnih voda i predvidjeti njihovu odgovarajuću zaštitu.

Na prostorima gdje je predviđena gradnja i uređenje prostora sportske namjene nema nikakvog otvorenog vodotoka.

Na ostalim dijelovima prostora obuhvata Plana na jugozapadnom dijelu obuhvata nalaze se kraća dionica povremenog toka Paškvanice - Kravlji dolčić.

U Planu za ovaj prostor, kao i ostale prostore koji su izvan prostora sportsko rekreacijske namjene, nisu predviđene intervencije u uređenju prostora i na tim prostorima zadržano je postojeće uređenje površina.

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, održavanje vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnih djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozija i bujica koja će se u skladu sa Županijskim planom obrane od poplava eventualno provoditi na tom prostoru provodit će se neposrednim provođenjem Plana.

Zaštitu tla od zagađenja otpadom riješit će se sistemom organiziranog sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada. Unutar građevnih čestica građevina turističke namjene treba planirati odlagalište otpada i to na način da niti vizualno niti emisijom neugodnih mirisa ili plinova ne ugrožava okolne sadržaje. Odlagališta otpada treba dimenzionirati tako da zadovoljavaju potrebe cijelog kompleksa do odvoženja na deponij te treba predvidjeti odvajanje različitih vrsta otpada radi recikliranja.

Građevine treba izvesti tako da ne predstavljaju izvor onečišćenja zraka. S obzirom na namjenu građevina to će se osigurati. Za grijanje treba predvidjeti odgovarajući stupanj zaštite od štetnih emisija ovisno od odabranog sistema.

Zaštita od potresa provodit će se kod gradnje, uzimajući u obzir da je ovo područje očekivanog potresa od VI-VIIo MCS.

Zaštita od požara provodit će se izgradnjom vatrogasnih pristupa i vodoopskrbnih cjevovoda s nadzemnim hidrantima.

S obzirom na namjenu i smještaj građevina u obuhvatu Plana nije predviđena izgradnja dvonamjenskih skloništa osnovne zaštite kao ni skloništa dopunske zaštite.

Kod projektiranja svih građevina i javnih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 33.

Unutar zone obuhvata nema građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Detaljni plan uređenja 13 - R2 Biatlonski centar »Zagmajna« izrađen je u 4 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Mrkopalj i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj.

Izvornici Plana čuvaju se u:

. Općini Mrkopalj;

. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji;

. Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije;

. Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-27

Mrkopalj, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=586&mjesto=51315&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr