SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 47. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

120.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 28. stavka 1. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01,10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/ 07, 43/07 i 27/08) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU
o ustrojavanju Službeničkog suda u
Primorsko-goranskoj županiji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Službenički sud u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Službenički sud), te određuje njegova nadležnost, sjedište, broj članova, sastav, postupak imenovanja i razrješenja, odlučivanje, financiranje te druga pitanja od značenja za njegov rad.

Članak 2.

Službenički sud odlučuje o teškom povredama službene dužnosti u prvom stupnju, te o lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju, kao i o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe, u postupcima koji se vode protiv službenika i namještenika (uključujući i pročelnike) upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) i upravnih tijela gradova Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi vinodolski, Opatija, Rab, Vrbovsko i općina Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska i Vrbnik.

Članak 3.

Sjedište Službeničkog suda je u Rijeci.

II. SASTAV SLUŽBENIČKOG SUDA

Članak 4.

Službenički sud ima predsjednika i osam članova.

Predsjednika i članove Službeničkog suda imenuje Županijska skupština na prijedlog župana iz reda diplomiranih pravnika.

Predsjednik i tri člana Službeničkog suda imenuju se iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.

Članak 5.

Predsjednik i članovi Službeničkog suda imenuju se na mandat od četiri godine.

Mandat predsjedniku i članovima Službeničkog suda može prestati i prije isteka vremena na koje su imenovani:

- u slučaju smrti

- u slučaju razrješenja

Predsjedniku i članovima Službeničkog suda koji su imenovani umjesto razriješenog člana mandat traje do isteka mandata ostalih članova Službeničkog suda.

Članak 6.

Predsjednik i članovi Službeničkog suda razriješit će se:

- ako sami zatraže svoje razrješenje

- ako su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo koje predstavlja zapreku za prijam u službu u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- ako ne obavljaju svoju dužnost uredno

- ako se u obavljanju svoje dužnosti ponašaju tako da dovode u pitanje svoju nepristranost

- ako svojim ponašanjem narušavanju ugled Službeničkog suda

- ako se koriste položajem člana Službeničkog suda radi ostvarenja svojih prava kada se kao stranka pojavljuju pred upravnim tijelima Primorsko-goranske županije i upravnim tijelima gradova i općina za koje je nadležan Službenički sud

Prijedlog za razrješenje predsjednika Službeničkog suda može podnijeti župan, a za članove Službeničkog suda župan i predsjednik Službeničkog suda.

Odluku o razrješenju predsjednika i članova Službeničkog suda donosi Županijska skupština.

III. PREDSJEDNIK SLUŽBENIČKOG SUDA

Članak 7.

Predsjednik Službeničkog suda:

- skrbi o urednom i pravodobnom rješavanju predmeta

- imenuje predsjednika i članove vijeća za svaki pojedini slučaj i dodjeljuje im predmete

- osigurava javnost postupaka i odlučuje o isključenju javnosti

- odlučuje o uredovanju sa spisima

- određuje vrijeme zasjedanja vijeća

- donosi Poslovnik Službeničkog suda

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom Službeničkog suda

Članak 8.

Predsjednik Službeničkog suda jednom godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o radu Službeničkog suda.

IV. ODLUČIVANJE

Članak 9.

Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana.

Predsjednika i članove vijeća za svaki pojedini slučaj imenuje predsjednik Službeničkog suda vodeći računa da se u vijeće ne imenuje osoba čije bi imenovanje u konkretnom postupku moglo dovesti u pitanje nepristranost rada Službeničkog suda.

Predsjednik vijeća uvijek se imenuje iz reda članova Službeničkog suda s položenim pravosudnim ispitom.

Članak 10.

Vijeće pravovaljano odlučuje ako su na sjednici prisutni svi članovi vijeća, a odluke vijeće donosi većinom glasova.

Odluke vijeća izrađuje i potpisuje predsjednik vijeća.

V. OBAVLJANJE STRUČNIH I UREDSKIH POSLOVA

Članak 11.

Službenički sud ima tajnika.

Tajnika Službeničkog suda imenuje pročelnik upravnog tijela Županije nadležan za službeničke odnose iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih u upravnim tijelima Županije.

Članak 12.

Tajnik Službeničkog suda pomaže predsjedniku i članovima Službeničkog suda u obavljanju njihove dužnosti.

Tajnik Službeničkog suda:

- zaprima zahtjeve za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, žalbe u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti te žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe te ih dostavlja predsjedniku Službeničkog suda,

- zaprima ostale podneske te ih dostavlja predsjedniku Službeničkog suda ili predsjedniku vijeća,

- formira spise i dostavlja ih vijeću koje imenuje predsjednik Službeničkog suda,

- vodi statistiku predmeta i o tome izvještava predsjednika Službeničkog suda,

- prikuplja i priprema dokumentaciju prema nalozima predsjednika vijeća,

- raspoređuje zapisničare vijećima,

- brine o prostornim, tehničkom i administrativnim uvjetima za rad Službeničkog suda,

- ovjerava prijepise odluka Službeničkog suda i brine o njihovoj otpremi i dostavi strankama,

- pomaže predsjedniku Službeničkog suda u poslovima iz njegovog djelokruga,

- obavlja i druge poslove po nalozima predsjednika Službeničkog suda za potrebe rada Službeničkog suda.

Članak 13.

Službenički sud ima zapisničare.

Zapisničare Službeničkog suda imenuje pročelnik upravnog tijela Županije nadležan za službeničke odnose iz reda administrativnih referenata ili administrativnih tajnika zaposlenih u upravnim tijelima Županije.

Zapisničari izrađuju zapisnike o radu vijeća i odluke Službeničkog suda po diktatima predsjednika vijeća.

Članak 14.

Poslove uredskog poslovanja i druge administrativno- tehničke poslove za potrebe rada Službeničkog suda, obavlja upravno tijelo Županije nadležno za službeničke odnose.

VI. FINANCIRANJE

Članak 15.

Predsjednik i članovi Službeničkog suda te tajnik i zapisničari imaju pravo na novčanu naknadu za obavljeni rad u Službeničkom sudu po završenom predmetu.

Visinu novčane naknade određuje župan.

Članak 16.

Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u Proračunu Županije.

Troškove postupka pred Službeničkim sudom snosi jedinica lokalne samouprave u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak.

U postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju se pristojbe.

Članak 17.

Troškovi postupka su svi troškovi učinjeni u postupku pred Službeničkim sudom.

Troškovi postupka osobito obuhvaćaju: novčane naknade za rad predsjednika i članova vijeća, tajnika i zapisničara, putne troškove i dnevnice predsjedniku i članovima vijeća, te strankama, troškove izvođenja dokaza, materijalne troškove te druge stvarne troškove nastale radom Službeničkog suda.

Visinu troškova postupka utvrđuje predsjednik Službeničkog suda na temelju uredovnog izvješća predsjednika vijeća pred kojim se postupak provodio.

Troškovi postupka predujmljuju se iz sredstava za rad Službeničkog suda osiguranih u Proračunu Županije, a naplaćuju se od jedinice lokalne samouprave iz članka 16. stavak 2. ove Odluke.

VII. ZAGLAVLJE AKTA I PEČAT

Članak 18.

Zaglavlje akta Službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Službenički sud u Primorsko-goranskoj županiji«, sjedište suda »Rijeka«, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat Službeničkog suda promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Službenički sud u Primorsko- goranskoj županiji« i sjedište »Rijeka«.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Službenički sud započinje s radom danom imenovanja njegovog predsjednika i članova.

Danom početka rada, Službenički sud preuzima započete predmete koji nisu dovršeni pred prvostupanjskim službeničkim sudom ustrojenim za državne službenike, a koji je prema ranijim propisima bio nadležan za postupke zbog povrede službene dužnosti službenika i namještenika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/88

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. prosinca 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=585&mjesto=00001&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr