SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07 i 26/08) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Mrkopalj za 2008. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji se povećavaju ili smanjuju kako su utvrđeni u Računi prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-20

Mrkopalj, 13. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu

OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Prorač  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=51315&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr