SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 31. listopada 2008. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskog studija

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija.

II. DODJELE STIPENDIJA

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo raspisuje natječaj za dodjelu stipendija jednom godišnje.

Natječajni postupak, bodovanje i rangiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj, vodi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji zadovoljava sljedeće uvjete:

- ima prebivalište na području Općine Klana

- je upisan na poslijediplomski studij

- ne prima stipendiju po drugoj osnovi

Članak 4.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija (C1) na temelju godišnjeg plana svojom odlukom utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Klana.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinsko poglavarstvo na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke.

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovog članka, korisnik stipendije s Općinom Klana zaključuje Ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 5.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme trajanja poslijediplomskog studija.

Stipendija se isplaćuje jednom godišnje za akademsku godinu, a ovisno o izvršenju proračunskih prihoda.

Ukoliko se vrijeme raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija ne poklapa s početkom akademske godine za koju kandidat traži stipendiju, stipendija će biti isplaćena u iznosu (dvanaestinama) proporcionalnom preostalom razdoblju od podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije do završetka akademske godine.

Članak 6.

Natječaj za stipendiranje polaznika poslijediplomskog studija objavljivat će se u pravilu putem općinskih oglasnih ploča.

Članak 7.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 30 dana od završetka obrazovanja dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 8.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- završetkom studija

- kad dođe do promjene prebivališta (preseljenjem izvan Općine Klana),

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Klana.

Članak 9.

U slučajevima utvrđenim u članku 8. alineja 2. i 3. ove Odluke Općina Klana jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju

IV. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJA

Članak 10.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 8. Odluke korisnik stipendiju ne vraća.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/07-01/37

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 31. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr