SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07)), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. komunalna naknada 1.500.000,00

2. pristojbe 1.801.410,00

3. naknada za uporabu javnih površina (dio) 233.269,78


UKUPNI PRIHODI (1. - 4.) 3.534.679,78


Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Održavanje cesta 640.820,30

2. Održavanje javnih površina, čistoća, odvoz otpada 665.399,92

3. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina 600.000,00

4. Javna rasvjeta (utrošak, održavanje uređaja) 360.000,00

5. Održavanje građevinskih objekata 75.000,00

6. Održavanje objekata i uređaja odvodnje 263.477,00

7. Nadzor nad plažama 50.000,00

8. Deratizacija i dezinsekcija 114.982,56

9. Ostalo (opskrba vodom, geodet. katast.

usluge, nabava, kom. opreme i dr.) 765.000,00


UKUPNO RASHODI (1. - 9.) 3.534.679,78


Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1. ODRŽAVANJE CESTA 640.820,30


1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKLIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 350.000,00

. nasipavanje, održavanje i košnja put lovački dom do vrh stepenica Majke Božje (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Malin do Guvno (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Malin do Pod jabuke (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Jurandvor autobusna do Batomalj (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Pod jabuke do Batomalj (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - Put most - suha marina do Pod jabuke (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put Zakam (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja - put Pod mire (4 puta god.)

. čišćenje i održavanje puta uz Velu riku, od vrha Drage Bašćanske do Baške (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje put Malin u Dragi Bašćanskoj (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje puta Zapavlić do Vela rika (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje ulice Skopalj (4 put god.)

. nasipavanje i održavanje put Guncićevo (4 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put za sv. Majku Božju (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put Sv. Ivan (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje uz AC »Zablaće« i Velu riku (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put sv. Lucija do (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje ulica Zablaće

. nasipavanje i održavanje parkiralište Draga Zdenčina (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje parkiralište Draga Pod Frgačići (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje parkiralište Draga Perina mekot (1 put god.)

. održavanje ulaza na plažu kraj Galeba

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih puteva i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

1.3. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA 10.000,00

Poslovi se povjeravaju T.D. Baška d.o.o.

1.3. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA, TRGOVA I PUTEVA 279.844,30

. Ulica Zarok 40.000,00

. Ulica kralja Zvonimira 235.661,30

. Ostalo, nespomenuto (popravak udarnih rupa po svim ulicama i prometnicama na području

općine) 4.183,00

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

1.4. POSTAVLJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE 976,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČISTOĆA, ODVOZ OTPADA 665.399,92


2.1. NABAVA I POSTAVLJANJE TABLI S NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA

(cca 100 kom.) 20.000,00

2.2. POSTAVLJANJE U UKLANJANJE DEKORACIJA I BINA ZA PROSLAVE 30.000,00

n dan općine

n plava zastava

n crna ovca

n ribarski dan

n maškare

n nova godina

. održavanje fontane kraj t.z.-a

2.3. ODRŽAVANJE GROBLJA PO NASELJIMA - paušalno 40.000,00

2.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 490.000,00

2.4.1. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Baška svakodnevno, a pranje šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

2.4.2. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno.

2.4.3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi iz točaka 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.5. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 85.399,92

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

3. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 600.000,00


3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 460.000,00

3.1.1. Redovno održavanje: 5.000,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš Narodnog doma u Jurandvoru

. okoliš Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj

. okoliš doma Baška

3.1.2. Pojačano održavanje: 455.000,00

. park Ante Starčevića - na zaobilaznici

. vrtići u Uskočkoj ulici

. vrtići na Paladi

. vrtići u Emila Geistlicha (polo line do Galeba)

. vrtići uz plažu u Zaroku

. vrtić u ulici Zdenke Čermakove (pošta)

. tamarisi uz plažu

n park centralin ( košnja 2 puta)

n uz Galeb

n uz AC »Zablaće«

n uz Hotel Tamaris

. vrtići mrtvačnica u Baški

. park »pod Marjanom«

. vaze sa cvijećem na javnim površinama

n ispred općine

n trajekt tabela

n kod mozaika sv. Marko

n ulaz na plažu Galeb

. vrtići uz ulicu Geistlicha (AC »Zablaće«)

. vrtići korudalj Jurandvor

. vrtići oko zadružnog doma Draga Bašćanska

. vrtići preko puta hotela Zvonimir, ulica prilaz kupalištu

. ugradnja sustava navodnjavanja vrtići, šetalište E. Geistlicha

Poslovi održavanja zelenih površina obavljaju se po pravilima struke i podrazumijevaju pripremu terena za sadnju - kopanje, ravnanje, dovoz zemlje po potrebi, gnojidbu..., navodnjavanje, čišćenje i odvoz smeća, okopavanje, košnju i grabljanje, sanitarni i oblikovni rez, zaštitu i prihranu, nabavu, sadnju i održavanje 10000 ljetnih sadnica u vrtićima, parkićima i vazama i dr.

3.2. ODRŽAVANJE I LIČENJE SVIH OGRADA I KLUPA NA PODRUČJU OPĆINE 90.000,00

OGRADE

. Kricin

. Zvonimirova (Forza-Atlantik)

. Zvonimirova-Trgovina Krk Malinska-Forza

. skale park »Marijan«

. skale Atlantik

. mrtvački most Zaobilaznica

. most Vela rika suha marina

. most suha marina pritok Vele rike

. most Vela rika Zarok

. most Vela rika Batomalj

. Korudalj

. Draga most Vela rika Zdenčina

. Draga most Vela rika Banj

. Draga most Vela rika Raskrižje

. Dom Draga - trotoar

KLUPICE

. Atlantik (nova) - 1

. park »Marijan« (7 aluminij i 3 drvo) - 10

. spomenik vidikovac (stare-drvo, zamijeniti) - 3

. put do Sv. Ivana (stare) - 6

. put od Sv. Ivana do mjeseca (stare i kućica na vrhu) - 7

. Draga park ispred doma (stare, drvo) - 7

. Draga autobusna stanica (stare, drvo) - 2

. Draga raskrižje (aluminijske) - 2

. Draga kraj kapelice (stare) - 2

. Draga put za garinu (aluminijska) - 1

. Žanac (stara, drvo) - 1

. Kricin (stare, drvo) - 10

. lovački dom, stepenice Majke Božje (stare, drvo) - 2

. Palada franica-ribar (nove) - 12

. Palada između (stara velika) - 1

. Palada kutna dupla (stara) - 2

. kupalište i park kraj kupališta (aluminijske) - 19

. Jurandvor autobusna (stare) - 2

. Jurandvor dom (aluminijske) - 3

. šetalište E. Geistlicha (barok pocinčane) - 5

. vidikovac trgovina »Tina« (nova) - 1

. vidikovac zaobilaznica (stara, drvo) - 1

. Sv. Mihovil park (stara) - 7

. poljski put (stare) - 4

. Zarok (stara) - 1

. trajekt - 1

. mrtvačnica Baška - 2

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

3.3. KOŠNJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE 50.000,00

. košnja uz državnu cestu kroz naselja

. košnja u Zvonimirovoj ulici (raskrsnica Podmire do Milorada)

orezivanje stabala uz prometnice

. Jurandvor diskont

. Pod mire, raskrsnica do škole, zvonimirova (topole, hrastići)

. Zdenke Čermakove (crnike)

. park iza Velebita (platane, kesten)

Poslovi iz ove točke 3. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene u točki 3.1. dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

4. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU 360.000,00


4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 250.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 110.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 75.000,00


5.1. REDOVNO ODRŽAVANJE 25.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

5.2. POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE BAŠKA 50.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE 263.477,00


6.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 260.000,00

. čišćenje bunara Korudalj

. čišćenje i održavanje potok Vinogradska do mora 3 put god.

. čišćenje i održavanje potok uz groblje i skale u Dragi 4 put god.

. čišćenje i održavanje Malin-Pod jabuke 4 put god.

. čišćenje i održavanje potok Batomalj državna cesta 4 put god.

. čišćenje i održavanje Jurandvor autobusna stanica - Batomalj

. održavanje bunara mul 1,2 pranje miniwashem 3 put god., farbanje

. održavanje špina i izljeva

n Fontana

n Sv. Anton

n Zvonimirova

n Batomalj placa

. vodolovke na području općine-prema spisku

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6.2. USLUGE TEKUĆIH I INV. ODRŽAVANJA SLIV. PODRUČJA (Hrv. vode) 3.477,00

7. NADZOR NAD PLAŽAMA 50.000,00


. čišćenje divljih plaža i plažica

Poslovi se povjeravaju T.D. Baška d.o.o.

8. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 114.982,56


Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

9. OSTALO 765.000,00


9.1. NESPOMENUTE KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA KOM. INFRASTR. 200.000,00

9.2. OPSKRBA VODOM 140.000,00

9.3. GEODET. KATASTAR. USLUGE U ODRŽAVANJU KOM. INFRASTR. 95.000,00

9.4. NABAVA KOMUNALNE OPREME 330.000,00

Članak 4.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, potanko će se urediti ugovorom.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga programa prestaje važiti Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-6

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr