SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi IX. izmjene i dopune Provedbenog
urbanističkog plana grada Raba

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IX. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03 i 50/06) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07).

RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Izmjenama i dopunama plana stvorit će se uvjeti za pripremu izgradnje nove zgrade suda u Rabu te će se promijeniti namjena na k.č. zgr. 345 k.o. Rab - Mundanije (zgrada suda).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna plana je k.č. zgr. 345 k.o. Rab - Mundanije.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

Površina gdje bi se trebala graditi zgrada suda sada se koristi kao parkiralište. U blizini se nalaze razne upravne i administrativne zgrade.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Izmjenama i dopunama plana potrebno je omogućiti izgradnju zgrade suda te ujedno propisati odredbe za provođenje.

STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 7.

Za potrebe Izmjene i dopune plana koristit će se podloge iz elaborata važećeg plana te aktualne podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Izmjene i dopune plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na katastarskoj karti 1:1000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjene i dopune plana iz područja svog djelokruga:

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje (budući Hrvatski zavod za prostorno uređenje), Zagreb,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb,

- »Vrelo« d.o.o. Rab, PC Mali Palit,

- HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka Pogon Rab, Palit 142, Rab.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana 7 dana,

- izrada nacrta prijedloga Plana za prethodnu raspravu po dobivenim mišljenjima institucija iz članka 10. - 15 dana,

- izrada izvješća 5 dana po dobivenim primjedbama na nacrt prijedloga,

- izrada prijedloga Plana 15 dana po usvojenom izvješću sa prethodne rasprave,

- javni uvid u trajanju od 15 dana i

- izrada Izvješća 20 dana po zatvaranju javnog uvida,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - 15 dana nakon usvojenog izvješća sa javnog uvida,

- utvrđivanje konačnog prijedloga Plana po dobivenom mišljenju tijela i ustanova iz članka 10. na Poglavarstvu - 10 dana,

- ishođenje suglasnosti župana ili tijela po ovlasti župana,

- donošenje Plana na Gradskom vijeću po dobivenoj suglasnosti župana ili tijela po ovlasti župana - 20 dana.

IZVOR FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna plana osigurat će se u Proračunu Grada Raba za 2009. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-60

Rab, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr