SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

101.

Na temelju članka 1. stavka 4. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine« broj 21/96, 71/97, 16/98 i 73/00) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici održanoj 30. listopada 2008. godine, donijela

IZMJENE
Programa privatizacije trgovačkog društva
»Ceste-Rijeka« d.o.o. Rijeka

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa privatizacije trgovačkog društva »Ceste-Rijeka« d.o.o. Rijeka (»Službene novine PGŽ« broj 30/01), riječi »60% (šezdesetposto)« zamjenjuju se riječima »70% (sedamdesetposto)«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Primorsko-goranska županija će prodati 10% (deset posto) poslovnih udjela u Društvu, i to ukupno 1.270 (tisućudvjestosedamdeset) poslovnih udjela nominalne vrijednosti po =1.000,00 kuna (tisućukuna) koji udjeli se prodaju bez popusta, uz obročnu otplatu na rok do najviše 1 (jedne) godine, po procijenjenoj vrijednosti od 1.701,00 kuna (slovima: tisućusedamstotinaijednakuna) za svaki udio. Prilikom prodaje naprijed označenih poslovnih udjela pravo prvenstva kupnje ima trgovačko društvo »Ceste- Rijeka« d.o.o.«

Članak 2.

U članku 3. točka 1. briše se.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 1.

Članak 3.

U članku 12. točki 2. iza riječi »članka 2.« brišu se riječi »točka 1. i 2.« i iza riječi »članka 3.« briše se riječ »točka 2.«.

Članak 4.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke o izmjeni Odluke o privatizaciji trgovačkog društva »Ceste-Rijeka« d.o.o, Rijeka, čiji su sastavni dio.

Klasa: 021-04/08-02/74

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-4

Rijeka, 30. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr