SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na osnovi članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 33/01 i 01/02), a sukladno članku 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 16. listopada 2008. godine, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 08/08.) mijenja se i glasi:

»Sredstva u ukupnom iznosu od 194.000,00 kuna, raspoređuju se za:

- pomoći za podmirenje troškova

stanovanja kn 4.750,00

- pomoć građanima i kućanstvima kn 30.000,00

- troškovi prehrane učenika kn 13.000,00

- prijevoz invalidnih osoba kn 14.000,00

- pomoć hendikepiranim osobama kn 10.000,00

- pomoć Udrugama koje skrbe o

invalidnim i onemoćalim osobama kn 4.500,00

(Društvo distrofičara, Društvo multiple

skleroze, Udruga slijepih, Udruga

invalida rada, i dr.)

- Gradski crveni križ Opatija kn 17.000,00

- subvencioniranje smještaja

djece u vrtić kn 100.000,00

- Troškovi sahrana - depozitorij kn 750,00«

Članak 2.

I. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/12

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 16. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr