SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ«, broj 53/07) mijenja se i glasi:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa kn 1.000.000,00

- prodaje nekretnina kn 100.000,00

- potpora kn 400.000,00

- poreznih prihoda kn 3.662.636,49

Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom odlučuje o namjeni sredstava unutar pojedinih stavaka Programa.

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/11

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 16. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr