SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA ČAVLE
24

25.

Temeljem članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« broj 22/01) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003.- 2005. godine, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela
stambene zone »Maršić«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela stambene zone »Maršić« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2,33 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1 Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunlna infrastrukturalna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Elementi trase i mjesto priključka prometnice

3.1.2. Javna parkirališta

3.2. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

3.2.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže

3.2.2. Uvjeti gradnje fekalne mreže

3.2.3. Uvjeti gradnje oborinske kanalizacijske mreže

3.2.4. Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže

3.2.5. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

3.2.6. Uvjeti gradnje plinovodne mreže

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

III. ZAVRŠNE ODREDBE

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1: 1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža Mj 1:1000

2.2.Komunalna infrastruktura- vodoopskrba,
plin i odvodnja Mj: 1:1000

2.3.Komunalna infrastruktura - elektroopskrba
i telekomunikacijska mreža Mj 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1: 1000

4. Uvjeti gradnje Mj 1: 1000

II. ODREDBA ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1. Stambena namjena sa pomoćnim i manjim građevinama gospodarske namjene

2. Komunlna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturalna mreža

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

2.1.Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica za stambenu izgradnju su približno istih površina, pravilno formirane u dva niza uz prometnicu naselja.

Površina građevnih čestica iznosi od najmanje 777 m2 do najveće od 1. 052 m2

Članak 7.

Građevine stambene namjene grade se kao slobodno stojeće zgrade (SS).

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Najveća dozvoljena tlocrta površina građevine iznosi 500 m2, a najmanja dopuštena tlocrtna površina građevine je 64 m2.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig = 0, 4.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis = 1,2.

Dozvoljena etažnost građevine je tri etaže.

Najveća dopuštena visina građevine iznosi 11,00 metara.

Pomoćne i manje građevine gospodarske namjene mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene, a najveća dopuštena visina iznosi 6,0 metara

Članak 9.

Na području obuhvata plana, dozvoljava se gradnja najviše tri etaže osnovne građevine.

Etažom se smatraju suteren, prizemlje i bilo koji kat građevine, ali ne i podrum.

Potkrovlje čija je visina nadozida viša od 90 cm smatra se etažom.

2.3. Namjena građevine

Članak 10.

Na jednoj građevnoj čestici mogu se osim građevine osnovne namjene tj. Stambene građevine unutar koje su mogući poslovni sadržaji, graditi pomoćne i manje građevine gospodarske namjene.

Poslovni sadržaji podrazumijevaju tihe djelatnosti bez opasnosti od eksplozije, požara i bez produkcije štetnih tvari, kao što su krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice i slično, prodavaonice mješovite robe i manji ugostiteljski lokali kao snack bar, caffe bar, buffet i slično i aktivnosti iz područja intelektualnih i zdravstvenih usluga.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 11.

Građevna linija određuje položaj osnovne građevine u odnosu na susjedne čestice i građevine, te prometnicu.

Članak 12.

Udaljenost građevine od regulacijske linije ne može biti manja od 5 metara.

Regulacijska linija je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg) i građevne čestice osnovne namjene.

Članak 13.

Udaljenost građevine osnovne namjene mora biti najmanje pola visine (h/ 2) od susjedne građevine osnovne namjene ali ne manje od 3 metra od granice građevne čestice.

Građevne čestice broj 8 do 14 imaju prema prema susjednim građevnim česticama propisanu udaljenost od najmanje 4 metra.

Najmanja udaljenost pomoćne i manje gospodarske građevine od susjednih građevnih čestica mora biti:

- ako se grade kao slobodnostojeće građevine moraju od granice građevne čestice biti udaljene najmanje jedan (1) metar

- ako se grade kao poluotvorene građevine moraju od susjedne građevine čestice biti odjeljenje vatrobranim zidom , uz uvjet da se odvodnja oborinskih voda sa krovišta mora riješiti unutar pripadajuće građevne čestice,

- ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te građevne čestice najmanje 3 metra,

- na česticama 1 - 7 udaljenost pomoćne i manje gospodarske građevine od regulacijske linije iznosi 5 metara, a na česticama br. 8 - 14, udaljenost iznosi 10 metara.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 14.

Arhitektonsko oblikovanje građevina, te građevinski materijali koji će se upotrijebiti moraju biti primjereni tipologiji krajolika, tj primorskom prostoru i tradiciji, u skladu s uobičajenim načinom građenja i lokalnim uvjetima.

Završna obrada fasadnih ploha mogu biti žbuka i kamen.

Zaštitu od sunca može se izvesti griljama, škurama i roletama.

Ograde balkona mogu biti zidane ili metalne sa naglašenim vertikalama.

Članak 15.

Krovišta građevina mogu biti djelomično ravna i kosa, nagiba između 22% , a pokrov krovišta može biti od crijepa, kupa kanalica ili drugih srodnih materijala.

Krovni vijenci mogu biti betonski ili kameni.

Na kosom terenu sljeme krova mora biti u pravilu većim dijelom usporedno sa građevnom linijom.

Na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodne osvjetljavanje te kolektore za sunčevu energiju.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 16.

Prostor na građevnoj čestici uređivati će se, u pravilu na tradicionalni način uređivanja čestica, kaskadno, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja.

Visokim i niskim zelenilom moraju se urediti najmanje 20 0rađevne čestice.

Ograde se izrađuju od kamena, zelenila i metala, ili kombinacijom drugih srodnih materijala, visine najviše 150 cm.

Parkiranje i/ili garažiranje vozila rješava se unutar građevne čestice.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta za

- stambene građevine po jednom (1) stanu jedno (1) mjesto

- poslovni prostor na građevnoj čestici stambene građevine

na 25 m2 jedno (1) mjesto

- trgovina na građevnoj čestici stambene građevine

na bruto 110 m2, neto 75 m2 jedno (1) mjesto

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom komunalnom i telekomunikacijskom infastrukturalnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 17.

Uvjeti gradnje i opremanje cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom 2.1. i 2.1.1.

Na dijelu obuhvata plana planira se izvedba dvosmjerne prometnice s okretištem.

Prometnica ima širinu 5,5 metara i nogostupe sa obje strane širine 1.5. metara.

3.1.1. Elementi trase i mjesto priključka prometnice

Članak 18.

Niveleta prometnice prati teren i pruža se od sjeveroistoka prema jugozapadu u padu od 0- max. 7.8.% a spaja se na postojeću prometnicu Buzdohanj sa sjeveroistočne strane stambene zone, koju treba rekonstruirati.

3.1.2. Javna parkirališta

Članak 19.

Javna parkirna mjesta za osobne automobile raspoređena su uz planiranu prometnicu na krajnjim točkama naselja.

Jedno parkirno mjesto mora biti rezervirano za invalide.

3.2. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturalne mreže

Članak 20.

Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturalne mreže određeni su kartografskim prikazom

3.2.1.Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže

Članak 21.

Vodoopskrba naselja se predviđa sa cjevovodom profila 100 mm, koji prolazi u trupu prometnice, sa priključcima za svaku stambenu česticu i za kioske, odnosno montažne građevine postavljene na javnoj površini.

Cjevovod se spaja na postojeću vodovodnu mrežu naselja Buzdohanj.

3.2.2. Uvjeti gradnje fekalne kanalizacijske mreže

Članak 22.

U sklopu naselja previđen je kolektor profila 200 mm sa priključkom na buduću javnu kanalizaciju.

Privremeno rješenje izgradnja trodjelnih nepropusnih septičkih taložnica za svaku građevnu česticu posebno.

Montažne građevine i kiosci na javnim površinama tretiraju se kao i građevne čestice.

3.2.3. Uvjeti gradnje oborinske kanalizacijske mreže

Članak 23.

Za oborinsku kanalizaciju je predviđen sabirni kolektor u trupu prometnice profila 250 mm sa priključkom na separator sa preljevnom građevinom, odnosno putem upojnog bunara u terenu u sklopu okretišta. Svakih 20 m predviđena je ugradba slivnika sa taložnikom dubine 1,00 m.

3.2.4. Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže

Članak 24.

Napajanje budućih građevina električnom energijom , unutar zone obuhvata plana, predviđeno je iz postojeće trafostanice 10 ( 20 = /0,4 kV Buzdohanj, a određeno je kartografskim prikazom 2.3.

Prije izrade projekata električnih instalacija novih građevina, investitor je dužan zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu od nadležne distribucije, kroz koje će se zavisno o traženom vršnom opterećenu građevine odrediti smještaj.

3.2.5. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 25.

Telekomunikacijska mreža će se graditi podzemnim kabelima položenim u cijevi, a prema kartografskom prikazu 2.3.

Prema Zakonu o telekomunikacijama investitor prigodom gradnje stambeno ili poslove građevine razvijene građevinske bruto površine više od 400 m2 sa više od dva stana mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke komunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora u svoju građevinu ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni građevine, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju.

3.2.6. Uvjeti gradnje plinovodne mreže

Članak 26.

U trupu nogostupa predviđa se ugradba plinovoda profila 100 mm sa priključkom na budući plinovod na naselje Buzdohanj, a sadržano je u kartografskom prikazu 2.2.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 27.

Javne zelene površine zone treba urediti izradom idejnih projekta okoliša.

Predviđene su pješačke komunikacije i dječje igralište sa parkovnim elementima u koridoru županijske ceste za što je potrebno ishodovati suglasnost Županijskih cesta.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 28.

Uvjeti i način gradnje određeni su kartografskim prikazom broj 4.

6. Mjere provedbe plana

Članak 29.

Uređenju površina na građevnim česticama određenim planom može se pristupiti nakon izgradnje planiranih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

7. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 30.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, (zaštita tla, zraka, vode, prekomjerne buke, potresa, požara i sl.) potrebno je provoditi sukladno odredbama posebnih zakonskih propisa.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Plan je izrađen u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog Vijeća Općine Čavle i potpisom predsjednika Vijeća Općine Čavle.

Članak 32.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Čavle i Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša primorsko goranske županije.

Članak 33.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke koji čine sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/08

Ur. broj: 2170-03-03-01-2

Čavle, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr