SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članaka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na 25. sjednici održanoj 20. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja »DPU 4 VRBOVSKO« i s time povezanih izmjena i dopuna
»PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VRBOVSKOG«

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 1.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja »DPU 4 Vrbovsko« (u daljnjem tekstu: Plan) i s time povezanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: PPUG Vrbovskog) je stavak 4. članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) (u daljnjem tekstu: Zakon), članak 186. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/05) i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/ 07).

(2) Plan i s time povezane izmjene i dopune PPUG Vrbovskog treba izraditi u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i drugim važećim propisima. Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog, a odgovorna osoba je gradonačelnik.

2. RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PPUG VRBOVSKOG

Članak 2.

(1) PPUG Vrbovskog donesen je 29.12.2005. g. odnosno prije stupanja na snagu Zakona (01.10.2007. g.). Stoga dio stavka 3. članka 70. PPUG Vrbovskog: »Postojeće stambene građevine u zonama ugostiteljsko-turističke namjene iznimno se mogu zadržati samo na temelju planova užih područja.« nije u skladu s točkom 1.1. stavka 1. članka 2. Zakona: »Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja utvrđeno prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine je izgrađena i/ili neizgrađena prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja«.

(2) U skladu sa stavkom 3. članka 70. PPUG Vrbovskog u obuhvat Plana uvršteno je 6 postojećih stambenih građevina. Stoga izmjenama i dopunama PPUG Vrbovskog treba, na temelju zahtjeva vlasnika stambenih građevina i analize opravdanosti predmetnih zahtjeva, smanjiti izdvojeno građevinsko područje izvan naselja za ugostiteljsko- turističku namjenu - hotel (T1) izdvajanjem svih ili dijela predmetnih građevina i uvrštavanjem istih u građevinsko područje naselja kako bi mogle zadržati postojeću stambenu namjenu.

3. OBUHVAT PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 3.

(1) Obuhvat izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog identičan je obuhvatu Plana.

(2) Obuhvat Plana utvrđen je u sljedećim kartografskim prikazima PPUG Vrbovskog:

- 3. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora« u mjerilu 1:25.000,

- 4.22. »Građevinska područja naselja - V3« u mjerilu 1:5.000.

(3) Planom je obuhvaćeno izdvojeno građevinsko područje izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1) u naseljima Vrbovsko i Hambarište.

(4) Površina obuhvata Plana je 5,51 ha, od čega je 2,48 ha izgrađeno.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Osnovni podaci

Članak 4.

(1) U obuhvatu Plana nalazi se sljedeći zahvat u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku: Vodne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama - građevine sustava vodoopskrbe. U obuhvatu Plana nalazi se sljedeći zahvat u prostoru od važnosti za Primorsko-goransku županiju: Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama - magistralni TK kabel II. razine Rijeka-Delnice-Vrbovsko-Ogulin/Karlovac.

(2) Obuhvat Plana djelomično se nalazi u naselju Vrbovsko koje je gradsko i lokalno središte.

(3) Na sjeveru obuhvat Plana graniči s izgrađenim dijelom građevinskog područja naselja N110, smještenim u naselju Vrbovsko, za koje je člankom 185. PPUG Vrbovskog propisana obaveza izrade Urbanističkog plana uređenja - UPU 1. UPU 1 - Urbanistički plan uređenja naselja Vrbovsko (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/08) je na dijelu građevinskog područja naselja N110 koje graniči s obuhvatom Plana utvrdio stambenu namjenu (S). Na preostalim dijelovima obuhvat Plana graniči s Vrijednim obradivim tlom (P2).

Gospodarstvo

Članak 5.

(1) PPUG Vrbovskog je na prostoru Grada Vrbovskog odredio10 ha građevinskih područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu; što je, prema kriterijima iz članka 63. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 14/00, 12/05 i 50/06), maksimalna dozvoljena površina. Iz navedenog je vidljivo da je ugostiteljsko-turistička zona u obuhvatu Plana najveća na prostoru Grada Vrbovskog, te stoga najperspektivnija i najznačajnija za njegov gospodarski razvoj.

Prirodna obilježja

Članak 6.

(1) Klima je kontinentalna s prijelazom u planinsku klimu. Velika je količina padalina, uključujući i snijega u zimskom razdoblju, ali česti prodori toplog juga znaju ga brzo otopiti. Temperature su niže, a ističu se ljetne svježine i veće oscilacije godišnjih temperatura. Prisutne su dugotrajne magle.

(2) Prostor u obuhvatu Plana je područje najvećeg intenziteta potresa (VII i viši stupanj MCS ljestvice).

(3) Tlo u obuhvatu Plana je svrstano u tlo I. grupe - tlo krša.

(4) Teren u obuhvatu Plana nije ravan već pada od ulica Kralja Tomislava i Hambarište ~15 m prema jugozapadu i ~5 m prema sjeveroistoku. U obuhvatu Plana nalaze se dvije veće vrtače dubine 6-7 m.

(5) Prostor u obuhvatu Plana nalazi se izvan zona vodozaštite.

(6) U obuhvatu Plana nema vodotoka, ali je od rijeke Gornje Dobre (vodotok I. kategorije) udaljen ~600 m. Zbog mogućeg negativnog utjecaja na rijeku Gornju Dobru prostor u obuhvatu Plana je ocijenjen kao ugroženi dio okoliša.

Infrastrukturna opremljenost

Članak 7.

(1) Obuhvat Plana udaljen je oko 1.000 m od najužeg centra Grada Vrbovsko i oko 2.000 m od spoja na autocestu Zagreb-Rijeka čime je osigurana dobra prometna povezanost.

(2) U obuhvatu Plana nalaze se tri nerazvrstane ceste: ulica Hambarište, ulica Kralja Tomislava i ulica Rožman Brdo loših tehničkih karakteristika (asfaltirani kolnik širine 3-4 m, bez nogostupa). Ulica Kralja Tomislava nastavlja se u obuhvatu UPU 1 kao sabirna ulica S-2 do spoja na državnu cestu D42. Ulica Rožman Brdo nastavlja se u obuhvatu UPU 1 kao ostale ulice O-32 do spoja na lokalnu cestu L58038. Za obje ulice je UPU 1 - Urbanističkim planom uređenja naselja Vrbovsko (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/08) predviđena rekonstrukcija i gradnja u punom profilu minimalne širine 9 m: pješačka staza širine 1,5 m, kolnik širine 6,0 m i pješačka staza širine 1,5 m. Ulica Rožman Brdo nije upisana u katastar nekretnina.

(3) Izgrađeni dio obuhvata Plana opremljen je telekomunikacijskom, vodoopskrbnom i elektroenergetskom mrežom koja zadovoljava postojeće potrebe.

(4) Paralelno s ulicama Kralja Tomislava i Hambarište, na udaljenosti 1-1,5 m od ruba kolnika prema jugozapadu, prolazi magistralni TK kabel II. razine Rijeka-Delnice- Vrbovsko-Ogulin/Karlovac, a sjeverozapadnim rubom kolnika ulice Rožman Brdo prolazi korisnički TK kabel.

(5) U obuhvatu Plana nema baznih stanica (osnovnih postaja) mobilnih telekomunikacija.

(6) Obuhvatom Plana prolazi dalekovod DV 20 kV i kabel KB 20 kV. U obuhvatu Plana nema trafostanica, ali se u neposrednoj blizini (sjeverno od križanja ulica Kralja Tomislava i Rožman Brdo) nalazi trafostanica TS Rožman Brdo 20/0,4 kV.

(7) Vodoopskrbni cjevovodi prolaze u profilu svih ulica.

(8) U obuhvatu Plana ne postoji sustav odvodnje otpadnih voda. Oborinske vode upuštaju se u teren bez prethodnog pročišćavanja. Sanitarne vode stambenih građevina upuštaju se u septičke jame. Sanitarne vode hotela upuštat će se u uređaj za pročišćavanje čija gradnja je planirana na građevnoj čestici hotela, ali je izgrađen u vrtači jugozapadno od parkirališta za potrebe hotele. Poseban problem u sustavu odvodnje otpadnih voda, ali i zaštite okoliša, je stambena građevina Rožman Brdo 26 koja se koristi kao gospodarska građevina za smještaj životinja.

Postojeća izgradnja

Članak 8.

(1) U obuhvatu Plana u tijeku je gradnja hotela i parkirališta za potrebe hotela.

(2) Gradnja hotela započela je na temelju Lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/04-01/28, Ur. broj: 2170-87- 04-7) od 15.09.2004. g. i Građevinske dozvole hotel (Klasa: UP/I-361-03/04-01/15, Ur.broj: 2170-87-04-11) od 09.11.2004.g. za dogradnju poslovno-stambene građevine i prenamjenu u hotel, koje je izdao Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Vrbovsko.

(3) Gradnja parkirališta za potrebe hotela započela je na temelju Lokacijske dozvole (Klasa: UP/I-350-05/04-01/27, Ur. broj: 2170-87-04-7) od 15.09.2004. g. i Građevinske dozvole (Klasa: UP/I-361-03/06-01/14, Ur. broj: 2170-87- 06-12) od 02.05.2006. g. za parkirališta za potrebe hotela, koje je izdao Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj

županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Vrbovsko.

(4) Za hotel i parkiralište za potrebe hotela nije provedena parcelacija zemljišta (nije formirana građevna čestica) u skladu s lokacijskim dozvolama.

(5) Hotel će imati kolni i pješački pristup s ulica Hambarište i Rožman Brdo, a parkiralište za potrebe hotela će imati kolni i pješački pristup s ulice Hambarište.

(6) Hotel će imati 40 soba, od čega je najviše dvokrevetnih.

(7) Hotel će biti građen na samostojeći način s četverostrešnim krovom nagiba 34o, a krovni pokrov će biti crijep.

(8) Prema lokacijskoj dozvoli, koja je izdana prije donošenja PPUG Vrbovskog, hotel će imati sljedeće etaže: podrum + prizemlje + 1. kat + 2. kat + potkrovlje I + potkrovlje II + zatvoreni vidikovac, a visina od najniže kote zaravnatog terena do glavnog vijenca će biti 15,0 m.

(9) Parkiralište za potrebe hotela će imati 2 parkirališna mjesta za autobuse, 3 parkirališna mjesta za invalide i 58 parkirališnih mjesta za osobne automobile.

Članak 9.

(1) U obuhvatu Plana izgrađeno je šest stambenih građevina. Ukupna površina građevnih čestica stambenih građevina je ~7.100 m2 odnosno ~12,9% površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1).

(2) Jedna stambena građevina ostvaruje kolni i pješački pristup s ulice Rožman Brdo, a preostale stambene građevine imaju kolni i pješački pristup s ulice Hambarište.

(3) Stambena građevina Rožman Brdo 26, je nedovršena i derutna, nenastanjena, te se koristi kao gospodarska građevina za smještaj životinja.

(4) Stambena građevina Hambarište 3, te pomoćne građevine stambenih građevina Hambarište 1A, 1B i 2B nisu upisane u katastar nekretnina. Pomoćna građevina stambene građevine Hambarište 1B je dijelom izgrađena na susjednoj katastarskoj čestici.

(5) Sve stambene građevine su izgrađene na samostojeći način s dvostrešnim krovom, a najčešći krovni pokrov je crijep.

(6) Maksimalni broj etaža stambenih građevina je: podrum ili suteren + prizemlje + kat + potkrovlje.

Prirodna i kulturna baština, te ambijentalne vrijednosti

Članak 10.

(1) U obuhvatu Plana nema kulturnih dobara koja su zaštićena ili predložena za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03).

(2) U obuhvatu Plana nema dijelova prirode koji su zaštićeni ili predloženi za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05).

(3) Ambijentalnu vrijednost čine vizure na širi prostor Grada Vrbovsko.

Osnovne obveze iz plana šireg područja (PPUG Vrbovskog)

Članak 11.

(1) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (T) smještaju se sadržaji hoteli, moteli, pansioni, kampovi, izletišta, ugostiteljske građevine i slično. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama osnovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

(2) Izgradnja novih građevina stambene namjene nije dopuštena.

(3) Površine ugostiteljsko-turističke namjene određene PPUG-om Vrbovskog obuhvaćaju: smještajne kapacitete (T1) i kampove (T2). PPUG-om Vrbovsko određene su površine ugostiteljsko-turističke namjene za smještajne kapacitete (T1): hotele, moteli, pansioni.

(4) U sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene - smještajni kapaciteti (T1) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,40;

- najmanje 30% od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 1;

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje;

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

(5) U sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl.

(6) Parkirališno-garažna mjesta (PGM) treba dimenzionirati prema normativu za ugostiteljstvo: 7 PGM na 30-50 m2 korisnog prostora i 9 PGM na 50-100 m2 korisnog prostora.

(7) Sanitarne i tehnološke otpadne vode s izdvojenog građevinskog područja gospodarske, turističke, ugostiteljske i sl. namjene skupljaju se i dovode do lokalnog uređaja za pročišćavanje čija će se lokacija odrediti UPU-om ili DPU-om.

Članak 12.

(1) Stambenim građevinama smatraju se jednoobiteljske i višeobiteljske kuće, te višestambene zgrade (građevine s više od 3 stana).

(2) Za gradnju jednokatne jednoobiteljske i višeobiteljske kuće na samostojeći način najmanja širina građevne čestice je 16 m, najmanja dubina građevne čestice je 30 m, najmanja površina građevne čestice je 540 m2, najveća površina građevne čestice je 1.800 m2, najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je 0,3 i najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) je 0,6.

(3) Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore. Iznimno, udaljenost građevine od susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 1,0 m, i to u slučaju da smještaj građevine na susjednoj građevnoj čestici omogućava postizanje propisanog razmaka između građevina od 5,0 m za P; 8,0 m za P+1; 10,0 m za P+2. Najmanja udaljenost stambene građevine od regulacijske linije je 5 m, a garaže i pomoćne građevine je 10 m.

(4) Najveća visina stambenih objekata je prizemlje i jedan kat, uz mogućnost gradnje podruma i potkrovlja ili mansarde (Po+Pr+1+Ppotk ili Po+Pr+1+M), odnosno visina vijenca ne smije prelaziti 7,5 m od kote uređenog terena.

(5) Krovišta stambene građevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovišta izvode kao kosa, nagib je do 45o. Preporuča se upotreba tradicionalnih materijala i boja.

(6) Na jednoj građevnoj čestici, mogu se graditi stambene, te uz njih manje poslovne, gospodarske (poljoprivredne) i pomoćne građevine koje čine stambenu i gospodarsku cjelinu. Stambene građevine se, u pravilu, postavljaju prema ulici, a pomoćne, gospodarske (poljoprivredne) i manje poslovne građevine po dubini čestice, iza stambene građevine.

(7) Unutar građevine stambene namjene mogu se planirati poslovni sadržaji, uz uvjet da ukupna površina poslov

nog prostora ne prelazi ukupnu površinu stambenog prostora. Poslovnim sadržajima smatraju se: zanatske, uslužne, trgovačke, proizvodne, ugostiteljske i slične djelatnosti; te tihe i čiste djelatnosti (prostori za obavljanje intelektualnih usluga (različite kancelarije, uredi, biroi i druge slične djelatnosti), mali proizvodni pogoni, trgovački i ugostiteljski sadržaji, krojačke, frizerske, postolarske, fotografske i slične uslužne radnje i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, bez onečišćenja vode ili tla, sa bukom manjom od 30 dB noću i 40 dB danju u boravišnim stambenim prostorijama, odnosno u javnim građevinama).

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 13.

(1) Planom i s time povezanim izmjenama i dopunama PPUG Vrbovskog potrebno je omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti. Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1) i naselja u sklopu kojih se nalazi.

(2) Ako se pokaže potrebnim, PPUG Vrbovskog treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom i grafičkom dijelu smanjenjem izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1) izuzimanjem površine na kojoj će tada biti utvrđeno novo građevinsko područje naselja.

(3) U novoformiranom građevinskom području naselja treba zabraniti gradnju gospodarskih (poljoprivrednih) građevine s potencijalnim izvorima zagađenja.

(4) Na površini izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1) treba omogućiti gradnju sljedećih građevina:

- 2 depandanse hotela ili 2 građevine hotela,

- garaže za potrebe hotela,

- zatvorenog bazena, te drugih sportsko-rekreativnih građevina za potrebe hotela.

(5) Hotel treba biti kategoriziran u kategoriju 4 zvjezdice ili 5 zvjezdica.

(6) Hotelu treba omogućiti utvrđivanje sljedećih posebnih standarda, u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 88/07 i 58/ 08):

- Congress (Kongresni)

- Wellness

- Health&fitness (Zdravlje i fitness)

Članak 14.

(1) Odabir prostorne i gospodarske strukture treba biti u skladu sa sljedećim ciljevima razvitka naselja Vrbovsko i Hambarište, te Grada Vrbovsko:

- omogućiti funkcionalno nadopunjavanje zone i naselja;

- spriječiti neprimjerenu eksploataciju prostora i preveliku izgrađenost;

- poticanjem ugostiteljsko-turističke djelatnosti i otvaranjem novih radnih mjesta pridonijeti pozitivnom gospodarskom i demografskom razvitku (mehanički i prirodni prirast broja stanovnika pozitivno će utjecati na dobnu i obrazovnu strukturu stanovništva, te na kvalitetu i standard življenja);

- spriječiti gradnju stambenih građevina i stanova u građevinama ugostiteljsko-turističke namjene na površini izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1);

- graditi infrastrukturne mreže (prometnu, telekomunikacijsku i komunalne) kao osnovu za razvoj zone;

- građevine prilagoditi uvjetima i osobitostima prostora; osobito s gledišta fleksibilnosti, integriranosti u strukture naselja i krajobraza, energetskih ograničenja, zaštite okoliša i stvaranja prihoda iz domicilnih resursa;

- planirati javne i zaštitne zelene površine.

(2) Ciljevi razvoja infrastrukturnih mreža usmjereni su prema osiguranju optimalnih standarda korištenja prostora:

- graditi novu i rekonstruirati postojeću prometnu, telekomunikacijsku i komunalnu infrastrukturu, kako bi se osigurala minimalna kategorija uređenosti građevinskog područja koju je propisao PPUG Vrbovskog;

- razviti prometni sustav rekonstrukcijom postojećih prometnica (proširenje kolnika i gradnja nogostupa) kako bi se postigla sigurnost u prometu svih sudionika i omogućila gradnja telekomunikacijske i komunalne infrastrukture u koridoru prometnica;

- analizirati mogućnost (velike visinske razlike) gradnje nove prometnice u smjeru sjeveroistok-jugozapad kojom bi se prostor u obuhvatu Plana priključio na državnu cestu D42, te smanjio količinu prometa kroz naselje i udaljenost zone od spoja na autocestu;

- osigurati dovoljan broj parkirališnih i garažnih mjesta za osobna vozila i autobuse na vlastitim građevnim česticama;

- osigurati minimalno 10 javnih parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu ili u profilu ulica;

- osigurati potpunu pokrivenost područja telekomunikacijama u nepokretnoj i pokretnoj mreži;

- osigurati elektroopskrbu gradnjom elektroenergetskog sustava i njegovim spajanjem na lokalni elektroenergetski sustav;

- osigurati opskrbu plinom gradnjom sustava opskrbe plinom, te omogućiti njegovo spajanje na planirani lokalni sustav opskrbe plinom;

- osigurati opskrbu vodom gradnjom sustava vodoopskrbe, te omogućiti njegovo spajanje na lokalni sustav vodoopskrbe;

- osigurati odvodnju otpadnih voda (oborinskih i sanitarnih) gradnjom razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda, te omogućiti njegovo spajanje na lokalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i na lokalni (javni) sustav odvodnje otpadnih voda;

- omogućiti izmještanje i/ili kabliranje postojeće telekomunikacijske i komunalne infrastrukture u profil ulica, javne zelene površine ili zaštitne zelene površine ako to bude potrebno zbog prostornih ograničenja.

(3) Ciljevi u očuvanju okoliša i prirodnih posebnosti su:

- očuvati okoliš od različitih vrsta negativnih utjecaja ili ublažiti te utjecaje na okoliš do prihvatljive razine;

- očuvati ekosustav kao prirodnu zajednicu živih i neživih elemenata koji postoje i međusobno djeluju na jednom staništu, a izmjena tvari među njima ima kružni put;

- gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda osigurati zaštitu voda i tla;

- koristiti autohtone biljne vrste;

- naglasiti kvalitetne vizure na širi prostor Grada Vrbovsko;

- planirati gradnju građevina na način (visinom, položajem, rasporedom i sl.) koji će osigurati pravo na pogled (kvalitetne vizure) iz svake građevine.

6. POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 15.

(1) Za izradu Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog neće biti rađene posebne stručne podloge.

(2) Za izradu Plana bit će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 16.

(1) Stručni izrađivač, tvrtka ADF d.o.o. iz Karlovca, izradit će jedno stručno rješenje na temelju kojeg će biti provedena prethodna rasprava.

8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 17.

(1) Plan treba izraditi na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1.000.

(2) PPUG Vrbovskog izrađen je na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 (kartografski prikazi 1., 2.1., 2.2. i 3.) i na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000 (kartografski prikazi od 4.1. do 4.29.). Izmjene i dopune PPUG Vrbovskog treba izraditi na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 (kartografski prikazi 1., 2.1., 2.2 i 3.) i na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000 (kartografski prikaz 4.22.). Kartografski prikazi izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog bit će manjeg formata (npr. A4 i A3) od kartografskih prikaza PPUG Vrbovskog (A1, A0 i veći), jer će prikazivati samo »točkastu izmjenu«, tj. dio kartografskog prikaza PPUG Vrbovskog na kojem je utvrđena »granica obuhvata izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog«.

Članak 18.

(1) Podloge za izradu Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog moraju biti u digitalnome obliku, te geokodirane (georeferencirane).

(2) Za potrebu izrade Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog bit će korištene sljedeće podloge koje je Grad Vrbovsko pribavio od Državne geodetske uprave za potrebe izrade PPUG Vrbovskog:

- topografska karta,

- katastarski plan,

- zračni (ortofoto) snimak.

(3) Za potrebu izrade Plana treba pribaviti i uklopiti s katastarskim planom sljedeće geodetske podloge:

- model terena (snimak ili situacija),

- topografski plan (slojnice s maksimalnim visinskim razmakom 0,5 m).

9. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 19.

(1) U skladu sa člankom 79. Zakona utvrđen je popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska bb, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Delnice (radno mjesto Vrbovsko), Dobra 4, 51326 Vrbovsko

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka

- Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko istarskih slivova, Vodnogospodarska ispostava Gorski kotar, Ante Starčevića 3A, 51300 Delnice

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

- HT-TK-centar Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- TELE2 d.o.o.,Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

- T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, Goranska 11, 51329 Skrad

- Komunalac d.o.o., Željeznička ulica 1a, 51326 Vrbovsko

- Mjesni odbor Vrbovsko, predsjednik Milivoj Majetić, I. G. Kovačića 34, 51326 Vrbovsko

- Hrvatski fond za privatizaciju, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

- Antonija Šljuka, Hambarište 1a, 51326 Vrbovsko

- Antonija Šljuka, Slovenskih Brigada 2, 51326 Vrbovsko

- Željka Šljuka (MLDB), Hambarište 1a, 51326 Vrbovsko

- Danko Šljuka (MLDB), Hambarište 1a, 51326 Vrbovsko

- Pavo Obajdin, Hambarište 1b, 51326 Vrbovsko

- Josip Obajdin, Hambarište 1b, 51326 Vrbovsko

- Josipa Obajdin, Rožman Brdo 3, 51326 Vrbovsko

- Marijan Obajdin, Rožman Brdo 3, 51326 Vrbovsko

- Suzana Obajdin, Vrbovac 89, 43500 Daruvar

- Sandi Podnar, Ive Lole Ribara 1, 51311 Skrad

- Ljubica Busić, Hambarište 5, 51326 Vrbovsko

- Predrag Busić, Hambarište 5, 51326 Vrbovsko

- Snježana Busić (MLDB), Hambarište 5, 51326 Vrbovsko

- Zdenko Janeš, Hambarište 2/B, 51326 Vrbovsko

10. ROK ZA IZRADU PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG ODNOSNO POJEDINIH FAZA IZRADE PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 20.

(1) Nakon pribavljanja geodetskih podloga iz članka 18. ove Odluke i zahtjeva za izradu Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog iz članka 19. ove Odluke, izrada Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima:

- 1. faza – 30 dana

-izrada stručnog rješenja (koncepcije prostornog uređenja) na temelju kojeg će biti izrađen nacrt prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog.

- 2. faza – 40 dana (od izrade stručnog rješenja)

-izrada nacrta prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog,

- provođenje prethodne rasprave,

- priprema izvješća o prethodnoj raspravi.

- 3. faza – 30 dana (od provedene prethodne rasprave)

-izrada prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog,

-utvrđivanje prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog za javnu raspravu na sjednici Gradskog poglavarstva,

-objava javne rasprave i dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi.

- 4a. faza – 45 dana (od objave javne rasprave)

- javni uvid s javnim izlaganjem (30 dana),

- priprema izvješća o javnoj raspravi (15 dana).

- 4b. faza – 20 dana

- ponovna javna rasprava:

- objava javne rasprave,

- javni uvid s javnim izlaganjem (10 dana),

-priprema izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi (10 dana).

- 5. faza – 50 dana (od provedene javne rasprave)

-izrada nacrta konačnog prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog,

-davanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-izrada konačnog prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog,

-utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog na sjednici Gradskog poglavarstva,

-dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi,

-donošenje Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog na sjednici Gradskog vijeća,

-objava Odluke o donošenju Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«,

- 6. faza – 15 dana (od objave Odluke o donošenju Plana)

-tehničko dovršenje Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog nakon njegova donošenja,

-dostava Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog nositelju izrade.

(2) Prethodno navedeni rokovi ne uključuju vrijeme potrebno za: provođenje prethodne rasprave, pripremu izvješća o prethodnoj raspravi, utvrđivanje prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog za javnu raspravu na sjednici Gradskog poglavarstva, objavu javne rasprave, dostavu posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi, davanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog tijela i osoba određenih posebnim propisima, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog na sjednici Gradskog poglavarstva, dostavu pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi, donošenje Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog na sjednici Gradskog vijeća, objavi Odluke o donošenju Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te tehničko dovršenje Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog nakon njegova donošenja.

(3) Faza 4b se provodi po potrebi, maksimalno 2 puta.

(4) Ako se Plan ne donese u roku od 9 mjeseci od završetka javne rasprave, javna rasprava se mora ponoviti.

11. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 21.

(1) U skladu s člankom 192. PPUG Vrbovskog do donošenja Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog moguće je izdavanje akata kojima se odobravaju samo sljedeći zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija građevina ugostiteljsko turističke namjene prema uvjetima PPUG Vrbovskog za izgradnju novih građevina;

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture.

12. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA I S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUG VRBOVSKOG

Članak 22.

(1) Sredstva za izradu Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog bit će osigurana iz drugih izvora: Simela d.o.o., Hambarište 1, 51326 Vrbovsko

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Gradsko poglavarstvo treba dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

- tijelima i osobama iz članka 19. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 20 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Plana),

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

(2) U skladu s člankom 79. Zakona tijela i osobe iz članka 19. ove Odluke:

- moraju u zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve,

- ne mogu u zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjale smjernice za strateški dokument prostornog uređenja,

- dužni su nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog.

Članak 24.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 19. ove Odluke koje su vlasnici stambenih građevina u obuhvatu Plana trebaju Gradskom poglavarstvu Grada Vrbovskog u roku 30 dana dostaviti zahtjev za izdvajanjem svoje stambene građevine iz izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel (T1) i uvrštavanjem iste u građevinsko područje naselja; a ako ga ne dostave u tom roku smatrat će se da su suglasni s namjenom površina utvrđenom važećim PPUG-om Vrbovskog.

(2) Zahtjevi moraju biti napisani čitko, uz ime i prezime odnosno naziv, adresu i dokaz vlasništva podnositelja, jer se u protivnom neće uzeti u obzir.

(3) Ako stambena građevina ima više vlasnika uzet će se u obzir zahtjev većinskog vlasnika ili zajednički zahtjev suvlasnika koji imaju više od 50% vlasništva.

(4) Ako u roku od 30 dana ne pristigne niti jedan zahtjev ili ako pristigli zahtjevi ne ispunjavaju uvjete iz ovog članka, postupak izrade i donošenja Plana dovršit će se bez izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog.

Članak 25.

(1) U toku izrade Plana i s time povezanih izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog (najkasnije do objave prethodne rasprave) potrebno je, u skladu s prostornim mogućnostima, izvršiti analizu opravdanosti zahtjeva iz prethodnog članka.

(2) Ako se analizom ustanovi neopravdanost svih zahtjeva ili neusklađenost svih zahtjeva s prostornim mogućnostima, postupak izrade i donošenja Plana dovršit će se bez izmjena i dopuna PPUG Vrbovskog.

Članak 26.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-02/08-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 20. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr