SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Na temelju članka 15. Zakona o savjetu mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/07) Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog, na konstituirajućoj sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine donio je

POSLOVNIK
o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje konstituiranje, izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) i njegovog zamjenika te način rada i odlučivanja Savjeta mladih.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuje se na članove Savjeta mladih i na druge osobe koje su nazočne sjednicama Savjeta mladih.

Članak 3.

O pravilnoj primjeni odredaba ovog Poslovnika brine predsjednik Savjeta mladih.

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih ili osoba koju on ovlasti.

Predsjedavatelj ima, do izbora predsjednika Savjeta mladih, sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedavanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih, izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 5.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici iz reda svojih članova.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih dostavlja se Uredu grada u pisanom obliku do početka održavanja konstituirajuće sjednice Savjeta mladih, a najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Pojedini član Savjeta mladih može predložiti samo jednog kandidata za predsjednika i jednog kandidata zamjenika predsjednika.

Članak 6.

Ured Grada sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.

Nakon predstavljanja kandidata, javnim glasovanjem se bira predsjednika Savjeta mladih, većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Izbor predsjednika Savjeta mladih obavlja se javnim glasovanjem za svakog od kandidata ponaosob.

Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Ako su za izbor predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih bila predložena dva ili više kandidata, a niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja, a u ponovljenom glasovanju se glasuje o samo dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog glasovanja ne izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 7.

Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Savjet mladih obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Članak 9.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured grada.

Članak 11.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na zahtjev najmanje jedne trećine članova Savjeta mladih u roku od pet dana od dana podnošenja pismenog prijedloga za sazivanje izvanredne sjednice.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Članak 12.

Sjednica Savjeta mladih saziva se pismenim putem.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima savjeta mladih i pozvanim osobama, u pravilu, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, kada se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik može odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i dostavu materijala.

Poziv za sjednicu Savjeta mladih dostavlja se i upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 14.

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za održavanje sjednice, odgodit će sjednicu.

Započetu sjednicu predsjednik Savjeta mladih će prekinuti:

n ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice,

n ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 21. ovog Poslovnika,

n ako je za raspravljanje i odlučivanje o pojedinom predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

U slučaju odgode ili prekida sjednice predsjednik Savjeta mladih će zakazati sjednicu ili nastavak sjednice za određeni dan i sat.

Članak 15.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog rada, članovima Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na način da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik Savjeta mladih može prema potrebi, promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Članak 16.

Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj po predloženoj točki dnevnog reda, Savjet mladih može odlučiti da se predmet izostavi s dnevnog reda.

Članak 17.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki član Savjeta mladih ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda, redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

Članak 18.

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu dnevnog reda.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Savjeta mladih zaključuje raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključivanju rasprave pristupa se glasovanju.

Sjednica Savjeta mladih traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Članak 19.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Poslovnik o radu Savjeta mladih i program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 20.

Glasovanje na sjednici je javno, i provodi se dizanjem ruke.

Poslije glasovanja predsjednik Savjeta mladih utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 21.

Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta mladih.

U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti red na sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.

U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredaba ovog Poslovnika dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.

Članak 22.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 004-01/07-10/2

Ur. broj: 2107/02-05-08-12

Novi Vinodolski, 16. rujna 2008.

SAVJET MLADIH
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Ana Jovanović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr