SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« RH broj 1/07), članka 3. I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 23/08) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 27. sjednici održanoj dana 1. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisne liste Gradskog vijeća
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste Gradskog vijeća zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/08) u članku 2. iza riječi »iznosi« umjesto »80.000,00 kn« treba stajati »120.000,00 kn«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 8.955,22 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi Milorada Komadine raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 5 44.776,12 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 3 26.865,67 kn

- Primorsko-goranski savez 1 8.955,22 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 8.955,22 kn

- Hrvatska stranka umirovljenika 1 8.955,22 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 8.955,22 kn

- Nezavisna lista Milorada Komadine 1 8.955,22 kn«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, što predstavlja iznos od 895,52 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 1.791,05 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 2 1.791,05 kn«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/08-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-08-4

Novi Vinodolski, 2. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=577&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr