SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/

01, 18/03 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 27. sjednici održanoj dana 1. listopada 2008. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/ 07 i 23/08), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., kako slijedi:

»Članak 2.

PRIHODI

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA 2008. godina u kn


Komunalni doprinos 10.864.700,00

Šumski doprinos 483.000,00

Koncesijska naknada 100.000,00

Preneseni prihod iz prijašnjeg razdoblja 2.553.500,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe 709.000,00

Naknada za priključenje odvodnje 959.000,00

Eko renta 500.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost 2.406.800,00

Sufinanciranje Ministarstva 1.000.000,00

Ostali proračunski prihodi 243.200,00


UKUPNO PRIHOD 19.799.200,00«

Članak 2.

Glava III. Programa - RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A., B., C., D., E., G. i H. na način da sada, izraženo u kunama glase:

A. JAVNE POVRŠINE


2008. godina Sadnja drvoreda na šetnici Klek-Lopar 200.000,00

Uređenje novih dječjih igrališta i zelenih površina 200.000,00

Projektiranje javnog sanit. čvora u Klenovici 50.000,00

Nabava posuda za otpatke 65.000,00

Nabavka gradskog sata 81.000,00

Nabavka autobusnih čekaonica 50.000,00

Pr. šetnice Klek-Kavana plaža (ug. u prijašnjem razdoblju) 94.000,00

Sanacija fontane na Trgu V. Zakona (iz prijašnjeg razdoblja) 69.700,00

Nabava urbane opreme (iz prijašnjeg razdoblja) 195.000,00


UKUPNO: 1.004.700,00


B. NERAZVRSTANE CESTE


2008. godina Sufinanciranje HC za gradnju prema programu »opasnih mjesta« (Novi-Kalvarija) 100.000,00

Sufinanciranje HC za gradnju prema programu BETTERMENT II

(Novi, Grabrova, Dugno-Povile, Klenovica) 350.000,00

Sanacija Abramske ulice 170.000,00

Zamjena postojećeg asfaltnog sloja Ulice Boćak 250.000,00

Zamjena postojećeg asfaltnog sloja Ulice A. Mažuranića 1.300.000,00

Projekt gradnje Ulice Sopot 84.000,00

Gradnja Ulice Sopot 1.250.000,00

Trošak nadzora gradnje Ulice Sopot 35.000,00

Revizija idejnog projekta Poslovne zone Zapad 20.000,00

Sanacija pločnika Vinodolske ulice u Klenovici 580.000,00

Sanacija Prilaza Put Drmuna - Vinodolska 90.000,00

Projektiranje dijela ceste po DPU SRC Bahalin 100.000,00

Projektiranje dijela ceste Pridol - Bahalin 100.000,00

Probijanje dijela ceste po DPU Smokvica (440m') 600.000,00

Gradnja po DPU Centar Klenovica 2.000.000,00

Sanacija prilaza Stube II u Novi Vinodolskom 180.000,00

Zamjena asfaltnog sloja cesta zaobalja 500.000,00

Izrada projekta rušenja 50.000,00

Projektiranje gradnje spoja ulica Rasadnik - A. Mažuranića. 250.000,00

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 230.000,00

Otplata anuiteta Zatrep 48.000,00

Otplata anuiteta Pod Osap 50.000,00

Otplata anuiteta Dugno Povile 54.000,00

Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV 30.000,00

Uređenje prilaza u Klenovici Zagrebačka-Grabići (iz prijašnjeg razdoblja) 160.000,00

Uređenje prilaza u Klenovici Grabići-Vinodolska i Velebitska

- S. Radića (ug. u prijašnjem razdoblju) 120.000,00

Prometno rješenje N. Vinodolskog (iz prijašnjeg razdoblja) 199.000,00

Uređenje prilaza Duge ulice u Smokvici (iz prijašnjeg razdoblja) 69.000,00

Trošak nadzora gradnje K. hr. bran. (iz prijašnjeg razdoblja) 127.700,00

Projekt križanja ulica u Povilama (ug. u prijašnjem razdoblju) 30.500,00

Projekt ceste po UPU PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju) 12.200,00

Projekt ceste po UPU PZ Zapad (ug. u prijašnjem razdoblju) 189.000,00

Projekt gradnje parkir. Suha marina (ug. u prijašnjem razdoblju) 11.300,00

Nabava i ugradnja pilomata (ug. u prijašnjem razdoblju) 98.900,00


UKUPNO: 9.439.400,00


C. JAVNA RASVJETA


2008. godina: Izrada katastra vodova - II. faza 0,00

Revizija projekta JR ulice Sopot 20.000,00

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema Betterment programu

(Novi, Grabrova, Dugno-Povile) 100.000,00

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema programu »opasnih mjesta« 100.000,00

Sanacija JR Vinodolske ulice u Klenovici 550.000,00

Projektiranje dijela JR po DPU Smokvica 65.000,00

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 70.000,00

Otplata anuiteta Zatrep 12.000,00

Otplata anuiteta Dugno Povile 24.000,00

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema programu »opasnih mjesta«

(ugovoreno u prijašnjem razdoblju) 194.000,00

Sanacija JR dijela ulice Korzo hrvatskih branitelja (ugovoreno u prijašnjem razdoblju) 74.500,00

Izrada katastra vodova I faza (ugovoreno u prijašnjem razdoblju) 188.000,00

Projekt JR po UPU PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju) 15.200,00

Projekt JR po UPU PZ Zapad (ug. u prijašnjem razdoblju.) 91.000,00

Projekt JR po DPU Turist-Lopar-Crveni Križ (ug. u prij. raz.) 14.700,00

Projekt JR Pridol-Bahalin (ug. u prijašnjem razdoblju) 99.000,00

Projekt JR Dugno Povile (ug. u prijašnjem razdoblju) 11.000,00

Trošak nadzora gradne K. hrv. bran. (ug. u prijašnjem razdoblju) 37.000,00


UKUPNO: 1.665.400,00


D. GROBLJA


2008. godina Sufinanciranje Ivanj-u za rekonstrukciju mrtvačnice u Novom Vinodolskom

(projektiranje i gradnja) 300.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu II. faza 500.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta) 83.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta) 26.000,00

Katastarsko-topografska podloga novog mjesnog groblja (ug. u prijašnjem razdoblju) 39.900,00


UKUPNO: 948.900.00


E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE


2008. godina: Otkup zemljišta za sanaciju kom. infrastrukture - program Betterment 50.000,00

Isplata naknade po izvedenom stanju Mel-Mikulja 50.000,00

Otkup zemljišta za gradnju ceste PZ Zapad 100.000,00

Otkup zemljišta za cestu Krminska-Nova Krasa 100.000,00

Otkup zemljišta za ostale objekte kom. inf. 150.000,00

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture 160.000,00

Procjena vrijednosti nekretnina 31.000,00


UKUPNO: 641.000,00


F. OPSKRBA PITKOM VODOM


2008. godina: Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj

(otplata kredita) 372.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater

(otplata kredita) 227.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za sanacija »bunara« u Smolčićima 69.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za rekonstrukciju vodoopskrbe Nove Krase 176.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za rekonstrukciju vodoopskrbe Gaja u Klenovici 300.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za rekonstrukciju vodoopskrbe Ulice Posteni

u Novom Vinodolskom 155.000,00

Pr. vodoopskrbe po UPU PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju) 35.000,00

Pr. vodoopskrbe po UPU PZ Zapad (ug. u prijašnjemrazdoblju.) 77.000,00


UKUPNO 1.411.000,00


G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


2008. godina: Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda

uz ŽC.5064 (otplata anuiteta) 177.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje naselja Kalvarija (otpata anuiteta) 64.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za rekonstrukcije odvodnje dijela naselja Klenovica

(projektiranje i gradnja) 100.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje Luke u N. Vinodolskom 1.000.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje Šenoina - 22. lipnja

(projektiranje i gradnja fekalne i oborinske odvodnje) 180.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje ulica Krasa - II. faza

(projektiranje i gradnja odvodnje) 210.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za izradu idejnog projekta oborinske odvodnje Novog Vinodolskog 40.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za izradu projekta odvodnje kralja Tomislava 70.000,00

Otplata anuiteta odvodnja Korzo hrvatskih branitelja 28.000,00

Projekt odvodnje PZ Kargač (ug. u prijašnjem razdoblju 85.000,00

Projekt odvodnje PZ Zapad (ug. u prijašnjem razdoblju) 124.000,00

Izrada glavnog projekta odvodnje u Luci (ug. u prijašnjem razdoblju) 120.000,00


UKUPNO: 2.198.000,00


H. DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA


2008. godina: Sufinanciranje Ivanj - za sanaciju deponije Duplja 2.406.800,00

Plan intervencije u okoliš 38.000,00

Plan gospodarenja otpadom 46.000,00


UKUPNO: 2.490,800,00


Sveukupno

2008. godina SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G 19.799.200,00


Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2007. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se s iznosa 19.776.300,00 kn na 19.799.200,00 kn.

Članak 4.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D i E, izfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i koncesijske naknade.

Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinancirat će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.

Točka F. članka 3. ovog programa - opskrba pitkom vodom u ukupnom iznosu od 1.411.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Vodovoda Žrnovnice d.o.o. gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda. Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinancirat će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 2.198.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Ivanj-a, gdje Grad učestvuje s troškom otplate anuiteta, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda, te dijelom iz sredstava Ministarstva. Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinancirat će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.«

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 024-01/08-10/45

Ur. broj: 2107/02-01-08-3

Novi Vinodolski, 2. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=577&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr