SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 18., stavak 1., točke 7. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na svojoj sjednici održanoj dana 5. rujna 2008. donijelo je

ODLUKU
o izradi DPU 1: Detaljnog plana uređenja
poslovno-proizvodne zone K4 - asfaltne baze Mrkovac

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi DPU 1: Detaljnog plana uređenja poslovno-proizvodne zone K4 - asfaltne baze Mrkovac (u daljnjem tekstu: DPU asfaltne baze Mrkovac ili samo DPU).

Članak 2.

Nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i donošenja DPU asfaltne baze Mrkovac, je Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj.

Investitor izrade detaljnog plana uređenja iz stavka 1. ovog članka je tvrtka MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o., sa sjedištem u Škrljevu, Kukuljanovo 198.

Stručni izrađivač planskog dokumenta može biti pravna osoba ili ovlašteni arhitekt ako ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno člancima 39. i 40. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Pravna osnova za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Detaljnog plana uređenja asfaltne baze Mrkovac sadržana je u odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 46/04 i 26/07) i ove Odluke.

Razlozi za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 4.

Razlog izrade detaljnog plana uređenja je uređenje i opremanje građevinskog područja izdvojene zone poslovno-proizvodne namjene K4 - asfaltna baza Mrkovac.

Odluka o izradi DPU-a donosi se sukladno člancima 24., 35., 48., 50. i 51. Odluke o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 26/07) i na temelju prijedloga tvrtke MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o., kao vlasnika i korisnika zemljišta.

Obrazloženi i dokumentirani prijedlog za izradu DPU-a koji je, temeljem članka 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Načelniku i Općinskom poglavarstvu Općine Mrkopalj uputila tvrtka iz stavka 2., sastavni je dio ove Odluke.

Detaljni plan uređenja izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak 163/04).

Obuhvat DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 5.

Obuhvat izrade detaljnog plana uređenja čini granica građevinskog područja izdvojene zone poslovno-proizvodne namjene K4 - asfaltna baza Mrkovac.

Obuhvat je određen u kartografskim prikazima 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (u mjerilu 1:25000) i 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA, 4.7. MRKOVAC (u mjerilu 1:5000) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 26/07).

Ocjena stanja u obuhvatu DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 6.

Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 26/07) formirano je građevinsko područje izdvojene zone poslovno-proizvodne namjene K4 - asfaltne baze Mrkovac u Mrkoplju na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000, na katastarskim česticama u vlasništvu tvrtke MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o.

Planirana izdvojena zona poslovno-proizvodne namjene K4 - asfaltna baza - nalazi se u sklopu kamenoloma Mrkovac, građevine izvan građevinskog područja, koji navedena tvrtka eksploatira u svrhu proizvodnje tehničkog kamena.

Potreba za proširenjem proizvodnog asortimana na asfalt i proizvode na bazi asfalta, čija se proizvodnja mora odvijati u izdvojenoj poslovno-proizvodnoj zoni, zahtijevala je formiranje novog građevinskog područja.

Za uređenje građevinskog područja poslovno-proizvodne zone K4 - asfaltna baza Mrkovac, sukladno članku 50. Odluke o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 26/07), utvrđena je obveza izrade detaljnog plana uređenja.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 7.

Ciljeve i programska polazišta za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac predstavljaju trajno opredjeljenje Općine Mrkopalj za prostorno uređenje i gospodarski razvoj svog administrativnog područja, te interes tvrtke MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o. za izgradnju asfaltne baze u sklopu kamenoloma Mrkovac, u svrhu proizvodnje asfalta i proizvoda na bazi asfalta za potrebe cjelokupnog Gorskog kotara.

Izgradnja asfaltne baze je zahvat u prostoru od značaja za povećanje zaposlenosti a time i za ukupan gospodarski razvoj Općine Mrkopalj.

Stručna podloga za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 8.

Za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac koristiti će se stručne podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 46/04 i 26/07), a planirana je izrada novih stručnih podloga sukladno potrebama izrade plana.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 10.

DPU asfaltne baze Mrkovac izraditi će se na topografsko-katastarskom planu ili katastarskom planu u mjerilu 1:1000 - moguća je izrada plana ili nekih njegovih kartografskih prikaza u mjerilu 1:500.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka za potrebe izrade DPU asfaltne baze Mrkovac će pribaviti Investitor.

Pri izradi plana mogu se koristiti digitalni ortofoto i druge raspoložive podloge.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi DPU asfaltne baze Mrkovac iz područja svog djelokruga:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

Ispostava Delnice

Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE,

URED DRŽAVNE UPRAVE U PGŽ, Služba za gospodarstvo,

Ispostava Delnice

Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE,

HRVATSKE VODE, VGO za područje primorsko- istarskih slivova RIJEKA,

Vodnogospodarska ispostava »Gorski kotar«

Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE,

KD »Komunalac« Delnice

Supilova 173, 51300 DELNICE,

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., DP Elektroprimorje RIJEKA,

Pogon Skrad

Goranska 11, 51311 SKRAD,

HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD,

Ciottina 17a, 51000 RIJEKA

HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka,

Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA,

MUP, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite,

Policijska postaja Delnice,

Školska 25, 51300 DELNICE.

Rok za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU asfaltne baze Mrkovac su:

- dostava zahtjeva za izradu plana 15 dana

- izrada nacrta prijedloga plana 10 dana

- prethodna rasprava i izrada Izvješća 5 dana

- dorada nacrta prijedloga plana 15 dana

- utvrđivanje nacrta prijedloga plana na

Poglavarstvu i upućivanje na javni uvid 5 dana

- javni uvid u trajanju od 15 dana i izrada

Izvješća 20 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana 10 dana

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih

posebnim propisima 15 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga plana na

Poglavarstvu 5 dana

- donošenje plana na Općinskom vijeću 5 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem. Ukupan rok za izradu DPU-a iznosi 105 dana.

Izvor financiranja izrade DPU asfaltne baze Mrkovac

Članak 13.

Sredstva za izradu DPU asfaltne baze Mrkovac osigurati će tvrtka MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o. kao Investitor izrade plana, uplatom sredstava u Proračun Općine Mrkopalj.

Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-17

Mrkopalj, 5. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=51315&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr