SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 28. st. 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/05, 7/06 i 06/07) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske
županije Općine Fužine u 2008. godini

Članak 1.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti) predlaže se donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2008. godini.

Članak 2.

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožere zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe CZ i druge sposobnosti civilne zaštite)

Sukladno procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, za stožer zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite, zapovjedništvo civilne zaštite i druge sposobnosti civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i ostalim potrebama sustava ZS, te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

Paralelno iskazati mogućnost za osiguravanje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbama čl.11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) poglavarstvo Općine Fužine za svoje područje dužno je izraditi nacrt Procjene ugroženosti i predložiti ga Općinskom vijeću na usvajanje uz prethodnu suglasnost Uprave. Poglavarstvo županije osim Procjene ugroženosti izrađuje i predlaže vanjske planove koje je dužno tijekom procesa izrade i donošenja javnosti osigurati dostupnost uvida u predložene vanjske planove na ovim Zakonom propisan način.

Općina Fužine može povjeriti izradu Procjene ugroženosti (vanjskog plana) sukladno čl. 29b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) pravnim osobama za stručne poslove u području planiranja zaštite i spašavanja, te ovisno o načinu realizacije izrade nacrta Procjene ugroženosti (prijedloga vanjskog plana) za to treba predvidjeti financijska sredstva u Proračunu.

Članak 3.

VATROGASTVO

Proračunom Općine Fužine za 2008. godinu potrebno je planirati sredstva za rad vatrogasnih organizacija i predvidjeti realizaciju izdvojenih sredstava za rad vatrogasnih organizacija na području općine sukladno odredbama čl. 43. 44. i 45. Zakona o vatrogastvu. Slijedom iznijetoga, za javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.), sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.), te pregledom financijskih sredstava u Proračunu za te namjene, a sa ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području grada.

Kao posebnu proračunsku stavku potrebno je predvijeti financijska sredstva za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini.

Članak 4.

SKLONIŠTA

Za navedene namjene iskazati aktivnosti, projekte i potrebna financijska sredstva iz Proračuna za: tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa s ciljem stvaranje uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

Članak 5.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (lovci, ribići, speleolozi i dr.)

Za navedene klubove sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, a u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna općine. Sukladno odredbama čl. 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) pripadnicima gore navedenih udruga građana popunjavat će se interventne specijalističke postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje i specijalističke postrojbe županije i gradova kao imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Članak 6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE U OPĆINI FUŽINE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU SVOJE REDOVNE DJELATNOSTI (npr. Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga, te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-08-03

Fužine, 15. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr