SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

132.

Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06 i 60/08) i članka 40. Statuta Grada Rijeke («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/ 06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog
interesa za Grad Rijeku

Članak 1.

Utvrđuje se da su od posebnog interesa za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Grad) trgovačka društva u vlasništvu/ suvlasništvu Grada u kojima Grad ima poslovne udjele ili dionice kako slijedi:

1. Komunalna društva

1.1. KD KOZALA d.o.o. Rijeka

1.2. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

1.3. KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

1.4. KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka

2. Trgovačka društva

2.1. ENERGO d.o.o. Rijeka

2.2. RIJEKA PROMET d.d.

2.3. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o.

2.4. EKOPLUS d.o.o.

2.5. ICR d.o.o.

2.6. »Kanal Ri« d.o.o.

2.7. Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o.

2.8. TRANS RI d.o.o.

2.9. ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

2.10. REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA- MATULJI d.d.

2.11. »INDUSTRIJSKA ZONA« d.o.o.

2.12. KVARNER VIENNA INSOURANCE GROUP d.d.

2.13. BI 3. MAJ d.d.

2.14. RIJEKA SPORT d.o.o.

2.15. VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga interesa za Grad Rijeku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/04).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/118

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr