SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

128.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/ 06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima
kulture u vlasništvu Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja u zakup poslovnog prostora u objektima kulture (u daljnjem testu: poslovni prostor) u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), kao i uvjeti i način davanja poslovnog prostora na privremeno ili povremeno korištenje.

Članak 2.

Pod poslovnim prostorom iz članka 1. ove Odluke razumijevaju se poslovni prostori u sljedećim građevinama:

- zgrada Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Rijeka, Strossmayerova 1 (u daljnjem tekstu: HKD),

- zgrada Filodrammatice, Rijeka, Korzo 28,

- zgrada u Rijeci, Kalvarija 8,

- zgrada u Rijeci, Kružna ulica 4, 6 i 8,

- Gradina Trsat, Rijeka, Petra Zrinskog bb (u daljnjem tekstu: Gradina Trsat),

- zgrada u Rijeci, Brig 4,

- zgrada u Rijeci, A. K. Miošića 10/1,

- zgrada u Rijeci, Trg riječke rezolucije 1,

- zgrada u Rijeci, Ružićeva 38 (u daljnjem tekstu: Marganovo),

- zgrada u Rijeci, Delta 5,

- zgrada u Rijeci, Lorenzov prolaz 1,

- zgrada u Rijeci, A. Kovačića 24 (u daljnjem tekstu: Sklonište br. 21),

- zgrada u Rijeci, Ćićarijska 29 (u daljnjem tekstu: Sklonište br. 18).

Poslovnim prostorom iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja Odjel gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel).

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

Članak 3.

Poslovni prostor u HKD-u daje se u zakup za uredski prostor, za uvježbavanje glazbeno-scenskih programa te za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi Filodrammatice daje se u zakup za uredski prostor te za uvježbavanje glazbeno-scenskih programa.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Kalvarija 8 daje se u zakup za organiziranje i obavljanje kulturne djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Kružna ulica 4, 6 i 8 daje se u zakup za obavljanje kulturne i ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor Gradine Trsat daje se u zakup za pružanje turističko-informativnih usluga, za obavljanje kulturne djelatnosti te za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Brig 4 daje se u zakup za obavljanje likovne djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, A. K. Miošića 10/1 daje se u zakup za smještaj knjižničnog fonda.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Trg riječke rezolucije 1 daje se u zakup za obavljanje djelatnosti vjerske zajednice.

Poslovni prostor Marganova daje se u zakup za uredski prostor, za obavljanje kulturne djelatnosti te za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Delta 5 daje se u zakup za obavljanje kulturne djelatnosti te kao skladišni prostor.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Lorenzov prolaz 1 daje se u zakup za obavljanje muzejske djelatnosti.

Poslovni prostor Skloništa br. 18 i br. 21 daje se u zakup za rad glazbenih sastava.

Članak 4.

Poslovni prostor daje se u zakup pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti za koju se poslovni prostor daje u zakup.

Poslovni prostor iz članka 3. stavka 8. ove Odluke daje se u zakup pravnoj osobi koja je kod nadležnog tijela državne uprave evidentirana kao vjerska zajednica.

Članak 5.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja.

Javni natječaj se raspisuje i provodi na temelju odluke Poglavarstva Grada (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i 5 članova.

Članove Povjerenstva imenuje Poglavarstvo prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja.

Članak 6.

Postupak i uvjeti javnog natječaja objavljuju se u dnevnom tisku.

Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži:

- poslovni prostor koji se daje u zakup,

- naznaku djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, za koju se poslovni prostor daje u zakup,

- kriterije za davanje u zakup, osim za poslovni prostor koji se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, za skladišni prostor te za obavljanje djelatnosti vjerske zajednice,

- početni iznos zakupnine,

- vrijeme trajanja zakupa,

- vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

- rok za podnošenje ponude na javni natječaj,

- rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

- odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

a) ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora na temelju kojeg je već koristio ili koristi poslovni prostor,

b) je bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor koji je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor ili je sklopio ugovor, ali ga je raskinuo prije isteka ugovorenog roka,

c) koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojoj osnovi.

Tekst javnog natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi sa zakupom.

Članak 7.

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

- zahtjev u kojem mora biti naveden naziv ponuditelja (ime i prezime za fizičku osobu te naziv za pravnu osobu),

- izvornik ili ovjereni preslik iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno odgovarajući akt nadležnog tijela državne uprave za vjersku zajednicu, kao dokaz o registraciji ponuditelja za obavljanje djelatnosti za koju se poslovni prostor daje u zakup,

- dokaz o zadovoljavanju kriterija iz članka 8. i 9. ove Odluke,

- iznos ponuđene zakupnine,

- ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz javnog natječaja.

Članak 8.

Za davanje u zakup poslovnog prostora za uredski prostor, za smještaj knjižničnog fonda, za muzejsku djelatnost te za pružanje turističko-informativnih usluga utvrđuju se sljedeći kriteriji:

- stručne i umjetničke reference ponuditelja,

- kvaliteta dosadašnjeg rada ponuditelja, uspjesi i iskustvo u provođenju programa od interesa za Grad,

- sustavnost i programski kontinuitet djelovanja ponuditelja (godine djelovanja, sufinanciranje kroz Programe javnih potreba u kulturi Grada i slično),

- poticajni rezultati ponuditelja - nagrade i priznanja na lokalnoj, državnoj i međudržavnoj razini.

Članak 9.

Za davanje u zakup poslovnog prostora za organiziranje i obavljanje kulturnih djelatnosti, za uvježbavanje glazbeno-scenskih programa, za obavljanje likovnih djelatnosti te za rad glazbenih sastava utvrđuju se sljedeći kriteriji:

- stručne i umjetničke reference voditelja programa ponuditelja,

- programi popularizacije kulture i umjetnosti ponuditelja kroz edukativne aktivnosti za djecu i mlade (provođenje programskih aktivnosti koje potiču približavanje umjetnosti djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje),

- kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo ponuditelja u provođenju programa od interesa za djecu i mlade Grada,

- sustavnost i programski kontinuitet djelovanja ponuditelja (godine djelovanja, sufinanciranje kroz Programe javnih potreba u kulturi Grada i slično),

- poticajni rezultati ponuditelja - nagrade i priznanja na lokalnoj, državnoj i međudržavnoj razini.

Članak 10.

Javni natječaj se provodi otvaranjem pristiglih ponuda.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja, sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja ponude isti iznos zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se:

- za uredski prostor, za smještaj knjižničnog fonda, za muzejsku djelatnost te za pružanje turističko-informativnih usluga primjenom kriterija iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke,

- za prostor za obavljanje kulturnih djelatnosti, za uvježbavanje glazbeno-scenskih programa, za obavljanje likovnih djelatnosti te za rad glazbenih sastava primjenom kriterija iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke.

U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, za skladišni prostor i za obavljanje djelatnosti vjerske zajednice ponude isti iznos zakupnine, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

Članak 11.

Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora na temelju provedenog javnog natječaja, donosi Poglavarstvo, na prijedlog Povjerenstva.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime Grada sklapa Odjel.

Članak 12.

Prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja Poglavarstvo utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o zakupu i početni iznos zakupnine za zakup poslovnog prostora.

Iznos zakupnine za slobodni poslovni prostor utvrđuje se u postupku javnog natječaja, na način da zakupnina ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora obavezno sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o poslovnom prostoru koji se daje u zakup,

- podatke o djelatnosti te programima ili aktivnostima koje zakupnik može obavljati u poslovnom prostoru,

- vrijeme trajanja zakupa,

- iznos zakupnine, rok i način plaćanja,

- otkazni rok,

- odredbu o prestanku ugovora,

- odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka zakupa poslovni prostor dovesti u prvobitno stanje,

- obveze zakupnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira te prijavljivanja javnog okupljanja.

Članak 14.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje:

- istekom vremena na koji je sklopljen,

- smrću fizičke osobe, odnosno prestankom pravne osobe zakupnika,

- otkazom ugovora o zakupu,

- sporazumom zakupodavca i zakupnika.

Članak 15.

Grad može otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovoreni rok trajanja zakupa, ako zakupnik:

- ne započne s obavljanjem djelatnosti iz ugovora o zakupu u ugovorenom roku ili istu prestane obavljati na vrijeme duže od 60 dana,

- ne plati zakupninu 2 mjeseca uzastopno ili 3 mjeseca u tijeku godine,

- u svim ostalim slučajevima, ako se ne pridržava odredbi ove Odluke i ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Otkazni rok u slučaju otkaza ugovora o zakupu iznosi 30 dana i počinje teći danom dostave pisanog otkaza zakupniku.

Članak 16.

Iznimno od odredbe članka 5. ove Odluke, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koje je ugovor sklopljen.

Iznos zakupnine za poslovni prostor koji koristi sadašnji zakupnik kojem ističe ugovor o zakupu utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

Ponuda iz stavka 1. ovoga članka dostaviti će se zakupniku pisanim putem.

Ako zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga članka.

Rok iz stavka 4. ovoga članka počinje teći danom predaje pismena pošti.

III. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 17.

Poslovni prostor u HKD-u i poslovni prostor u Filodrammatici daje se na privremeno ili povremeno korištenje za provođenje programa utvrđenih ovom Odlukom, prema tabeli koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: PRILOG 1).

Poslovni prostor iz stavka 1. ovoga članka daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik) za održavanje kulturnih programa utvrđenih Programom javnih potreba u kulturi Grada.

Poslovni prostor iz stavka 1. ovoga članka može se dati na privremeno ili povremeno korištenje i Korisniku čiji program nije utvrđen Programom javnih potreba u kulturi Grada, i to:

- za održavanje kulturnih programa,

- za obavljanje ostalih kulturnih aktivnosti, poslova i djelatnosti,

- za održavanje drugih kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i humanitarnih programa, kao i programa sportske i tehničke kulture,

- za održavanje ostalih programa (skupštine, sjednice, kongresi i slično).

Članak 18.

Poslovni prostor iz članka 17. stavka 1. ove Odluke daje se na privremeno ili povremeno korištenje na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik iz članka 17. stavka 2. ove Odluke podnosi Odjelu u pisanom obliku na posebnom obrascu čiji sadržaj utvrđuje Odjel.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik iz članka 17. stavka 3. ove Odluke podnosi Odjelu u pisanom obliku i to tri mjeseca prije planiranog termina za održavanje programa.

Članak 19.

Zahtjev iz članka 18. ove Odluke obavezno sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

- podatke o Korisniku,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja programa, uključujući pripremu programa,

- vrstu i naziv programa.

Članak 20.

Na temelju podnesenog zahtjeva Korisnika utvrđuje se termin održavanja programa u poslovnom prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja odgovarajućih aktivnosti od interesa za Grad, Grad ima pravo izmijeniti utvrđeni termin održavanja programa iz stavka 1. ovoga članka.

O nastupu okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Grad će pravovremeno izvijestiti Korisnika te će sa Korisnikom utvrditi novi termin održavanja programa.

Članak 21.

Na temelju podnesenog zahtjeva Grad i Korisnik sklapaju ugovor najkasnije sedam dana prije održavanja programa.

Ugovor u ime Grada sklapa Odjel.

Članak 22.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

- podatke o kulturnom programu te ostalim programima ili aktivnostima koje Korisnik može obavljati u poslovnom prostoru,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

- iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se poslovni prostor daje bez naknade,

- obveze Korisnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira te prijavljivanja javnog okupljanja,

- obveze Korisnika glede plaćanja naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala,

- obveze Korisnika glede isticanja reklamnih poruka i natpisa,

- ispunjeni obrazac o tehničkim potrebama za realizaciju programa Korisnika.

Članak 23.

Iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđen je u PRILOGU 1.

Članak 24.

Iznos naknade iz članka 23. ove Odluke obračunava se u satima i danima, ovisno o vrsti programa i aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada Odjel procijeni da je to za Grad povoljnije, Korisnik iz članka 17. stavka 3. ove Odluke za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora plaća naknadu u određenom postotku od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, koji određuje Odjel za svaki slučaj zasebno.

Članak 25.

Od plaćanja naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora oslobođeni su:

- Korisnik čiji je program utvrđen Programom javnih potreba u kulturi Grada,

- drugi Korisnik kada Odjel procijeni da je njegov program od posebnog interesa za Grad,

- Grad, kada koristi poslovni prostor za provedbu odgovarajućih programa i aktivnosti.

Članak 26.

U poslovnom prostoru iz članka 17. stavka 1. ove Odluke programi se, u pravilu, neće održavati u dane koji su određeni kao blagdani u Republici Hrvatskoj.

Članak 27.

Korisnik poslovnog prostora u HKD-u dužan je, radi realizacije programa utvrđenih ovom Odlukom, predati vodećem referentu/koordinatoru tehnike u Odjelu-Službi za kordinaciju programa u HKD-u na Sušaku, Filodrammatici i Galeriji Kortil (u daljnjem tekstu: Služba) ili na recepciji HKD-a ispunjeni obrazac za tehničke potrebe i sinopsis programa, najkasnije sedam dana prije realizacije programa.

Članak 28.

Korisniku iz članka 27. ove Odluke Služba će, sukladno dostavljenom obrascu i postojećoj tehničkoj opremljenosti HKD-a, osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za realizaciju programa koji su u djelokrugu rada Službe.

Pod tehničkim uvjetima za realizaciju programa iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

- priprema pozornice,

- priprema rasvjete,

- priprema ozvučenja.

Članak 29.

Korisnik poslovnog prostora u HKD-u kojemu su, osim tehničkih uvjeta iz članka 28. stavka 2. ove Odluke, za realizaciju kulturnog i umjetničkog programa nužni i dodatni tehnički uvjeti, dužan je samostalno osigurati tehničkog voditelja programa, odnosno oblikovatelja i voditelja scenske rasvjete i tona i radnika za realizaciju scenografije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Postojeći ugovori o davanju poslovnog prostora u zakup, odnosno na privremeno ili povremeno korištenje ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/123

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

PRILOG 1

TABELA

1. ZGRADA FILODRAMMATICA, Korzo 28, Rijeka

a) VELIKA DVORANA (I. KAT)

- kapacitet: 141 sjedalo

. Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanja, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, znanstveni i obrazovni skupovi, i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

400,00 kuna

. Zahtjevniji kulturni programi - kazališne predstave, koncerti, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni skupovi i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do deset sati)

800,00 kuna

. Ostali programi - razna predavanja, komercijalne filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, politički skupovi, tribine i slično.

- Naknada jednog sata korištenja

450,00 kuna

b) IZLOŽBENI SALON FILODRAMMATICE (I. KAT)

- Izložbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i ostali izložbeni programi od posebnog interesa za Grad Rijeku

- službeni program galerije

Bez naknade

- Drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Samostalne likovne izložbe - neslužbeni program

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela

- dan korištenja

50,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem

- dan korištenja

150,00 kuna

. Ostali izložbeni programi

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela

- dan korištenja

100,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem

- dan korištenja

200,00 kuna

- Korištenje izložbenog prostora u organizaciji drugih korisnika

- dan korištenja

400,00 kuna

c) MALA DVORANA (II. KAT)

. Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i ostali programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanja, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, znanstveni i obrazovni skupovi i ostali programi od interesa za Grad Rijeku.

Bez naknade

. Ostali programi - razna predavanja, komercijalni programi, politički skupovi, tribine i slično.

- Naknada jednog sata korištenja

200,00 kuna

2. ZGRADA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU, Strossmayerova 1, Rijeka

a) DVORANA

- kapacitet: 536 sjedala

. Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanje, nekomercijalne filmske projekcije, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi i slično

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

1.000,00 kuna

. Zahtjevniji kulturni programi - kazališne predstave, koncerti, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi, kongresi i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do deset sati)

2.000,00 kuna

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četrnaest sati)

3.000,00 kuna

. Ostali programi - razna predavanja, komercijalne filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, politički skupovi, tribine i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

3.500,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

1.000,00 kuna

b) ATRIJ HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU

- Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Programi kulture - naknada jednokratnog korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

500,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

50,00 kuna

. Programi drugih korisnika - naknada jednokratnog korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

1.000,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

100,00 kuna

c) FOYER HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU

- Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Programi kulture - naknada jednokratnog korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

300,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja 50,00 kuna

. Programi drugih Korisnika - naknada jednokratnog korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

500,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

100,00 kuna

d) GALERIJA KORTIL

. Izložbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i ostali izložbeni programi prema odabiru Umjetničkog savjeta Galerije - službeni program Galerije

Bez naknade

. Drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Samostalne likovne izložbe - neslužbeni program Galerije

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela - dan korištenja

100,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenja

200,00 kuna

. Ostali izložbeni programi

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela - dan korištenja

200,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenja

300,00 kuna

. Korištenje izložbenog prostora u organizaciji drugih korisnika

- Naknada za dan korištenja

1.500,00 kuna

e) DVORANE ZA VJEŽBE PLESA I PRIPREMU GLAZBENIH I PLESNIH PROGRAMA (VI. i VII. KAT)

. Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Programi kulture, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

50,00 kuna

. Programi drugih korisnika, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

100,00 kuna

f) DVORANA ZA UVJEŽBAVANJE GLAZBENO- SCENSKIH PROGRAMA (V. KAT)

. Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Rijeku

Bez naknade

Naknade

. Programi kulture, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

50,00 kuna

. Programi drugih korisnika, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja

(maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

100,00 kuna

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr