SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
GRAD VRBOVSKO
31

31.

Na temelju članka 30., stavak 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03 i članka 16. i 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici od 22. prosinca 2003. godine donijelo je

PRORAČUN
Grada Vrbovskog za 2004. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada vrbovskog za 2004. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA i RASHODA


PRIHODI 11.476.215,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN.

CIJSKE IMOVINE 94.000,00

RASHODI 12.862.215,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 1.265.200,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 2.557.200,00


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA i REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET-

HODNIH GODINA 2.435.200,00


C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 122.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA

- NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 122.000,00


VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED. IZ

PRETH.GODINA + NETO 0,00

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2004. godinu i to:

PRORAČUN za godinu: 2004

Prihodi: 14.127.415,00Izdaci: 14.127.415,00


Račun Opis Planirani iznos


UKUPNI PRIHODI 14.127.415,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 11.476.215,00

61 PRIHODI OD POREZA 8.428.215,00

611 Porez i prirez na dohodak 7.335.215,00

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnoa rada 7.335.215,00

612 Porez na dobit 360.000,00

6121 Porez na dobit 360.000,00

613 Porez na imovinu 243.000,00

6131 Porez na neobrđ,obrad.poljop.zemlj. 93.000,00

6131 Porez na korištenje javnih površina 5.000,00

6131 Porez na kuće za odmor 80.000,00

6131 Porez na neiskorištene poduz.nek. 5.000,00

6131 Porez na neobrđ.obrad.poljop.zemlj. 3.000,00

6134 Porez na promet nekretnina 150.000,00

614 Porez na robu i usluge 490.000,00

6142 Porez na potr.alk.i bezalk.pića 270.000,00

6145 Porez na tvrtku odn.naziv.tvrtke 220.000,00

63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 598.000,00

633 Pomoći iz proračuna 598.000,00

6331 Pomoći iz župan pror.ostale 285.000,00

6332 Kapit.pomoći iz žup.pror.za vodovod 313.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 655.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 25.000,00

6413 Kamate na depoz.po vid. 25.000,00

642 Prihodi od nefinanc.imovine 630.000,00

6422 Prihodi od zakupa nekretnina 500.000,00

6422 Prihodi od stanarina 50.000,00

6422 Prihodi od zakupa nekretnina 450.000,00

6423 Nakn.za eksploatac.min.sir. 130.000,00

6423 Grobna naknada 90.000,00

6423 Nakn.za eksoloatac.min.sir. 40.000,00

65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI l PO POSEB. PROPISIMA 1.775.000,00

651 Administr. (upravne) pristojbe 75.000,00

6513 Prihodi od prodaje državnih biljega 75.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.700.000,00

6523 Komunalni doprinos 1.000.000,00

6523 Komunalna naknada 900.000,00

6523 Komunalni doprinos 100.000,00

6524 Doprinosi za šume 700.000,00

66 OSTALI PRIHODI 20.000,00

661 Vlastiti prihodi 20.000,00

6612 Prih.od obav.ost.posl.vlast.djelat. 20.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.000,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 94.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 94.000,00

7211 Prihodi od prodaje stanova 94.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE l ZADUŽIVANJA 122.000,00

81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) DANIH ZAJMOVA 122.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn 22.000,00

8121 Povrat danih zajmova udrugama 12.000,00

8122 Povrat danih zajmova studentima 10.000,00

816 Primici (pov.) glav.zajm.danih trg.dr.obrt.,poduz. 100.000,00

8161 Povrat danih zajm.pod. 100.000,00

9 VLASTITI IZVORI 2.435.200,00

92 VIŠAK PRIHODA 2.435.200,00

922 Višak prihoda iz prethod.godina 2.435.200,00

9221 Višak prihoda iz 2003. 2.435.200,00

UKUPNI RASHODI 14.127.415,00

3 Rashodi poslovanja 12.760.215,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.809.643,90

311 Plaće za zaposlene 1.390.481,14

3111 Plaće za redovan rad 1.390.481,14

312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00

3121 Rashodi za zaposlene (Kolekt.ug.) 180.000,00

313 Doprinosi na plaće 239.162,76

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 215.524,60

3133 Doprinos za zapošljavanje 23.638,16

32 MATERIJALNI RASHODI 4.887.701,10

321 Naknade troškova zaposlenima 101.000,00

3211 Naknade za prijevoz na služb.putu 17.000,00

3212 Nakn.za prijevoz na pos.i s posla 84.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 744.000,00

3221 Uredski materijal 55.000,00

3223 Troškovi grijanja 689.000,00

323 Rashodi za usluge 3.287.000,00

3231 Usluge telefona, telefaksa 85.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.257.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 56.000,00

3234 Troškovi čišćenja 723.000,00

3237 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 20.000,00

3238 Računalne usluge - softverska podrška 26.000,00

3239 Ostale nespomenute usluge 120.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi posl. 755.701,10

3291 Troškovi izbora za mjesne odbore 395.701,00

3292 Premije osiguranja 20.000,00

3293 Reprezentacija 40.000,00

3299 Tekuća pričuva 300.000,10

34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00

3431 Usluge platnog prometa 30.000,00

35 SUBVENCIJE 2.613.000,00

351 Subv.bank.i ost.financ.inst. 400.000,00

3511 Za razvoj poduzetništva-Poduzetnik II 400.000,00

352 ZA RAZVOJ PODUZETNOŠTVA ZA MLADE l ŽENE 2.213.000,00

3522 Osnivački ulog trg.društva »Bijela kosa« 1.913.000,00

3523 Za razvoj poduzetništva za mlade i žene 300.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA l KUĆANSTVIMA 377.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 377.000,00

3721 Subv.troškova smješt.djece u vrtić 257.000,00

3722 Prehrana dojenčadi i male djece 120.000,00

38 OSTALI RASHODI 3.042.870,00

381 Tekuće donacije 1.842.870,00

3811 Vijeće srpske nacionalne manjine 1.842.870,00

382 Kapitalne donacije 300.000,00

3821 Kapit.donac.za popravak crkve Sv.llija 300.000,00

386 KAPIT.DONAC.KOMUNALCU ZA PROŠ.VODOVOD.MREŽE 900.000,00

3861 Nastavak izgradnje kanalizacije 900.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.265.200,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 50.000,00

411 Materijalna imovina 50.000,00

4111 Za kupnju građevinskog zemljišta 50.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR.IMOVINE 1.215.200,00

421 Građevinski objekti 650.000,00

4214 Za uređenje gradske površine za održ.placa 650.000,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00

4221 Oprema za pismohranu 100.000,00

423 Prijevozna sredstva 70.000,00

4231 Za nabavku osobnog automobila 70.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 395.200,00

4264 Revizija projekta sport.dvor.pri osnovnoj školi 395.200,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 102.000,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 102.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.građ.i kućanstv. 102.000,00

5121 Dani zajmovi studentima 102.000,00


GRAD VRBOVSKO

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izdaci Proračuna u svoti od 14.127.415,00 kuna rasporečuiu se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


Pozicija RačunNaziv Iznos


Razdjel: 1 POGLAVARSTVO 9.613.901,10

Glava: 1 Predstavnička i izvršna tijela 955.701,10

1 3239 Ostale nespomenute usluge 120.000,00

2 3291 Naknade vijećnika 295.701,00

3 3291 Troškovi izbora za mjesne odbore 100.000,00

4 3293 Reprezentacija 40.000,00

5 3299 Tekuća pričuva 260.000,10

6 3299 Izdaci za Dan grada 40.000,00

7 3431 Usluge platnog prometa 30.000,00

8 4231 Za nabavku osobnog automobila 70.000,00

Glava: 2 Poduzetništvo 2.613.000,00

9 3511 Za razvoj poduzetništva-Poduzetnik II 400.000,00

10 3522 Osnivački ulog trg.društva »Bijela kosa« 1.913.000,00

11 3523 Za razvoj poduzetništva za mlade i žene 300.000,00

Glava: 3 Tekuće donacije 470.000,00

12 3811 Vijeaee srpske nacionalne manjine 50.000,00

13 3811 Pomoć stočarima zbog suše 130.000,00

14 3811 Tekuće donacije polit. strankama 30.000,00

15 3811 Tekuće donac.Vatrogasnoj zajednici 200.000,00

16 3811 Tekuće donac.Turist.zajednici 35.000,00

17 3811 Tekuća donac.Veter.stanici Vrb. (za umjet.osjem.) 20.000,00

18 3811 Donac Centr. za brd.-plan. poljop. 5.000,00

Glava: 4 Komunalno-stambena i ost.djel. 2.970.000,00

19 3223 Javna rasvjeta 530.000,00

20 3232 Tekuće i invest održ.stamb.zgrada 70.000,00

21 3232 Označivanje parkirnih mjesta 20.000,00

22 3232 Adaptacija stanova za socijalne slučajeve 60.000,00

23 3232 Adaptacija poslovnog prostora 150.000,00

24 3232 Obnova autobusnih stanica 50.000,00

25 3232 Popravak cesta i mostova 1.500.000,00

26 3234 Troškovi zimskog čišćenja cesta 350.000,00

27 3234 Trošk.i čišćenja javnih pov. 200.000,00

28 3234 Održavanje mjesnih odbora-materijalni troškovi 40.000,00

Glava:5 Groblja 310.000,00

29 3232 Ostale usluge tek.i invest.održ. 200.000,00

30 3234 Troškovi odvoza smeća 100.000,00

31 3223 Električna energija 10.000,00

Glava: 6 Kapitalna ulaganja 2.295.200,00

32 3821 Kapit.donac udruzi Sv.Rok.za izgrad.crkve 50.000,00

33 3821 Kapit.donac.za popravak crkve Sv. Ilija 50.000,00

34 3821 Kapit.donac.za kupnju vatrogasnog vozila 200.000,00

35 3861 Kapit.donac.Komunalcu za proš.vodovod.mreže 500.000,00

36 3861 Nastavak izgradnje kanalizacije 400.000,00

36 4111 Za kupnju građevinskog zemljišta 50.000,00

37 4214 Za uređenje gradske površine za održ.placa 650.000,00

38 4264 Revizija projekta sport.dvor.pri osnovnoj školi 195.200,00

39 4264 Prostorni plan uređenja grada 200.000,00

Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL 4.513.513,90

Glava: 1 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PRED. 706.870,00

3811 Progr.javnih potr.u predškol.odgoju i obrazovanju 706.870,00

Glava: 2 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULT. 320.000,00

41 3223 Električna energija 7.000,00

42 3223 Troškovi grijanja 20.000,00

43 3232 Ostale usluge tek.i invest.održ. 30.000,00

44 3234 Troškovi čišćenja 13.000,00

45 3811 Donacije udrugama kulture 250.000,00

Glava: 3 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORT 431.000,00

46 3223 Troškovi grijanja 20.000,00

47 3223 Električna energija 20.000,00

48 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00

49 3234 Komunalne usluge 5.000,00

50 3811 Tekuće donacije šport.društvima 331.000,00

Glava: 4 SOCIJALNI PROGRAM 544.000,00

51 3721 Pomoć za opremu novoročeneadi 40.000,00

52 3721 Pomoć za podmirivanje trošk.stanovanja 17.000,00

53 3721 Dopunski soc.program za djecu 25.000,00

54 3721 Ostala prava iz socijalnog programa 91.000,00

55 3721 Subv.troškova smješt.djece u vrtiće 14.000,00

56 3721 Pomoć za troškove prijevoza učenika 70.000,00

57 3722 Prehrana dojenčadi i male djece 20.000,00

58 3722 Besplatna marenda za ueen.osn.škola 100.000,00

59 3811 Donacija Grad.Crvenom križu 65.000,00

60 5121 Dani zajmovi studentima 102.000,00

Glava: 5 PROGRAM SUFINANC.UDRUGA GRAĐAN 20.000,00

61 3811 Ostala udruženja građana 20.000,00

Glava: 6 UPRAVNI ODJEL 2.491.643,90

62 3111 Plače za redovan rad 1.390.481,14

63 3121 Rashodi za zaposlene (Kolekt.ug) 180.000,00

64 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 215.524,60

65 3133 Doprinos za zapošljavanje 23.638,16

66 3211 Dnevnice za službena putovanja 10.000,00

67 3211 Naknade za prijevoz na služb.putu 7.000,00

68 3212 Nakn.za prijevoz na pos.i s posla 84.000,00

69 3221 Uredski materijal 40.000,00

70 3221 Stručna literatura 15.000,00

71 3223 Električna energija 12.000,00

72 3223 Troškovi grijanja 70.000,00

73 3231 Usluge telefona, telefaksa 45.000,00

74 3231 Poštarina 40.000,00

75 3232 Izd.tekuće.i invest.održ.uprav.zgr. 20.000,00

76 3232 Tekuće i invest.održ.opreme 62.000,00

77 3232 Izd.tek.i invest.odrz.prijev.sred. 40.000,00

78 3233 Tisak-objava akata i oglasa 26.000,00

79 3233 Tisak-objava kronike u Goranskom novom listu 30.000,00

80 3234 Komunalne usluge 15.000,00

81 3237 Troškovi savjetovanja 10.000,00

82 3237 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 10.000,00

83 3238 Račnalne usluge - softverska podrška 26.000,00

84 3292 Premije osiguranja 20.000,00

84 4221 Nabava uredskog namještaja 10.000,00

85 4221 Nabava računalne opreme 40.000,00

86 4221 Nabava uredske tehnike 20.000,00

87 4221 Oprema za pismohranu 30.000,00


III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Slubenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01-6

Ur. broj: 2193-01-02/03-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

RAZVOJNI PROGRAMI


RAZDJEL: 1 POGLAVARSTVO

GLAVA: 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO


NAZIV PROGRAMA: AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, meterijalnih, tehničkih i drugih

uvjeta za redovan rad gradonačelnika (sastanci, prijemi, posjete, susreti), te Gradskog vijeća

i Gradskog poglavarstva (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća

i gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, izrada, dostava i objava odluka i zaključaka

sa sjednica).

CILJ PROGRAMA: Osigurati redovan rad gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradskog poglavasrtva i njihovih

radnih tijela, pravovremeno pripremiti materijale za sjednice i objaviti donesene odluke

i zaključke.

OPIS PROGRAMA: Progam osigurava tekuće troškove za rad gradonačelnika, Gradskog vijeća, Gradskog

poglavarstva i njihovih radnih tijela, a sastoji se od sljedećih programa i aktivnosti:

A) Materijalni rashodi

- reprezentacija

- izdaci za Dan grada

- usluge platnog prometa

- ostale usluge

B) Objava akata u službenom glasilu

C) Objava kronike u Goranskom Novom listu

D) Naknade za rad članova Gradskog vijeća, članova Gradskog poglavarstva i povjerenstava

E) Sredstva za političke stranke

F) Sredstva za Vijeće srpske nacionalne manjine

G) Izbora članova Mjesnih odbora

H) Proračunska zaliha

Pravovremeno i učinkovito pripremiti i provesti sve radne, službene i protokolarne sastanke,

susrete i prijeme gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i ostalih članova Gradskog

poglavarstva te predsjednika Gradskog vijeća.

CILJEVI ZA 2004. Pravoremeno i učinkovito pripremiti 9 sjednica Gradskog vijeća i 15 sjednica Gradskog

GODINU poglavarstva.

Pratiti rad vijeća srpske nacionalne manjine.

SREDSTVA ZA R.b. Naziv projekta Iznos

REALIZACIJU 1. Materijalni rashodi 30.000,00

2. Objava akata i oglasa 26.000,00

3. Objava kronike u Goranskom Novom listu 30.000,00

4. Naknade za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva

i povjerenstava 295.701,00

5. Sredstva za političke stranke 30.000,00

6. Sredstva za Vijeće srpske nacionalne manjine 50.000,00

7. Izbora članova Mjesnih odbora 100.000,00

8. Proračunska zaliha 250.000,00

UKUPNO 811.701,00


RAZDJEL: 1 POGLAVARSTVO

GLAVA: 4., 5. i 6. KOMUNALNO STAMBENE I OSTALE DJELATNOSTI

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO


NAZIV PROGRAMA: PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I STAMBENO-POSLOVNIH PROSTORA GRADA

VRBOVSKO U 2004. g.

SVRHA PROGRAMA: Svrha Programa je unapređivanje kvalitete komunalnog uređenja prostora kako kroz održavanje i rekonstrukciju postojećih infrastrukturnih objekata tako kroz izgradnju nedostojeće infrastrukture i objekata, čime se stvaraju predispozicije za bolje uvjete življenja i rada na području Grada, kao i uvjete kvalitetnijeg i bržeg gospodarskog razvoja. Također realizaciju programa i izgradnjom komunalno-infrastrukturnih objekata, treba na neki način omogućiti ujedničavanjem komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

CILJ PROGRAMA: Osnovni cilj programa je izgradnja, rekonstrukcija, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i nogostupa, a naročito onih oštećenih i uništenih prilikom gradnje auto-ceste. Također što kvalitetnije zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina, te poboljšanje vodoopskrbe i proširenje vodovodne mreže u naseljima i dijelovima naselja koja to nemaju, kao i nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava. Zatim održavanje i proširenje mreže javne rasvjete sukladno uvjetima HEP-a kako bi se poboljšao i ujednačio komunalni standard i uređenost naselja i dijelova naselja. Isto tako jedan od ciljeva ovog Programa je proširenje uređenja pojedinih groblja koja to iziskuju s obzirom na popunjenost.

OPIS PROGRAMA: Program se sastoji od četiri podprograma;

1. Komunalna infrastruktura i stambeno-poslovni prostori

2. Održavanje sportskih objekata

3. Održavanje domova kulture

4. Održavanje groblja

Svaki podprogram u svrhu realizacije ima razrađene vrste i smjernice poslova i radnji koje treba obaviti kao i planove nabave roba, radova i usluga.

INSTITUCIJE I DRUŠTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

U realizaciji programa pored Grada Vrbovsko kao jedinice lokalne samouprave bit će uključeno i komunalno društvo u vlasništvu Grada, no najveći dio radova povjerit će se najpovoljnijim ponuđačima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za provođenje i realizaciju svih podprograma koji su sastavni dio Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 5.745.200,00 kn. Sredstva će se u najvećem dijelu osigurati putem proračuna Grada Vrbovsko, a u ostalom dijelu putem potpora od strane Primorsko-goranske županije.

Red.
br.

NAZIV PROGRAMA - PODPROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

IZNOS (KN)
5.745.200,00 KN

1.

Komunalna infrastruktura i stambeno poslovni prostori

4.745.200,00 kn

2.

Održavanje sportskih objekata

100.000,00 kn

3.

Održavanje domova kulture

70.000,00 kn

4.

Održavanje grobalja

310.000,00 kn

Za provođenje i realizaciju Programa zaduženi su Gradonačelnik, Poglavarstvo i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovsko


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA, OBRAZOVANJE I ZNANOST


NAZIV PROGRAMA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA, OBRAZOVANJE I ZNANOST

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, meterijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i nabrazbu djece predškolskog uzrasta, obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

CILJ PROGRAMA: Smještaj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe.

OPIS PROGRAMA: Program osigurava troškove: organiziranog predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću »Bambi« Vrbovsko, aktivnosti Društva »Naša djeca« Vrbovsko, programe ranog učenja stranih jezika, glazbenog obrazovanja, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A) Aktivnosti Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko

B) Ranog učenja stranog jezika pri OŠ »I. G. Kovačića« Vrbovsko

C) Takmičenja »Znanost mladima« učenika OŠ »I. G. Kovačića« Vrbovsko

D) Glazbenog razreda pri Puhačkoj sekciji DVD-a Vrbovsko

E) Aktivnosti društva »Naša djeca« Vrbovsko

CILJEVI ZA 2004.

GODINU Obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem i naobrazbom, uključivanje djece u programe ranog učenja stranog jezika, glazbenog obrazovanja i drugih oblika obrazovanja kroz ponuđene programe.

SREDSTVA ZA

REALIZACIJU Za realizaciju ovog programa sredstva u ukupnom iznosu od 706.870,00 kuna raspoređuju se:

1. Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko 617.000,00

2. OŠ »I.G. Kovačića«

- rano učenje stranog jezika 13.000,00

- takmičenje »Znanost mladima« 5.000,00

3. Keramičarska radionica ŽTŠ Moravice 2.000,00

4. Glazbeni razred Puhačke sekcije DVD-a Vrbovsko 20.000,00

5. Društvo »Naša djeca« Vrbovsko

- osnovne aktivnosti i likovna radionica 13.000,00

- blagdanske aktivnosti i darivanje djece 23.000,00

6. Neraspoređeno 13.870,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 2 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI


NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je stvaranje i osiguranje uvjeta za izvršavanje redovitih aktivnosti i programa gradske biblioteke u sastavu Nardonog sveučilišta; stvaranje uvjeta za nastavak kulturne manifestacije Goranovog proljeća, te stvaranje uvjeta za razvoj amaterskog stvarlaštva u kulturi.

CILJ PROGRAMA: Poboljšanje materijalnih uvjeta gradske i školskih bibilioteka, poticanje amaterskog stvaralaštva u glazbi, likovnoj umjetnosti i likovnom stvaralaštvu, nastavak tradicije održavanja literarne manifestacije »Goranovo proljeće«, te očuvanje kulturne baštine.

OPIS PROGRAMA: Program bibliotečne djelatnosti Narodnog sveučilišta Vrbovsko, program »Goranovog proljeća«, programi kulturno-umjetničkoh društava, kulturnih ustanova i pojedinaca, te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

CILJEVI ZA 2004.

GODINU Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

SREDSTVA ZA

REALIZACIJU Za realizaciju ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 320.000,00 kuna (200.000,00 + 50.000,00 +70.000) a raspoređuju se:

1. »Narodnom sveučilištu« Vrbovsko za bibliotečnu djelatnost 60.000,00

2. »Goranovom proljeću« Lukovdol 9.000,00

3. DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 30.000,00

4. Udruženju mažoretkinja »Korak po korak« Vrbovsko 15.000,00

5. KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 12.000,00

6. O.Š. Ivan Goran Kovačić Vrbovsko:

- za rad s nadarenom djecom (»Lidrano«) 1.900,00

- za popunu knjižnica u Vrbovskom, Moravicama i Severinu na Kupi 2.000,00

7. KUD-u »Željezničar« Moravice 7.000,00

8. KUD-u »Gomirje« Gomirje 7.000,00

9. Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 1.500,00

10. Oblikovnoj likovnoj radionici »Plemenitaš« 7.500,00

11. KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 7.000,00

12. Mesopusno društvo »Jablan« 3.000,00

13. Udruzi žena »PRI KUPE« 4.000,00

14. Galeriji Alrauna Velinke Burić 2.000,00

15. Vjesniku Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00

16. Popravak crkve Sv. Ilije u Vrbovskom 50.000,00

17. Održavanje domova kulture 70.000,00

18. Neraspoređena sredstva 30.100,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 3 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU


NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

SVRHA PROGRAMA: Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje športskih dostignuća, promicanje i poticanje športa kao zdravog življenja.

CILJ PROGRAMA: Poticanje i promicanje športa, poticanje i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, stvaranje uvjeta da gradski športski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja, poticanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana.

OPIS PROGRAMA: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosi od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- djelovanjem športskih klubova,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja ekipa,

- stručnim radom u športu,

- osiguravanjem prostornih uvjeta za rad športskih udruga,

- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana i

- materijalnim troškovima održavanja športskih objekata.

CILJEVI ZA 2004.

GODINU Osigurati uvjete da se postojeći programi zadrže na dostignutoj razini, te da se uvedu novi od značaja za Grad. Omogućiti što većem broju djece uključivanje djece u športske aktivnosti.

SREDSTVA ZA

REALIZACIJU Za realizaciju ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 431.000,00 kuna, a raspoređuju se

1. Kuglački klub »Kamačnik« Vrbovsko 13.500,00

2. Kuglački klub »Gomirje« Gomirje 14.500,00

3. Kuglački klub »Vrbovsko« Vrbovsko 13.000,00

4. Kuglački klub »Željezničar« Moravice 14.500,00

5. Kuglački klub »Policajac« Vrbovsko 5.000,00

6. Nogometni klub »Vrbovsko« Vrbovsko 70.000,00

7. Nogometni klub »Gomirje« Gomirje 70.000,00

8. Nogometni klub »Željezničar« Moravice 70.000,00

9. Šahovski klub »Goran« Vrbovsko 18.000,00

10. Školski športski klub »Goran« Vrbovsko 3.000,00

11. Školski športski klub ŽTŠ Moravice 3.000,00

12. Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 5.500,00

13. Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 2.500,00

14. Skijaški klub »Lovnik« 4.000,00

15. Karate klub »Gomirje« 2.500,00

16. Planinarsko društvo »Željezničar« Moravice 2.500,00

17. Održavanje športskih objekata 100.000,00

18. Neraspoređeno 19.500,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 4 SOCIJALNI PROGRAM


NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM

SVRHA PROGRAMA: Davanje potpore socijalno ugoženim kategorijam građana, podizanje kvalitete usluga u socijelnoj skrbi, pružanje potpore i pomoći ustanovama i udrugama građana u oblasti socijalne skrbi u svrhu podizanja kvalitete života njihovih korisnika i članova.

CILJ PROGRAMA: Pružanje pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog.

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osigurava se:

- besplatna prehrana dojenčadi i male djece,

- jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčeta,

- besplatni boravak djece u vrtiću,

- besplatna marenda učenika osnovnih škola,

- pomoć za troškove prijevoza učenika,

- studentske stipendije,

- jednokratna novčana pomoć studentima,

-pomoć za podmirivanje troškova stanovanja (pomoć za troškove najamnine, pomoć za troškove komunalne naknade, pomoć za troškove električne energije, pomoć za troškove vode i otpadnih voda, pomoć za troškove odvoza kućnog smeća)

- pomoć za pogrebne troškove,

-sredstva za programe humanitarnih udruga i programe udruga građana

- sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi.

CILJEVI ZA 2004.

GODINU Ovim programom za 2004. godinu utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog.

SREDSTVA ZA

REALIZACIJU Za realizaciju ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 544.000,00 kuna, a raspoređuju se za:

1. Gradsko društvo Crvenog križa 65.000,00

2. Besplatnu prehranu doječadi 10.000,00

3. Pomoć u prehrani dojenčadi s medicinskim indikacijama 10.000,00

4. Jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenčadi 40.000,00

5. Subvencioniranje smještaja djece u Dječjem vrtiću 30.000,00

6. Besplatnu marendu učenika osnovne škole 100.000,00

7. Dopunski socijalni program za djecu i mladež 5.000,00

8. Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 70.000,00

9. Stipendiranje studenata 70.000,00

10. Jednokratne novčane pomoći studentima 32.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 20.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije osobe 30.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

14. Troškovi ogrjeva 52.000,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 5 PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA GRAĐANA


NAZIV PROGRAMA: PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA GRAĐANA

SVRHA PROGRAMA: Stvaranje uvjeta za djelovanje pojedinih udruga iz oblasti humanitarnih djelatnosti.

CILJ PROGRAMA: Pružanje pomoći humanitarnim udrugama koje u svojim programima imaju humaniratnu djelatnost.

OPIS PROGRAMA: Doniranje programskih aktivnosti humanitarnih udruga građana koje svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnika s područja Grada Vrbovskog.

CILJEVI ZA 2004.

GODINU Poticanje rada udruga građana čije se aktivnosti prostiru i na područje Grada Vrbovskog.

SREDSTVA ZA

REALIZACIJU Za realizaciju ovog programa osigurana u sredstva su iznosu od 20.000,00 kuna, a raspoređuju se:

1. Udruzi hrvatskih veterana DR Ogranak Vrbovsko 5.000,00

2. Hrvatsko društvo političkih zatvirenika Podružnica Rijeka 500,00

3. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

4. Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

5. Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka 500,00

6. Udruga invalida rada PGŽ 500,00

7. Udruga slijepih PGŽ 500,00

8. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

9. Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog 1.648,08

10. Udruga umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol 1.002,39

11. Udruga umirovljenika Gomirje 849,53

12. Udruga žena »Pri Kupe« 2.000,00

13. Udruga žena »Gomirje« 2.000,00

14. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 300,00

15. Europa donna - za nabavu mamografa 1.000,00

16.Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba
s invaliditetom RH, Požega 500,00

17. Neraspoređena sredstva 2.700,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 6 UPRAVNI ODJEL


NAZIV KORISNIKA: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ZADAĆA: Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog utemeljen je u cilju:

-osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Vrbovskog, kroz urbanistička planiranja, uređenja prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša,

-uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture,

-upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

-ugovaranja najma o korištenju stanova, održavanja stambenog fonda,

-ugovaranja zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora, te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora,

-utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kao i njezine naplate, ugovaranja najma javnih površina u vlasništvu Grada i naplate ostalih naknada,

- održavanja objekata komunalne infrastrukture,

-poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

-osiguranja lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja,

- zaštite kulturne baštine,

-osiguranja lokalnih potreba stanovništva u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i utvrđivanju uvjeta za provođenje tih programa, kao i praćenje te kontrolu njihove realizacije,

-gospodarenja objekatima športa i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

-razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izrade i izvršenja gradskog proračuna, izrade godišnjeg obračuna proračuna, izradu i realizaciju planova tijela gradske uprave, vođenja knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

-vođenja pisarnice i arhive,

-obavljanja pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

-kao i radi obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom.

ORGANIZACIJSKA

STRUKTURA; U cilju učinkovitijeg izvršavanja poslova gradske uprave unutar Jedinstvenog upravnog odjela osnivane su unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove

2. Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo,

3. Odsjek za proračun, financije i nadzor.

Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirano je 17 radnih mjesta, a na kraju 2003. godine bilo je popunjeno 10,5 radnih mjesta. Predviđa se da će se početkom 2004. godine zaposliti 1 službenik i 3 namještenika, a o popuni preostala dva radna mjesta odlučit će se naknadno. Uz ove zaposlenike treba pribrojiti i gradonačelnika.

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2004. I. RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.809.643,90 kuna

1. Osnovne plaće 1.570.481,14 kuna

- osnovne plaće 1.390.481,14 kuna

- novčana primanja po Kolektivnom ugovoru 180.000,00 kuna

2. Doprinosi poslodavca 239.162,76 kuna

II. MATERIJALNI RASHODI 582.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene 101.000,00 kuna

1.1. Dnevnice za službena putovanja 10.000,00 kuna

1.2. Naknade za prijevoz na službenom putovanju 7.000,00 kuna

1.3. Naknada za prijevoz na posao i s posla 84.000,00 kuna

2. Rashodi za materijal i energiju 137.000,00 kuna

2.1. Uredski materijal 40.000,00 kuna

2.2. Stručna literatura 15.000,00 kuna

2.3. Električna energija 12.000,00 kuna

2.4. Troškovi grijanja 70.000,00 kuna

3. Rashodi za usluge 344.000,00 kuna

3.1. Usluge telefona, telefaksa 45.000,00 kuna

3.2. Poštarina 40.000,00 kuna

3.3. Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje upravne zgrade 20.000,00 kuna

3.4. Tekuće i investicijsko održavanje opreme 62.000,00 kuna

3.5. Izdaci za tekuće i invest. održ. prijevoznih sredstava 40.000,00 kuna

3.6. Tisak - objava akata i oglasa 26.000,00 kuna

3.7. Tisak - objava kronike u Goranskom Novom listu 30.000,00 kuna

3.8. Komunalne usluge 15.000,00 kuna

3.9. Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 10.000,00 kuna

3.10. Troškovi savjetovanja 10.000,00 kuna

3.12. Računalne usluge - softverska podrška 26.000,00 kuna

3.13. Premije osiguranja 20.000,00 kuna

III. PLAN NABAVE KAPITALNIH SREDSTAVA 100.000,00 kuna

1. Nabava uredskog namještaja 10.000,00 kuna

2. Nabava računalne opreme 40.000,00 kuna

3. Nabava uredske tehnike 20.000,00 kuna

4. Oprema za pismohranu 30.000,00 kuna

UKUPNO I. + II. + III. 2.491.643,90 kuna

POKAZATELJI Redovito izvršavanje zakonskih obveza.

USPJEŠNOSTI Redovito izvršavanje obveza po planiranim programima za 2004. godinu.

IZVOĐENJA Pravovremena i učinkovita provedba odluka zaključaka i odluka Gradskog vijeća i Gradskog

PROGRAMA poglavarstva, te naloga gradonačelnika.

 

Proračun Grada Vrbovskog za 2004. godinu  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr