SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

88.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/07 i 21/08) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 113. sjednici 18. rujna 2008. godine donijelo

ODLUKU
o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova
grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i utvrđuje raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini, kao i način ostvarivanja prava na sredstva.

II.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 950,00 kuna za 2008. godinu.

III.

Pravo na novčanu pomoć iz točke II. Ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vodi jedinica lokalne samouprave.

IV.

Sredstava pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2008. godinu raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno kretanju broja korisnika pomoći u 2005., 2006. i 2007. godini i procjene broja korisnika u 2008. godini. (Raspored sredstava je sastavni dio Odluke, ali se ne objavljuje).

V.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Na temelju podnijetog zahtjeva Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb izvršit će doznaku pripadajućih sredstava.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/28

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-05

Rijeka, 18. rujna 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=00001&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr