SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju odredbe članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 30/94 i 76/07), članka 204. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 36/07), članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 6/06) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (klasa: 350-02/08-04/164; ur. broj: 531-06-08-2 od 31. ožujka 2008. godine, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja
»Presika 1 - Brseč« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora i s odredbama PPUO Mošćenička Draga

Članak 1.

Pristupa se usklađenju Odluke Detaljnog plana uređenja »Presika 1 - Brseč« (»Službene novine PGŽ« broj 06/02) s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (u daljnjem tekstu: ZOP) i s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/07, u daljnjem tekstu: PPUO).

Članak 2.

Iza članka 2. Odluke o Detaljnom planu uređenja »Presika 1 - Brseč« dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2a.

Ukupan prostor unutar granice obuhvata Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora i izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, a zauzima prostor na kopnu od obalne crte udaljen oko 250 m.

Položaj obuhvata Plana unutar ZOP-a prikazan je preglednom kartom s granicama ZOP-a i granicom obuhvata DPU »Presika-Brseč« u mjerilu 1: 5000.

Članak 3.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13.a koji glasi:

»Članak 13a.

Na području obuhvata Plana visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 12,0 m.«

Članak 4.

U članku 16., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Planirane građevine moraju biti udaljene od javne kolne površine minimalno 6,0 m, a od susjednih građevnih čestica minimalno 4,0 m.«

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se nova točka 2.5. i novi članak 17a. koji glasi:

»2.5. Uređenje građevnih čestica

»Članak 17a.

Na području obuhvata Plana najmanje 50% površine građevne čestice stambene namjene potrebno je urediti kao zelenu površinu ili prirodni teren.«

Članak 6.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19a. koji glasi:

»Članak 19a.

»Minimalna širina kolno-pješačkog prilaza iznosi 4,5 m.

Do realizacije prema planskom rješenju dozvoljava se i manja širina kolno-pješačkog prilaza, ali ne manja od 3,0 m.«

Članak 7.

U članku 20., iza stavka 1., dodaju se novi stavak 2. i 3. koji glasi:

»Broj parkirališnih/garažnih mjesta određuje se na način da je za 1 stambenu jedinicu potrebno osigurati 1 parkirališno/garažno mjesto.«

Članak 8.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 4.1. te članak 28a. koji glasi:

»4.1. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina

»Članak 28a.

Područje obuhvata Plana nalazi se neposredno uz urbanističku cjelinu naselja Brseč koja je registrirani i evidentirani spomenik kulturne baštine.

Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni zaštite B u kojoj se primjenjuje režim djelomične zaštite povijesnih struktura koji podrazumijeva očuvanje pejzažnih vrijednosti, vizura, arheoloških lokaliteta, pojedinačnih građevina te kultiviranog i ruralnog krajobraza. Uvođenje novih oblikovnih elemenata nije dozvoljeno.

Predlaže se održavanje obradivih površina, sadnja autohtonih poljoprivrednih struktura (maslina, vinova loza), minimalizirana gradnja, s obzirom da se radi o užim obodnim zonama povijesnog nasljeđa koja je najbitniji čimbenik vizure.

Članak 9.

U članku 30., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Dozvoljeni nagib krovnih ploha je od 17odo 23o

Članak 10.

Iza članka 44. dodaje se nova točka 6. te članci 44a. i 44b. koji glase:

»6. Mjere provedbe plana

Članak 44a.

Na području obuhvata Plana može se graditi samo na uređenoj građevnoj čestici.

Uređenom građevnom česticom smatra se građevna čestica koja ima osiguran cestovni pristup, parkirališna mjesta te odvodnju otpadnih voda riješenu zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

Do izgradnje planiranog sustava odvodnje, dozvoljava se sakupljanje otpadnih voda u nepropusnu septičku taložnicu na način da se omogući priključak na planirani kanalizacijski sustav.

Članak 44b.

Korištenje, uređenje i zaštitu područja u obuhvatu Plana potrebno je provoditi sukladno članku 49., 50., 51., 52. i 53. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).«

Točka 7. mijenja se i glasi:

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 11.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.«

Članak 12.

Iza članka 49. dodaju se novi članci 49a., 49b., 49c., 49d., 49e., i 49f. koji glase:

»Članak 49a.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje I kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispravak).

Članak 49b.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/00 i 19/00).

Područje obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zaštite izvora vode za piće.

Članak 49c.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 99 i 07/00).

Članak 49d.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06).

Članak 49e.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04 i 33/05).

Članak 49f.

Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04).

Članak 13.

Tekstualni dio Plana mijenja se i dopunjuje kako je utvrđeno Elaboratom »Usklađenje Detaljnog plana uređenja »Presika 1 - Brseč« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje ZOP i s odredbama PPUO Mošćenička Draga«, koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.

Elaboratom usklađenja grafički dio Plana se ne mijenja.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/06

Ur. broj: 2156/03-08-10

M. Draga, 1. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr