SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) Programa za unapređenje stanja u prostoru i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2008. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 6.000.000,00 kn

2. naknada za priključke 360.000,00 kn

3. ostali proračunski prihodi 2.410.700,00 kn


UKUPNO: 8.770.700,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 3.115.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 3.115.000,00 kn

1. Uređenje šetnice Sv. Eufemije-Guščići 100.000,00 kn

2. Uređenje i opremanje gradskog sata 10.000,00 kn

3. Uređenje šetnice ispod Grada

(kom. infr. I. faza) 65.000,00 kn

4. Uređenje plaže Artić-Petrac 50.000,00 kn

5. Popločenje i uređenje okoliša katedrale 100.000,00 kn

6. Izgradnja objekta Dječjeg vrtića

(kom. infr. i uređenje okol.) 1.440.000,00 kn

7. Radna zona Mišnjak (proj. dokument.

i kom. infr.) 1.300.000,00 kn

8. Uređenje plaže II Padova 50.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.852.700,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.852.700,00 kn

1. Projektna dokumentacija za sanaciju

Donje ulice 80.000,00 kn

2. Uređenje nogostupa Vatrogasni dom

- Snuga 500.000,00 kn

3. Uređenje puta Sv. Ilija-Barčići 30.000,00 kn

4. Otkup zemljišta za nogostup Mlin-Snuga 100.000,00 kn

5. Otkup zemljišta-Barčevo 100.000,00 kn

6. Uređenje i rekonstrukcija ceste

Markunići-Matkići-Mućel 80.000,00 kn

7. Uređenje nogostupa III Padova-Matići 200.000,00 kn

8. Uređenje ceste iza Vet. stanice

i prema pekari 100.000,00 kn

9. Sanacija ceste u parku Komrčar

(dj.igralište-kameni stol) 60.000,00 kn

10. Sanacija zida Volga-Marijani 66.700,00 kn

11. Projektna dokumentacija za

uređenje cesta 160.000,00 kn

12. Otkup zemljišta-ostalo 54.000,00 kn

13. Uređenje puta Kampor Mel 100.000,00 kn

14. Uređenje parkirališta Škver 100.000,00 kn

15. Uređenje puta Matušani-Ribarići 85.000,00 kn

16. Uređenje puta prema školi u Kamporu 37.000,00 kn

C) JAVNA RASVJETA 460.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 460.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete 300.000,00 kn

2. Oprema za novogodišnju rasvjetu 10.000,00 kn

3. Prava korištenja priključaka 80.000,00 kn

4. Postava ferala u Srednjoj ulici 70.000,00 kn

D)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 3.100.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos 327.300,00 kn

Ostali proračunski prihodi 2.410.700,00 kn

Naknada za priključke 360.000,00 kn

1. Kanalizacijski sustav »Draga«

Izgradnja II. faze 1.500.000,00 kn

Otkup zemljišta za izgr. uređaja za

pročišćavanje 150.000,00 kn

Izgradnja sekundarne mreže za II. fazu 500.000,00 kn

Izrada glavnog projekta za IV. fazu 100.000,00 kn

2. Kanalizacijski sustav »Rab«

Izrada glavnog projekta (I., II., III. faza) 650.000,00 kn

3. Izgradnja vodotoka i oborinskih kanala

u Palitu 200.000,00 kn

E) GROBLJA 270.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 270.000,00 kn

1. Izgradnja mrtvačnica 200.000,00 kn

2. Uređenje groblja 70.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-46

Rab, 1. kolovoza 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr