SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 7. stavak 1. točka 2., članka 8. stavak 1., članka 12. stavak 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 14., 17. i 18. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,7/96, 59/01, 114/01, 69/03-pročišćeni tekst i 76/05), i članaka 6. i 22., Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Rab

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Osniva se javna ustanova Osnovna glazbena škola Rab, za obavljanje osnovne glazbene djelatnosti.

II. NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA

Članak 2.

Osnivač javne ustanove Osnovne glazbene škole Rab je Grad Rab, sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba 2.

III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 3.

Naziv Ustanove je: Osnovna glazbena škola Rab.

Sjedište Osnovne glazbene škole Rab (u daljnjem tekstu: Škola), je u Rabu, Bobotine bb.

IV. DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Djelatnost Škole je osnovno glazbeno obrazovanje djece, prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Nastavni Plan i Program Škola će izvoditi sukladno Zakonu o osnovnom školstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilniku o osnovnom umjetničkom školovanju i drugim važećim propisima.

Članak 5.

Nastavu u Školi izvode učitelji koji imaju potrebnu stručnu spremu, sukladno Zakonu i drugim važećim propisima.

Članak 6.

Škola ima Statut.

Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača.

V. TIJELA USTANOVE

Članak 7.

Školom upravlja ravnatelj i Školski odbor, (u daljnjem tekstu: Odbor)

Odbor ima položaj i ovlaštenja tijela upravljanja, a ravnatelj poslovnog tijela i pedagoškog rukovoditelja sukladno Zakonu i Statutu škole.

Članak 8.

Odbor ima sedam članova koje imenuje osnivač od kojih tri člana iz reda učitelja i stručnih suradnika na prijedlog učiteljskog vijeća, dva člana iz reda roditelja učenika na prijedlog vijeća roditelja, a dva člana samostalno.

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Mandat članova teče od dana konstituiranja Odbora.

Odluke Odbora pravovaljane su ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova Odbora.

Način rada Odbora, kao i postupak izbora i razrješenja članova Odbora pobliže se uređuje Statutom škole u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 9.

Ravnatelja Škole imenuje i razrješuje Odbor.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje Odbor. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

Za ravnatelja škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Poslovi ravnatelja utvrđuju se Statutom Škole, a u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima.

VI. SREDSTVA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I IMOVINA USTANOVE

Članak 10.

Sredstva za početak rada osigurava Osnivač u iznosu od 40.000,00 kuna.

Sredstva za početak rada Škole osiguravaju se u Proračunu Grada Raba za 2008. godinu.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Škole.

VII. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Članak 11.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ona će se uz suglasnost Osnivača koristiti za unapređenje osnovne glazbene djelatnosti.

Članak 12.

Škola odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.

Grad Rab kao Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.

Prema Školi Osnivač ima prava i obveze temeljem zakonskih propisa i ove Odluke.

VIII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE

Članak 13.

Bez suglasnosti Osnivača Škola ne može:

. steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine,

. steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi 40.000,00 kuna,

. promijeniti ili proširiti djelatnost,

. osnovati druge pravne osobe.

Članak 14.

Odredbe o ustrojstvu i načinu upravljanja Školom, te o međusobnim pravima i obvezama Osnivača i ustanove pobliže će se regulirati Statutom škole.

Članak 15.

Broj i kvalifikacijsku strukturu stručnih zaposlenika potrebnih za izvođenje nastavnih programa odredit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

IX. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE

Članak 16.

Grad Rab kao Osnivač osigurava odgovarajući prostor za potrebe Škole.

Članak 17.

Grad Rab kao Osnivač osigurava određena nastavna sredstva i pomagala potrebna za izvođenje nastavnog programa, a koja će prenijeti u vlasništvo Školi posebnim aktom.

Članak 18.

Uvjeti i način osiguravanja financijskih sredstava potrebnih za izvođenje nastavnog programa osigurani su Zakonom i drugim propisima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Do imenovanja ravnatelja Škole, za privremenog ravnatelja imenuje se Tomislav Badurina.

Privremeni ravnatelj obavlja sve radnje vezane za početak rada Škole u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o osnovnom školstvu.

Natječaj za ravnatelja Škole mora se objaviti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na dužnost privremenog ravnatelja Škole.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-50

Rab, 1. kolovoza 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr