SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

84.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04, 39/06 i 63/08), članka 2. stavak 3. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradnja Pičuljan (»Službene novine PGŽ« broj 10/00 i 24/08) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 109. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za
luku posebne namjene - Brodogradnja Pičuljan

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije za luku posebne namjene - Brodogradnja Pičuljan u Rabu, Barbat 226 s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije vlasnika obrta Ivana Pičuljana na nove Ovlaštenike koncesije Borisa, Romana i Joška Pičuljana vlasnike obrta Brodogradnja Pičuljan sa sjedištem u Rabu, Barbat 226.

Ovlaštenik koncesije obrt Brodogradnja Pičuljan, Rab, stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra za luku posebne namjene - Brodogradnja Pičuljan iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradnja Pičuljan (»Službene novine« broj 10/00 i 24/08), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište Ivana Pičuljana (Klasa: 022-04/00-03/13, Ur. broj: 2170-01-21/00- 8 od 23. svibnja 2000. godine) i 1. Dodatkom Ugovora (KLASA: 342-01/08-02/7, UR. BROJ: 2170/1-11/6-08-4 od 15. srpnja 2008. godine danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenicima koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/24

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-15

Rijeka, 31. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=569&mjesto=00001&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr