SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

83.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« broj 40/07) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, na 109. sjednici održanoj 29. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije
za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i
distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na
postojeći distribucijski sustav za područje 1. b)
»Priobalje i otok Krk« u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se koncesija za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1.b) »Priobalje i otok Krk« koje obuhvaća područje gradova i općina Kastav, Viškovo, Klana, Matulji, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Bakar, Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska, Jelenje, Krk, Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška, koncesionaru T.D. ENERGO d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Utvrđuje se da je Koncesionar sukladno Zaključku Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije klasa: 022-04/07-03/18, ur. broj: 2170/1-04-01-07-3 od 28.06.2007. godine, i sukladno čl. 4. st. 2. Odluke Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije o davanju koncesije za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu na području Grada Rijeke, klasa: 022-04/ 07-03/24, ur. broj: 2170/1-04-01-07-7, od 13. 09. 2007. g., podnio zahtjev za davanje koncesije sa prilozima iz kojih je razvidno da Koncesionar ispunjava uvjete propisane Zakonom o tržištu plina (Narodne novine br. 40/07) za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav na području obuhvaćenom koncesijom.

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija do dana donošenja ove Odluke ishodila sljedeće lokacijske dozvole za izgradnju distribucijskog sustava na području za koje se daje koncesija iz čl. 1. ove Odluke:

- lokacijska dozvola za izgradnju distribucijske plinske mreže na području otoka Krka, klasa: UP/I-350-05/08-07/ 128, ur. broj: 2170/1-07-04/3-08-2, od dana 11. veljače 2008. godine,

- lokacijska dozvola za izgradnju distribucijske plinske mreže za područje istočnog priobalja, klasa: UP/I-350-05/ 08-07/408, ur. broj: 2170/1-07-01/5-08-010, od dana 2. svibnja 2008. godine,

- lokacijska dozvola za izgradnju distribucijske plinske mreže za područje zapadnog priobalja, klasa: UP/I-350- 05/08-07/508, ur. broj: 2170/1-07-01/5-08-10, od dana 8. svibnja 2008. godine.

Koncesija iz st. 1. ovog članka uključuje pravo i obvezu povezivanja distribucijskog sustava koji će se izgraditi temeljem te koncesije na postojeći distribucijski sustav na području Grada Rijeke, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji koji će se zaključiti sa Koncesionarom.

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se za razdoblje od dvadeset godina s mogućnošću produženja trajanja koncesije na razdoblje od dodatnih deset godina sukladno odredbama ovog članka.

Nadležno tijelo Primorsko-goranske županije će, u slučaju da Koncesionar uredno i pravovremeno ispunjava sve svoje obveze iz ove Odluke i Ugovora o koncesiji, posebno obveze glede dinamike izgradnje radi proširenja kapaciteta distribucijskog sustava i obveze glede sigurnosti distribucije plina do krajnjih potrošača, pri isteku dvadesetogodišnjeg razdoblja trajanja koncesije iz prethodnog stavka donijeti odluku kojom se utvrđuje uredno ispunjenje ugovorenih obveza od strane Koncesionara i produžuje razdoblje trajanja koncesije na dodatnih deset godina.

Donošenjem odluke nadležnog tijela Primorsko-goranske županije iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se da je koncesija iz čl. 1. ove Odluke dana za razdoblje od trideset godina.

Koncesionar će plaćati Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 10.000,00 kn godišnje uvećano za iznos od 0,5% od prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija.

Način plaćanja naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar je dužan temeljem Studije i Idejnog projekta opskrbe plinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Studija) i u rokovima određenim vremenskim planom izgradnje distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Gantogram), koji prileže ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio (ali se neće objaviti), izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju, ishoditi sve potrebne dozvole, te sukladno izdanim dozvolama izgraditi i održavati (kroz redovne i izvanredne investicije), renovirati i proširivati distribucijski sustav plinovoda uključujući kućne priključke do plinomjera, te obavljati sve komercijalne aktivnosti vezane uz nabavu i prodaju plina kupcima, za vrijeme dok je Koncesionar sukladno važećem zakonu određen opskrbljivačem tarifnih kupaca na području za koje je dana koncesija, uključujući i dodatne usluge plinovodnog sustava na distribucijskom području za koje je dana koncesija.

Koncesionar je dužan izgraditi distribucijski sustav radi proširenja kapaciteta distribucijskog sustava sukladno Gantogramu, a što obuhvaća: izgradnju visokotlačnoga distribucijskog plinovoda, izgradnju plinskih redukcijskih stanica, ulične plinske mreže i priključaka do uključivo zapornog organa na fasadi objekta, odnosno glavnog zapornog organa ispred zemljišta kupca i priključka do jedan metar unutar zemljišta kupca za sve kupce.

Koncesionar je dužan nadležnom tijelu Primorsko- goranske županije dostavljati polugodišnja izvješća o dinamici izgradnje distribucijskog sustava plinovoda i dinamici

Županija

priključenja kupaca, kao i o visini ulaganja u isti i to svakog 1. srpnja i 1. siječnja za proteklo polugodišnje razdoblje.

Koncesionar je dužan kao dokaz izgrađenosti distribucijskog sustava nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije dostavljati uporabne dozvole za sagrađene objekte i dijelove sustava kao sastavni dio polugodišnjeg izvješća.

Članak 4.

Koncesionar je dužan djelatnost izgradnje distribucijskog sustava i distribucije plina obavljati na način određen važećim propisima i Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Nadležno tijelo Primorsko-goranske županije će u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke sklopiti sa koncesionarom Ugovor o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1. b) »Priobalje i Otok Krk«, u kojem će se detaljno odrediti sva prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

U slučaju da Koncesionar ne zaključi sa nadležnim tijelom Primorsko-goranske županije Ugovor o koncesiji iz prethodnih stavaka ovog članka u roku iz stavka 1. ovog članka smatrat će se da koncesija iz čl. 1. ove Odluke nije dodijeljena te će nadležno tijelo Primorsko-goranske županije predložiti Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije donošenje odluke o provedbi javnog natječaja za dodjelu koncesije iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije i u dnevnim novinama »Novi list«, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-04/08-03/24

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-5

Rijeka, 31. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=569&mjesto=00001&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr