SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
32

36.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/01), a na prijedlog Poglavarstva Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra na 33. sjednici održanoj 23. prosinca 2003. donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2004. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2004. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

.Odvodnja atmosferskih voda

.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

.Održavanje javnih površina

.Održavanje nerazvrstanih cesta

.Održavanje groblja

.Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2004. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

I - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

.Redovito održavanje javne oborinske
kanalizacije i slivnika u gradu Bakru
(85 slivnika, dva puta godišnje
- proljeće i jesen) 20.000,00 kn

.Redovito održavanje oborinske kanalizacije,
slivnika i upojnih bunara na Hreljinu, Krasici,
Kukuljanovu i Zlobinu,
dužina oborinske kanalizacije:
Krasici 1000 m oborinskog kolektora,
Kukuljanovo 100 m, Hreljin 300 m,
Zlobin 50 m
Redovito održavanje tri upojna bunara
na Hreljinu, jedan na Škrljevu, dva na
Kukuljanovu, dva na Krasici;
Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju
oborinske vode Zlobin, Hreljin, Škrljevo;
čišćenje dva puta godišnje, proljeće i jesen 30.000,00 kn

.Izrada vertikalne drenaže u postojećem
upojnom bunaru - Knezovo - Hreljin25.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 75.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje javnih površina

.Čišćenje javno prometnih površina
(godišnje količine):
Bakar 448.428,00 m2, Kukuljanovo 44.400,00 m2,
Škrljevo 143.916,00 m2, Krasica 76.800,00 m2,
Praputnjak 48.000,00 m2, Hreljin 67.200,00 m2
Zlobin 42.000,00 m2

.Ručno i strojno pometanje 112.000,00 kn

.Odvoz i deponiranje prikupljenog otpada 82.000,00 kn

.Učešće u ekološkim akcijama
(čišćenje podmorja i sl.) 10.000,00 kn

.Redovito čišćenje Jaza u Bakru 4.000,00 kn

.Dežurna služba prikupljanja i odvoza
krupnog otpada prema godišnjem ugovoru
- tri puta mjesečno 80.000,00 kn

.Odvoz krupnog otpada - baje
- dodatna postava 24.000,00 kn

.Uređenje prostora za postavu roll-kipera 38.000,00 kn

2. Redovito čišćenje zelenih površina

Čišćenje zelenih površina prema sklopljenom ugovoru:

.Redovita košnja trave - parkovi 19.025,00 m2
3-4 puta godišnje s proljetnim
izgrabljivanjem 50.000,00 kn

.Obrezivanje krošnji stabala u Bakru
800 mt drvoreda, obrezivanje krošnji
stabala uz nerazvrstane ceste i ceste u
naseljima, intervencije nakon nevremena 10.000,00 kn

.Tekuće održavanje plaže »Melić« i Bakar
(Hawai, plaža ispred Bakarske stolarije) 15.000,00 kn

.Uništavanje korova na pošljunčanim površinama
(ručno i kemijski) 5.000,00 kn

.Čišćenje vaza i korita, zalijevanje
travnjaka i vaza 5.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točkama II - 1, II - 2, predviđaju se u ukupnom iznosu od 435.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Uređenje javnih površina

.Ličenje postojećih košarica za smeće
u Bakru 2.000,00 kn

.Nabavka novih košarica za smeće 10.000,00 kn

.Ličenje postojećih klupa 5.000,00 kn

.Nabavka novih klupa, izmjena oštećenih
letava na postojećim klupama i dječjim
spravama 24.000,00 kn

.Nabavka šljunka, rizle i pijeska 8.000,00 kn

.Ličenje sprava na dječjim igralištima 5.000,00 kn

.Redovito održavanje dječjih igrališta Bakar,
Kukuljanovo, Praputnjak i Hreljin 20.000,00 kn

.Uređenje dječjeg igrališta Krasica 24.000,00 kn

.Obnova zelenila na javnim površinama:
- nabavka novih sadnica 20.000,00 kn
- orezivanje trajnica, živica, okopavanje
i prihranjivanje 10.000,00 kn
- obnova cvjetnih sadnica u parkovima 30.000,00 kn
- održavanje cvjetnih vaza u Bakru 10.000,00 kn

.Označavanje parkirališnih površina 5.000,00 kn

.Održavanje instalacije tuševa te montaža
i demontaža tuševa na plažama 4.000,00 kn

.Uređenje okoliša oko spomen ploče
Ponikve 8.000,00 kn

.Uređenje javne površine kod kbr. 217
na Kukuljanovu
(otok iza izgrađenog nogostupa) 30.000,00 kn

2. Sanacija divljih deponija

.Odvoz krupnog otpada i autoolupina
s divljih deponija na području Grada Bakra:
- Učivac i Moravac - Škrljevo
- Melina - Krasica
- Praputnjak kod vodospreme
- Meja - uz cestu prema Ostrovici
- Hreljin - Ružić Selo
Ukupno: 120.000,00 kn

.Postava zaštitnih ograda, branika, rampi
i tabela »Zabranjeno odlaganje otpada« 80.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih točci 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 415.000,00 kn, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade.

IV - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

.Zimska služba:
- dežurstvo i efektivan rad 120.000,00 kn

.Krpanje udarnih rupa i oštećenja
na nerazvrstanim cestama
i hitne intervencije 40.000,00 kn

.Obnova horizontalne i vertikalne
prometne signalizacije 50.000,00 kn

.Obilježavanje naziva mjesta, ulica
i trgova - izrada natpisa dijelova naselja
i postavljanje tabela natpisa mjesta 30.000,00 kn

.Održavanje potpornih i obložnih zidova 20.000,00 kn

.Održavanje pješačkih puteva, javnih
stubišta, vidikovaca i pothodnika 10.000,00 kn

.Obnova dotrajalih javnih pješačkih
površina u Bakru popločenih kamenim
pločama ili kogulima 60.000,00 kn

.Održavanje (ličenje) autobusnih
čekaonica i stajališta 10.000,00 kn

.Nastavak sanacije potpornog zida
kod kbr. 192 - Praputnjak 20.000,00 kn

.Sanacija potpornog zida na putu prema
groblju Hreljin 80.000,00 kn

.Sanacija potpornog zida Zlobinska Draga 25.000,00 kn

.Preslojavanje ceste od Ravničine
do Plovanije - Kukuljanovo 40.000,00 kn

.Uređenje okretišta autobusa Podola
na Kukuljanovu 50.000,00 kn

.Sanacija potpornog zida blizu škole
Kukuljanovo 20.000,00 kn

.Postava betonskih rigola za odvodnju
oborinske vode, Škrljevo 300 15.000,00 kn

.Postava zaštitne ograde - Hreljin,
Ružić Selo 180-186 3.000,00 kn

.Preslojavanje ceste Hreljin 249, Ružić
Selo 6, Škrljevo 164, Škrljevo 142 - Kordići,
Krasica 43 e, Kukuljanovo 179-181 62.000,00 kn

.Sanacija potpornih zidova - put Kukurin,
Škrljevo 30.000,00 kn

.Sanacija potpornog-ogradnog zida
nasuprot kućnog broja Lokaj 185, Bakar 20.000,00 kn

.Uređenje Ravnice - Praputnjak 20.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 725.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

V - ODRŽAVANJE GROBLJA

Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata prema sklopljenom Ugovoru:

.Izgrabljivanje površina m2 17.200,00 m2 11.500,00 kn

.Košnja travnjaka m2 12.000,00 m2 9.000,00 kn

.Uređenje trajnica m2 280,00 m2 4.500,00 kn

.Orezivanje živica i grmlja 5.000,00 kn

.Sječa stabala, orezivanje grana stabala
i vađenje korijenja 8.000,00 kn

.Odstranjivanje korova 8.000,00 kn

.Čišćenje betoniranih, popločenih
i asfaltiranih površina 22.000,00 kn

.Skupljanje otpadnog materijala
i utovar na deponij 18.000,00 kn

.Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti
Grada Bakra (sanacija dva grobna
mjesta Zlobin) 5.000,00 kn

.Održavanje čistoće prostora mrtvačnica 15.000,00 kn

.Obnova grmlja i niskog raslinja 4.000,00 kn

.Nabavka šljunka za obnovu staza 5.000,00 kn

.Nabavka novih stabala - groblje Škrljevo 16.000,00 kn

.Sanacija dotrajalih betonskih staza
i parapetnih zidića na groblju Krasica 18.000,00 kn

.Sanacija oborinske odvodnje - izgradnja
upojnog bunara - južna strana centralnog
dijela groblja Krasica 6.000,00 kn

.Sanacija zida na groblju u Zlobinu 20.000,00 kn

.Zamjena vodovodnih instalacija
na groblju Praputnjak 5.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =180.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava naknade za održavanje groblja.

VI - JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

.Godišnji pregled javne rasvjete 27.000,00 kn

.Građevinski radovi - iskop jama za temelje,
zamjena stupova 40.000,00 kn

.Elektromontažni radovi s nabavkom
materijala 240.000,00 kn

.Elektromontažni radovi na dekorativnoj
rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih
blagdana 33.000,00 kn

.Elektromontažni radovi na dekorativnoj
rasvjeti za vrijeme održavanja
Margaretinog leta 10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =350.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2004. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-03-4

Bakar, 23 prosinca 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Grada Bakra

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr