SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
32

34.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donijelo je ovu

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra
za 2004. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Bakra za 2004. godinu (u nastavku: Grad, Proračun), upravljanje prihodima i primicima, kao i rashodima i izdacima Proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja i zaduživanja. Posebni dio Proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije, te po nositeljima i korisnicima. Plan razvojnih programa obuhvaća planiranje rashoda za investicije i kapitalne pomoći za višegodišnje razdoblje.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Gradu (uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta, stanova i drugih nekretnina), te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i rashoda.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada u 2004. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima gradske uprave, ustanovi Dječjem vrtiću Bakar kojem je Grad osnivač (u daljnjem tesktu: Ustanova), te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika upravnog tijela, uz oznaku pozicije Proračuna.

Članak 5.

U roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna, Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo obvezan je izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2004. godinu i o načinu - dinamici njihova korištenja.

Korisnici Proračuna - Ustanova, udruge i dr. institucije - dužni su putem Odsjeka gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo u daljnjem roku od 15 dana dostaviti Poglavarstvu svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim Proračunom.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Odsjek gradske uprave za proračun, financije i računovodstvo izrađuje početkom svakog mjeseca mjesečni plan svih očekivanih prihoda i rashoda Proračuna, te temeljem Odluke gradonačelnika, izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima Proračuna iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i izdataka Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

U okviru svojih djelokruga i ovlasti, pročelnik upravnog odjela odgovoran je za provedbu ove Odluke, i to za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u pojedinim razdjelima Posebnog dijela Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 8.

Ustanova Grada - proračunski korisnik primjenjuju sustav računovodstva proračuna.

Tijelo gradske uprave koje je proračunski odgovorno za korisnika iz stavka 1. ovog članka obvezno je prikupiti, pregledati i uskladiti njegova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, te ih dostaviti Odjelu gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo.

Članak 9.

Korisnik proračuna Ustanova ima pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti, uz obvezu da o njihovom ostvarenju mjesečno izvješćuje nadležna tijela gradske uprave.

O korištenju ostvarenog viška prihoda Ustanove odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na uplatni račun Proračuna.

Prihodi s osnove kamata po tražbinama pojedinih upravnih tijela uplaćuju se na jedinstvenu poziciju prihoda Proračuna.

Članak 11.

Prihodi ostvareni od djelatnosti i gospodarenja imovinom u vlasništvu Grada, iznad godišnjeg plana, ustupit će se upravnom tijelu koje je zaduženo za njihovo prikupljanje. Ako se ti prihodi ostvare ispod svote utvrđene Proračunom za 2004. godinu, Poglavarstvo će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke toga tijela.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka izvršit će se uravnoteženje Proračuna, putem izmjena i dopuna Proračuna za 2004. godinu.

Članak 12.

Pogrešno uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjela na prijedlog Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo, i na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja.

Članak 13.

Korisnici Proračuna dužni su postupak nabavke roba i usluga te ustupanje radova obavljati sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Kod nabavke roba ili usluga, te ustupanja radova veće pojedinačne vrijednosti, može se tražiti odgodu plaćanja.

Odluku u smislu odredbe iz stavka 2. ovog članka donosi Poglavarstvo.

Članak 14.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 15.

Korisnicima Proračuna planiraju se sredstva za osiguranje imovine, u okviru iznosa za tekuće rashode.

Poslove zaključivanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta, uz prethodno proveden postupak nabavke roba i usluga, obavlja Jedinstveni upravni odjel, u dogovoru s korisnicima Proračuna, a na temelju odluke Poglavarstva.

Članak 16.

U Proračunu se ne osiguravaju sredstva za amortizaciju zgrada i opreme, po propisanim stopama iz posebnih propisa.

Članak 17.

Poglavarstvo Grada utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Poglavarstvo Grada utvrđuje osnovicu zaposlenika u ustanovi /Dječji vrtić Bakar/ Grada.

Članak 18.

Sredstva za ostala materijalna prava radnika mogu se isplaćivati, do zaključivanja odgovarajućega kolektivnog ugovora, do visine koja nije oporeziva, prema odredbama vrijedećih propisa.

Članak 19.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstava za naknadu troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti u Poglavarstvu i sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, Gradsko vijeće regulirat će posebnim odlukama.

Članak 20.

Za hitne i nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće proračunske pričuve.

O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je dužan, jedanput mjesečno, izvijestiti Poglavarstvo o korištenju sredstava Tekuće pričuve u proteklom mjesecu.

Članak 21.

Dio prihoda od komunalne naknade naplaćene na području Industrijske zone Bakar, do visine utvrđene u Posebnm djelu proračuna, namjenski se prenosi na žiroračun Trgovačkog društva »Industrijska zona« d.o.o. Bakar. Prijenos se vrši temeljem naloga kojeg izdaje Gradonačelnik na temelju Plana i programa tekućeg održavanja za 2004. godinu. Sredstva se mogu koristiti strogo namjenski za održavanje komunalnog standarda na području Industrijske zone Kukuljanovo, a što je i u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 22.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izrgradnju kapitalnih objekata u 2004. godini, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I DUGOVIMA

Članak 23.

Grad se može u 2004. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata, na način da godišnji anuitet ne prelazi iznos od 20redstava Proračuna. Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade RH.

Članak 24..

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja (mjenice, zadužnice, bankarske garancije) primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odsjeku gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo.

Članak 25.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se iznimno, po odluci Poglavarstva, oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama koje imaju sjedište isključivo na području Grada, putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom do najkasnije 31.12.2004. glodine.

Članak 26.

Ako tijekom 2004. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra (u nastavku: Vijeće), izmjenom i dopunom vrijedećeg Proračuna.

Gradonačelnik može tijekom godine odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika odjela ili drugog nositelja sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5redstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

Članak 27.

Proračun se izvršava od 01.01. do 31.12.2004. godine.

Prihodi Proračuna za 2004. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2004. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2005. godinu.

O korištenju viškova prihoda ostvarenih u 2004. godini po Godišnjem obračunu Proračuna odlučuje Vijeće.

Članak 28.

Poglavarstvo je dužno izvijestiti Vijeće o izvršenju Proračuna Grada za 2003. godinu za prvo polugodište do 05. 08. 2004. godine.

Godišnji obračun Proračuna i izvješeće o izvršenju Proračuna Poglavarstvo je dužno podnijeti do 28.02.2005. godine.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-34

Bakar, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr