SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
32

33.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Grada Bakra za 2004. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za 2004. godinu sastoji se od ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 27.855.000,00 kn, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od 27.855.000,00 kn kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 23.605.000,00


PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN-

CIJSKE IMOVINE 350.000,00


RASHODI 17.530.000,00


RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 7.975.000,00


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK - 1.550.000,00


B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 2.100.000,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 2.350.000,00


NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -250.000,00


C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 1.800.000,00


Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna Grada Bakra po grupama računa i računima, te rashodi i izdaci po grupama računa i računima, utvrđuju se i Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

PRORAČUN za godinu: 2004.

Prihodi: 27.855.000,00Izdaci: 27.855.000,00


Račun Opis Planirani iznos


TEKUĆI PRIHODI 23.605.000,00

6 Prihodi poslovanja 23.605.000,00

61 PRIHODI OD POREZA 6.430.000,00

611 POREZ NA DOHODAK 4.020.000,00

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.700.000,00

61110 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 3.700.000,00

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih dielatnos 260.000,00

61121 Porez na dohodak od obrta 80.000,00

61122 Porez od samostalnih djelatnosti 80.000,00

61223 Porez na dohodak od dr.samostalnih povremenih dje. 100.000,00

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih 20.000,00

61131 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 20.000,00

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 40.000,00

61141 Porez i prirez od kapitala 40.000,00

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr 0,00

61171 Povrat poreza na dohodak po godišnioi prijavi 0,00

612 POREZ NA DOBIT 850.000,00

6121 Porez na dobit od poduzetnika 850.000,00

61211 Porez na dobit 850.000,00

613 POREZ NA IMOVINU 1.260.000,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad.) 260.000,00

61312 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine 200.000,00

61314 Porez na kuće za odmor 50.000,00

61315 Porez na korištenje javnih površina 10.000,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 1.000.000,00

61341 Porez na promet nekretnina 1.000.000,00

614 POREZI NA ROBU l USLUGE 300.000,00

6142 Porez na promet 80.000,00

61424 Porez na potrošnju alk. i bezalkoholnih pića 80.000,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos 220.000,00

61453 Porez na tvrtku 220.000,00

63 POTPORE 900.000,00

633 POTPORE IZ PRORAČUNA 900.000,00

6331 Tekuće potpore iz proračuna 900.000,00

63311 Potpore iz državnog proračuna 700.000,00

63312 Potpore iz županijskog proračuna 200.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 850.000,00

641 PRIHDOI OD FINANCIJSKE IMOVINE 230.000,00

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 10.000,00

64113 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kuća 10.000,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 220.000,00

64140 Prihodi od kamata 20.000,00

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 200.000,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 620.000,00

6421 Naknade za koncesije 70.000,00

64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dob. 30.000,00

64219 Naknade za koncesije 40.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 530.000,00

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 500.000,00

64229 Prihodi od stanarina 30.000,00

6423 Ostali prihodi od nefinanciiske imovine 20.000,00

64239 Ostali prihodi od nefinanciiske imovine 20.000,00

65 PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA 15.420.000,00

651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 30.000,00

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 30.000,00

65123 Gradske upravne pristojbe 20.000,00

65129 Ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 10.000,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 15.390.000,00

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene poseb 14.030.000,00

65231 Komunalni doprinos 1.500.000,00

65232 Komunalna naknada 12.500.000,00

65232 Šumski doprinos 30.000,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.360.000,00

65260 Ostali nespomenuti prihodi 110.000,00

65262 Naknada za korištenje mjesnih groblja 350.000,00

65269 Hrvatske vode - sufinanciranje vodovoda Zlobin 400.000,00

65269 Povrati u gradski proračun 300.000,00

65269 Sufinanciranje projekta kanalizacije Grada Bakra 200.000,00

66 OSTALI PRIHODI 5.000,00

662 GRADSKE NOVČANE KAZNE 5.000,00

6627 Ostale kazne 5.000,00

66272 Gradske novčane kazne 5.000,00

KAPITALNI PRIHODI 350.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinanciiske imovine 350.000,00

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 100.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE 100.000,00

7111 Zemljište 100.000,00

71119 Prihodi od prodaje zemljišta 100.000,00

72 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA U VL.GRADA BAKRA 250.000,00

721 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA U VL.GRADA BAKRA 250.000,00

7211 Stambeni objekti 100.000,00

72119 Prihodi od prodaje stanova 100.000,00

7214 Ostali građevinski objekti 150.000,00

72149 Prihodi od prodaje grobnih mjesta i objekata 150.000,00

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE 3.900.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.100.000,00

81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH 100.000,00

816 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZ.TRGOV.DRUŠTVIMA I OBRTN. 100.000,00

8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima 100.000,00

81611 Povrat zajmova danih tuz.trgov.društvima i obrtn. 100.000,00

84 PRIMJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 2.000.000,00

844 PRIMJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 2.000.000,00

8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih fin 2.000.000,00

84412 Primljeni zajam od Fonda za regionalni razvoj 0,00

84412 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka 2.000.000,00

9 Vlastiti izvori 1.800.000,00

92 REZULTAT POSLOVANJA 1.800.000,00

922 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRET. GODINE 1.800.000,00

9221 Višak prihoda 1.800.000,00

92211 Višak prihoda poslovanja iz pret.godine 1.800.000,00


PRORAČUN za godinu: 2004.


Prihodi: 27.855.000,00Izdaci: 27.855.000,00


Račun Opis Planirani iznos


TEKUĆI RASHODI 17.530.000,00

3 Rashodi poslovanja 17.530.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.964.500,00

311 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.607.000,00

3111 Plaće za redovan rad 1.607.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.000,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 77.000,00

313 DOPRINOSI NA I IZ PLAĆA 280.500,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 246.000,00

3133 Doprinosi za zapošljavanje 28.000,00

3134 6.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.044.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 119.000,00

3211 Službena putovanja - dnevnice 37.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž 70.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.614.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.000,00

3223 Energija 711.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr 33.000,00

3225 Sitni inventar i autogume 5.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.811.000,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 550.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.810.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 220.000,00

3234 Komunalne usluge 555.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 50.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 326.000,00

3238 Računalne usluge 45.000,00

3239 Ostale usluge 230.000,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.200.000,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p 960.000,00

3292 Premije osiguranja 90.000,00

3293 Reprezentacija 130.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00

33 EL.ENERIJA - DUG ZA JAVNU RASVJETU IZ 1996. 700.000,00

322 EL.ENERIJA - DUG ZA JAVNU RASVJETU IZ 1996. 1.614.000,00

3223 Eneraija 700.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 609.000,00

342 Kamate za primljene zajmove 400.000,00

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi 400.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 209.000,00

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi 15.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.000,00

3433 Zatezne kamate 112.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 50.000,00

35 SUBVENCIJE 2.750.000,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 1.750.000,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.750.000,00

352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SE. 1.000.000,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sekto 1.000.000,00

36 TEKUĆE POTPORE 10.000,00

363 TEKUĆE POTPORE ŽUPANIJSKOM PRORAČUNU 10.000,00

3631 Tekuće potpore unutar opće države 10.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA l KUĆANSTVIMA 1.585.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA l KUĆANSTVIMA 1.585.000,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.060.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 525.000,00

38 DONACIJE 2.867.500,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.767.500,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.677.500,00

3812 Tekuće donacije u naravi 90.000,00

385 IZVANREDNI RASHODI 100.000,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 100.000,00

RASHODI ZA NEFINANC.IMOVINU 7.975.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.975.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 1.600.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA 300.000,00

4111 Zemljište 300.000,00

421 KUPNJA ZGRADE ZA ZDRAVSTVENU STANICU BAKAR 2.180.000,00

4212 Poslovni objekti 1.300.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDEDNE DUGOTRAJNE IMOV. 1.725.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.180.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 880.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 135.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00

4222 Komunikacijska oprema 40.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000,00

425 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 710.000,00

4252 Osnovno stado 10.000,00

4253 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 200.000,00

4254 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00

43 RASHODI ZA PLEM.METALE, UMJETNIČKA I ZNANSTV. DJELA 10.000,00

431 KNJIGE 10.000,00

4312 Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vri 10.000,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 4.640.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 3.640.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.640.000,00

454 UREĐENJE ZDRAVSTVENE STANICE BAKAR 1.000.000,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.000.000,00

IZDACI ZA FINANC.IMOVINU 2.350.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.350.000,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 3 350.000,00

512 DANI ZAJMOVI ZA POTICANJE ULAGANJA U UREĐ. FASADA 100.000,00

5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima 100.000,00

516 DANI ZAJMOVI TUZEMNIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRT. 250.000,00

5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnic. 250.000,00

54 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD 2.000.000,00

544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD 2.000.000,00

5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih b. 2.000.000,00


II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi u Proračunu u svoti od 25.505.000,00 kuna i izdaci financiranja u svoti od 2.350.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN 2004./1 II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 27.855.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


Pozicija Račun Naziv Iznos


Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.658.000,00

Glava: 1 GRADSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 1.658.000,00

Program Izvršna i zakonodavna vlast Grada Bakra

Aktivnost Gradsko Poglavarstvo i Ured Gradonačelnika

100 3211 Službena putovanja - dnevnice 8.000,00

101 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 6.000,00

102 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 5.000,00

103 32211 Uredski materijal 50.000,00

104 32219 Rashodi obilježavanja državnih blag. 20.000,00

105 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 20.000,00

106 32243 Materijal za održav.prijevoznih sredstava 3.000,00

107 32323 Tekuće i inves.održavanje prijev.sred. 3.000,00

108 32332 Ostale usluge promidžbe i informiranja 80.000,00

109 32334 Promidžbeni materijali 20.000,00

112 32911 Naknade članova Gradskog Poglavars. 480.000,00

113 32931 Reprezentacija 130.000,00

116 38119 Tekuće donacije - sponzorstva 210.000,00

117 38119 Tekuće donacije za međuop. i međunar. suradnju 15.000,00

Ukupno Aktivnost Gradsko Poglavarstvo i Ured Gradonačelnika 1.050.000,00

Aktivnost Gradsko vijeće Grada Bakra

110 32911 Naknade za rad gradskih vijećnika 400.000,00

114 32999 Godišnje nagrade Grada 20.000,00

Ukupno Aktivnost Gradsko vijeće Grada Bakra 420.000,00

Aktivnost Radna tijela Gradskog vijeća Grada Bakra

111 32911 Naknade - Odbori u Gradskom vijeću 80.000,00

Ukupno Aktivnost Radna tijela Gradskog vijeća Grada Bakra 80.000,00

Aktivnost Političke stranke

115 38114 Donacije političkim strankama 108.000,00

Ukupno Aktivnost Političke stranke 108.000,00

Ukupno Program Izvršna i zakonodavna vlast Grada Bakra 1.658.000,00

Razdjel: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.718.000,00

Glava: 1 GRADSKA UPRAVA 2.598.500,00

Program Redovni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada

Aktivnost Službenici i namještenici u gradskoj upravi

118 31111 Plaće za zaposlene 1.285.000,00

201 31210 Ostali rashodi za zaposlene 57.000,00

202 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 196.000,00

203 31331 Doprinosi za zapošljavanje 22.000,00

204 31341 Doprinosi za ozljede na radu 6.500,00

205 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 3.000,00

206 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.000,00

207 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 10.000,00

208 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000,00

209 32132 Tečajevi i stručni ispiti 12.000,00

Ukupno Aktivnost Službenici i namještenici u gradskoj upravi 1.656.500,00

Aktivnost Upravljanje gradskom upravom

210 32211 Uredski materijal 60.000,00

211 32212 Literatura (publikacije, knjige) 10.000,00

212 32231 Električna energija 150.000,00

213 32241 Materijal za invest.održavanje posl.zgrada 8.000,00

214 32243 Materijal za održavanje prijev.sredstava 2.000,00

215 32251 Sitni inventar i autogume 5.000,00

216 32311 Usluge telefona, telefaksa 100.000,00

217 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 100.000,00

218 32322 Usluge tek. i invest. održavanja opreme 20.000,00

219 32323 Usluge tek. i invest. održavanja prijev. sredstava 7.000,00

220 32332 Tisak (natječaji, oglasi, objave,) 120.000,00

221 32341 Opskrba vodom (grad.uprava.VMO) 70.000,00

222 32342 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00

223 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.000,00

224 32372 Ugovori o djelu 30.000,00

225 32377 Usluge agencija, studentskog servisa 10.000,00

226 32379 Ostale intelektualne usluge 10.000,00

227 32381 Usluge održavanja softwarea 45.000,00

228 32399 Ostale nespomenute usluge 50.000,00

Ukupno Aktivnost Upravljanje gradskom upravom 867.000,00

Kapitalni projekt Opremanje ureda Turističke zajednice

229 42212 Uredski namještaj 50.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Opremanje ureda Turističke zajednice 50.000,00

Kapitalni projekt Opremanje zgrade gradske uprave

230 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 10.000,00

231 42230 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Opremanje zgrade gradske uprave 15.000,00

Kapitalni projekt Informatizacija

232 42520 Ulaganje u računske programe 10.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Informatizacija 10.000,00

Ukupno Program Redovni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada 2.598.500,00

Glava: 2 KULTURA 1.582.500,00

Program Posebni programi u kulturi

Aktivnost Izdavanje zbornika i monografija

301 32391 Izdavačka djelatnost 100.000,00

Ukupno Aktivnost Izdavanje zbornika i monografija 100.000,00

Aktivnost Manifestacije povodom održavanja Margaretnog ljeta

302 32391 Margaretino ljeto 60.000,00

321 38114 Donacije VMO povodom obilježavanja dana mjesta 70.000,00

Ukupno Aktivnost Manifestacije povodom održavanja Margaretnog ljeta 130.000,00

Aktivnost Postavljanje raznih izložbi

303 32399 Ostale nespomenute usluge-izložbe 20.000,00

Ukupno Aktivnost Postavljanje raznih izložbi 20.000,00

Ukupno Program Posebni programi u kulturi 250.000,00

Program Program javnih potreba u kulturi

Aktivnost Kulturno umjetničke udruge - zborovi

304 38114 KUD »Sloga« Hreljin 65.000,00

308 38114 KUD »SV. ANDREJ« BAKAR 30.000,00

314 38114 Dječji zbor Praputnjarski slavići 20.000,00

Ukupno Aktivnost Kulturno umjetničke udruge - zborovi 115.000,00

Aktivnost Kulturno umjetničke udruge - klape

309 38114 Klapa »Škrljevo« Škrlievo 20.000,00

310 38114 KUU »Sklad« Bakar 45.000,00

311 38114 Klapa »Mareta« Bakar 20.000,00

Ukupno Aktivnost Kulturno umjetničke udruge - klape 85.000,00

Aktivnost Kulturno umjetničke udruge - tamburaši

305 38114 KUD »Žažara« Zlobin 55.000,00

Ukupno Aktivnost Kulturno umjetničke udruge - tamburaši 55.000,00

Aktivnost Poticajna sredstva kulturno umjetničkim društvima

322 38114 Poticajna sredstva kult.udrugama prema kriterijima 50.000,00

Ukupno Aktivnost Poticajna sredstva kulturno umjetničkim društvima 50.000,00

Aktivnost Ostale kulturno umjentičke udruge

306 38114 KUD »Primorka« Krasica 15.000,00

312 38114 KDU »Praputnjak« Praputnjak 10.000,00

313 38114 Čakavska katedra 10.000,00

Ukupno Aktivnost Ostale kulturno umjentičke udruge 35.000,00

Kapitalni projekt Očuvanje spomeničke baštine

324 45110 Investicijsko održavanje kulturnih spomenika 900.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Očuvanje spomeničke baštine 900.000,00

Ukupno Program Program javnih potreba u kulturi 1.240.000,00

Program Program javnih potreba ostalih udruga i društava

Aktivnost Aktivnost ostalih društvenih udruga

315 38114 Donacija »Bakarska žena« Bakar 5.000,00

316 38114 Donacija Udruga »Škrljevska žena« Škrljevo 5.000,00

319 38114 Udruga maškara 60.000,00

320 38114 Donacije ostalim udrugama i društvima 10.000,00

Ukupno Aktivnost Aktivnost ostalih društvenih udruga 80.000,00

Aktivnost Aktivnost udruga iz NOR-a i Domovinskog rata

317 38114 UBNOR Bakar 5.000,00

318 38114 Udruga UHVDR - Ogranak Grada Bakra 7.500,00

Ukupno Aktivnost Aktivnost udruga iz NOR-a i Domovinskog rata 12.500,00

Ukupno Program Program javnih potreba ostalih udruga i društava 92.500,00

Glava: 3 ŠPORT 912.000,00

Program Program javnih potreba u športu

Aktivnost Nogometni klubovi

401 38115 NK »BORAC« Bakar 200.000,00

402 38115 NK »Naprijed« Hreliin 200.000,00

Ukupno Aktivnost Nogometni klubovi 400.000,00

Aktivnost Boćarski klubovi

403 38115 BK »Kukuljanovo« Kukuljanovo 41.000,00

404 38115 BK »Škrlievo« Škrlievo 23.000,00

408 38115 Ženski boćarski klub »Hreljin« Hreljin 23.000,00

Ukupno Aktivnost Boćarski klubovi 87.000,00

Aktivnost Kuglački klub

409 38115 Kuglački klub »Zlobin« Zlobin 39.000,00

Ukupno Aktivnost Kuglački klub 39.000,00

Aktivnost Streljački klub

406 38115 Streljački klub »Kvarner« Kukuljanovo 70.000,00

Ukupno Aktivnost Streljački klub 70.000,00

Aktivnost Košarkaški klub

405 38115 Košarkaški klub »Bakar« Bakar 26.000,00

Ukupno Aktivnost Košarkaški klub 26.000,00

Aktivnost Ostali športski klubovi i društva

407 38115 SRD »Luben« Bakar 10.000,00

Ukupno Aktivnost Ostali športski klubovi i društva 10.000,00

Aktivnost Poticajna sredstva športskim klubovima i društvima

410 38115 Poticajna sredstva športskim ud. prema kriterijima 200.000,00

Ukupno Aktivnost Poticajna sredstva športskim klubovima i društvima 200.000,00

Aktivnost Bakarska regata

411 38115 Donacija Pomorskoj školi za Bakarsku regatu 20.000,00

Ukupno Aktivnost Bakarska 20.000,00

Kapitalni projekt Investicijsko održavanje športskih i dječjih igrališta

413 45110 Održavanje športskih objekata i igrališta 40.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Investicijsko održavanje športskih i dječjih igrališta 40.000,00

Aktivnost Godišnje nagrade za ostvarene vrhunske športske rezultate

400 31212 Godišnje nagrade vrhunskim sportašima 20.000,00

Ukupno Aktivnost Godišnje nagrade za ostvarene vrhunske športske rezultate 20.000,00

Ukupno Program Program javnih potreba u športu 912.000,00

Glava: 4 ODGOJ l OBRAZOVANJE 936.000,00

Program Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i

sred. obrazovanju

Aktivnost Rad u dječjoj knjižnici u Praputnjaku

500 32372 Ugovori o djelu 6.000,00

Ukupno Aktivnost Rad u dječjoj knjižnici u Praputnjaku 6.000,00

Kapitalni projekt Nabavka knjiga za školske i dječje knjižnice

506 43121 Knjige 10.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Nabavka knjiga za školske i dječje knjižnice 10.000,00

Aktivnost Stipendiranje nadarenih učenika i studenata

501 37215 Stipendije i školarine 70.000,00

Ukupno Aktivnost Stipendiranje nadarenih učenika i studenata 70.000,00

Aktivnost Poboljšanje pedagoškog standarda u osnovnim i srednjoj školi

na područu Grada

503 38119 Tekuće donacije osnovnim školama i Pomorskoj školi 80.000,00

504 38129 Školski pribor đacima l. razreda osnovne škole 20.000,00

Ukupno Aktivnost Poboljšanje pedagoškog standarda u osnovnim i 100.000,00

srednjoj školi na područu Grada

Aktivnost Obilježavanje Dana Sv.Nikole

502 38129 Prigodni darovi predškolskoj i školskoj djeci 50.000,00

Ukupno Aktivnost Obilježavanje Dana Sv.Nikole 50.000,00

Aktivnost Predškolski odgoj - subvencije u privatnim vrtićima

505 37219 Subvencije boravka djece u privatnim vrtićima 700.000,00

Ukupno Aktivnost Predškolski odgoj-subvencije u privatnim vrtićima 700.000,00

Ukupno Program Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 936.000,00

osnovnom i sred.obrazovanju

Glava: 5 ZDRAVSTVO l SOCIJALNA SKRB 2.125.000,00

Program Socijalna zaštita i skrb

Aktivnost Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

602 37212 Ostale pomoći obiteljima 40.000,00

603 37212 Pomoć za el.energiiu 80.000,00

604 37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 30.000,00

605 37219 Socijalna pomoć - subvencija vrtića 130.000,00

606 37220 Putne autobusne karte dobrov.davaocima krvi 20.000,00

608 37221 Putni troškovi đaka i studenata 50.000,00

609 37224 Pomoć obiteljima u prehrani 380.000,00

610 37223 Pomoć obiteljima za stanovanje 5.000,00

611 37224 Marende učenika u osnovnoj školi 40.000,00

612 37229 Hrana za dojenčad 10.000,00

Ukupno Aktivnost Pomoć socijalno ugroženim obiteljima 785.000,00

Aktivnost Pomoć invalidnim i hedikepiranim osobama

601 37210 Pomoć u opremi invalidnim i hendikep.osobama 10.000,00

607 37221 Prijevoz djece s teškoćama u razvoju 20.000,00

Ukupno Aktivnost Pomoć invalidnim i hedikepiranim osobama 30.000,00

Ukupno Program Socijalna zaštita i skrb 815.000,00

Program Zdravstvena zaštita

Aktivnost Društvo »Naša djeca« Bakar

613 38114 Tekuća donacija Društvu »Naša djeca« Bakar 15.000,00

Ukupno Aktivnost Društvo »Naša djeca« Bakar 15.000,00

Aktivnost Borba protiv ovisnosti

615 38114 Donacija Udruga Vita Bakar 20.000,00

Ukupno Aktivnost Borba protiv ovisnosti 20.000,00

Aktivnost Ostale udruge i društva od posebnog značaja

614 38114 Donacije ostalim društvima i udrugama 15.000,00

Ukupno Aktivnost Ostale udruge i društva od posebnog značaja 15.000,00

Aktivnost Poboljšanje zdravstvenog standarda

616 38114 Donacija za patronažu 10.000,00

617 38114 Donacija za preventivnu zdrav. zaštitu 5.000,00

618 38119 Donacija za pedijatrijsku službu 35.000,00

Ukupno Aktivnost Poboljšanje zdravstvenog standarda 50.000,00

Kapitalni projekt Kupnja zgrade za smještaj zdravstvene stanice u Bakru

619 42122 Kupnja zarade za potrebe zdrav.stanice Bakar 200.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Kupnja zgrade za smještaj zdravstvene stanice u Bakru 200.000,00

Kapitalni projekt Uređenje zgrade zdravstvene stanice Bakar

620 45411 Uređenje zdravstvene stanice Bakar 1.000.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Uređenje zgrade zdravstvene stanice Bakar 1.000.000,00

Aktivnost Sufinanciranje programa za zaštitu mora

600 36311 Tekuće potpore župan.proračuna - zaštita mora 10.000,00

Ukupno Aktivnost Sufinanciranje programa za zaštitu mora 10.000,00

Ukupno Program Zdravstvena zaštita 1.310.000,00

Glava: 6 FINANCIJE l PRORAČUN 2.834.000,00

Program Financijski i fiskalni poslovi

Aktivnost Osnovna aktivnost Odsjeka za financije i proračun

701 32922 Premije osiguranja ostale imovine 80.000,00

704 34311 Usluge banaka 15.000,00

705 34312 Usluge platnog prometa 17.000,00

708 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi-provizije 20.000,00

709 34349 Ostali fin.rashodi - sudske pristojbe i takse 30.000,00

710 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 100.000,00

Ukupno Aktivnost Osnovna aktivnost Odsjeka za financije i proračun 262.000,00

Aktivnost Otplata obaveza po kreditima i obaveza iz operativnog leasinga

700 32353 Operativni najam osobnog automobila 45.000,00

702 34231 Kamate za primljene kredite od banaka 400.000,00

703 34231 Kamate za poduzetničke kredite 15.000,00

706 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 4.000,00

707 34333 Zatezne kamate - Fond za nakadno oduzetu imovinu 108.000,00

711 54422 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz.banaka 2.000.000,00

Ukupno Aktivnost Otplata obaveza po kreditima i obaveza iz operativnog leasinga 2.572.000,00

Ukupno Program Financijski i fiskalni poslovi 2.834.000,00

Glava: 7 GOSPODARSTVO l PODUZETNIŠTVO 2.675.000,00

Program Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja

Aktivnost Mladi i žene u poduzetništvu

819 51611 Kreditiranje mladih i žena 150.000,00

Ukupno Aktivnost Mladi i žene u poduzetništvu 150.000,00

Aktivnost Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

820 51611 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtni 100.000,00

Ukupno Aktivnost Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 100.000,00

Aktivnost Potpore inovatorima

809 38119 Poticanje inovacija 10.000,00

Ukupno Aktivnost Potpore inovatorima 10.000,00

Aktivnost Donacija Lučkoj upravi Bakar-Kraljevica

810 38119 Donacija Lučkoj upravi Bakar-Kralievica 40.000,00

Ukupno Aktivnost Donacija Lučkoj upravi Bakar-Kraljevica 40.000,00

Aktivnost Poticanje ulaganja u uređenje fasada

818 51212 Dani zajmovi za poticanje ulaganja u ured. fasada 100.000,00

Ukupno Aktivnost Poticanje ulaganja u uređenje fasada 100.000,00

Ukupno Program Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja 400.000,00

Program Gospodarenje i održavanje imovine u vlasništvu Grada

Aktivnost Osnovna aktivnost - materijalni troškovi

800 32231 Električna eneraiia u Domovima i VMO 60.000,00

801 32239 Rashodi za naftu u Domovima kulture 20.000,00

802 32241 Materijal za tek.održavanje u Domovima 20.000,00

Ukupno Aktivnost Osnovna aktivnost - materijalni troškovi 100.000,00

Aktivnost Investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada

803 32321 Usluge tekućeg i invest. održavanja Domova kulture 220.000,00

804 32321 Usluge tekućeg i invest. odžavanja posl.prostora 530.000,00

805 32321 Tekuće održavanje iznajm.prostora - pričuva 35.000,00

807 32372 Ugovori o djelu - poslovi domara 100.000,00

Ukupno Aktivnost Investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada 885.000,00

Kapitalni projekt Kupnja zgrade za potrebe posl.prostora (zgrada MKG-pak)

813 42122 Kupnja zgrade za potrebe poslovnih prostora 1.100.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Kupnja zgrade za potrebe posl.prostora (zgrada MKG-pak) 1.100.000,00

Kapitalni projekt Oprema za domove

816 42273 Oprema za domove 40.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Oprema za domove 40.000,00

Kapitalni projekt Komunikacijsja oprema - TV Rilej Bakar

815 42229 Komunikacijska oprema - TV rilei Bakar 30.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Komunikacijsja oprema - TV Rilej Bakar 30.000,00

Ukupno Program Gospodarenje i održavanje imovine u vlasništvu Grada 2.155.000,00

Program Program razvitka poljoprivrede

Aktivnost Sufinanciranje troškova u revitalizaciji Bakarskih prezida

808 38119 Tekuće donacije za revitalizaciju prezida 100.000,00

Ukupno Aktivnost Sufinanciranje troškova u revitalizaciji Bakarskih prezida 100.000,00

Aktivnost Sufinanciranje u nabavci sadnica

812 38129 Ostale tekuće donacije u naravi - sadnice 20.000,00

Ukupno Aktivnost Sufinanciranje u nabavci sadnica 20.000,00

Ukupno Program Program razvitka poljoprivrede 120.000,00

Glava: 8 KOMUNALNI SUSTAV 12.055.000,00

Program Ekologija

Aktivnost Tekuće donacije udruzi »Nemezis« Škrljevo

923 38114 Ekološka udruga NEMEZIS 5.000,00

Ukupno Aktivnost Tekuće donacije udruzi »Nemezis« Škrljevo 5.000,00

Aktivnost Tekuće donacije eko udruzi »Eko Rijeka«

922 38114 Ekološka udruga »EKO RIJEKA« 5.000,00

Ukupno Aktivnost Tekuće donacije eko udruzi »Eko Rijeka« 5.000,00

Ukupno Program Ekologija 10.000,00

Program Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture

Aktivnost Javna rasvjeta - podmirivanje troškova el.energije

900 32231 Električna energija - javna rasvjeta 400.000,00

901 32231 El.energija-dug za javnu rasvjetu iz 1996. 700.000,00

Ukupno Aktivnost Javna rasvjeta - podmirivanje troškova el.energije 1.100.000,00

Aktivnost Opskrba pitkom vodom

902 32234 Motorni benzin i dizel gorivo - za cisternu 25.000,00

911 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevo. 50.000,00

912 32341 Opskrba vodom - Zlobin, Plosna i Ponikve 50.000,00

916 32352 Najam garaže za vatrogasnu cisternu 5.000,00

Ukupno Aktivnost Opskrba pitkom vodom 130.000,00

Aktivnost Lokalni prijevoz putnika

903 32319 Javni gradski prijevoz - lokalni 350.000,00

Ukupno Aktivnost Lokalni prijevoz putnika 350.000,00

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta

904 32321 Usluge tekućeg održavanja cesta 800.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 800.000,00

Aktivnost Održavanje groblja - prostora i zgrada

906 32321 Usluge održavanja groblja - koncesije 180.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje groblja - prostora i zgrada 180.000,00

Aktivnost Održavanje javnih površina

907 32321 Održavanje zelenih površina 300.000,00

909 32329 Održavanje ostalih komunalnih objekata 50.000,00

910 32329 Ostale usluge tek. održavanja - sanacija deponija 200.000,00

914 32345 Usluge čišćenja javnih i prometnih površina 350.000,00

917 32372 Ugovori o djelu za poslove čistača 50.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje javnih površina 950.000,00

Aktivnost Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, iluminacija i dekoracija

908 32321 Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija 350.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, iluminacija i dekoracija 350.000,00

Aktivnost Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza

920 35121 Subvencija »Autotrolej« Rijeka 1.750.000,00

Ukupno Aktivnost Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza 1.750.000,00

Aktivnost Subvencioniranje održavanja komunalnih objekata u Industrijskoj

zoni Kukuljanovo

921 35221 Subvencija TD »Industrijska zona« Bakar 1.000.000,00

Ukupno Aktivnost Subvencioniranje održavanja komunalnih objekata u 1.000.000,00

Industrijskoj zoni Kukuljanovo

Ukupno Program Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture 6.610.000,00

Program Ostale usluge u komunalnom gospodarstvu

Aktivnost Održavanje stanova iz sredstava pričuve

905 32321 Usluge održavanja stanova - pričuva 50.000,00

Ukupno Aktivnost Održavanje stanova iz sredstava pričuve 50.000,00

Aktivnost Usluge deratizacije i dezinsekcije na području Grada

913 32343 Deratizacija i dezinsekcija 60.000,00

Ukupno Aktivnost Usluge deratizacije i dezinsekcije na području Grada 60.000,00

Aktivnost Veterinarske i sanitarne usluge

915 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00

Ukupno Aktivnost Veterinarske i sanitarne usluge 25.000,00

Aktivnost Geodetsko-katastarske usluge

918 32375 Geodetsko-katastarske usluge 60.000,00

Ukupno Aktivnost Geodetsko-katastarske usluge 60.000,00

Aktivnost Usluge procjene i vještačenja komunalnih objekata

919 32376 Usluge vještačenja i procjene 10.000,00

Ukupno Aktivnost Usluge procjene i vještačenja komunalnih objekata 10.000,00

Ukupno Program Ostale usluge u komunalnom gospodarstvu 205.000,00

Program Preventivne mjere zaštite od požara

Aktivnost Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

924.1 38119 Donacija Javnoj vatrogasnoj postrojbi 202.500,00

Ukupno Aktivnost Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe 202.500,00

Aktivnost Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Bakar Kostrena i DVD-a

924 38119 Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar Kostrena 217.500,00

Ukupno Aktivnost Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Bakar 217.500,00

Kostrena i DVD-a

Aktivnost Nabavka opreme za Dobrovoljna vatrogasna društva

925 38119 Donacija DVD-ima za nabavku opreme 150.000,00

Ukupno Aktivnost Nabavka opreme za Dobrovoljna vatrogasna društva 150.000,00

Aktivnost Sufinanciranje vatrogasnog vozila za JVP

926 38119 Donacija JVP za nabavku vatrog.vozila 70.000,00

Ukupno Aktivnost Sufinanciranje vatrogasnog vozila za JVP 70.000,00

Ukupno Program Preventivne mjere zaštite od požara 640.000,00

Program Program Gorske službe spašavanja

Aktivnost Pomoć u aktivnostima Gorske službe spašavanja PGŽ

927 38119 Donacija Gorskoj službi spašavanja 10.000,00

Ukupno Aktivnost Pomoć u aktivnostima Gorske službe spašavanja PGŽ 10.000,00

Ukupno Program Program Gorske službe spašavanja 10.000,00

Program Prostorni plan uređenja Grada Bakra

Aktivnost Detaljni planovi uređenja

934 42535 Ulaganje u urbanističke planove 200.000,00

Ukupno Aktivnost Detaljni planovi uređenja 200.000,00

Ukupno Program Prostorni plan uređenja Grada Bakra 200.000,00

Program Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture

Kapitalni projekt Izgradnja športskih terena

930 42145 Izgradnja sportskih terena 100.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Izgradnja športskih terena 100.000,00

Kapitalni projekt Proširenje javne rasvjete

931 42149 Ulaganje u novu javnu rasvjetu 50.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Proširenje javne rasvjete 50.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja oborinske kanalizacije

932 42149 Izgradnja oborinske kanalizacije 150.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Izgradnja oborinske kanalizacije 150.000,00

Kapitalni projekt Uređenje gradskih groblja

933 42149 Proširenje gradskih groblja 200.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Uređenje gradskih groblja 200.000,00

Kapitalni projekt Otkup zemljišta

929 41110 Otkup zemljišta 300.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Otkup zemljišta 300.000,00

Kapitalni projekt Ulaganje u projektnu dokumentaciju uređenja javnih površina i objekata

935 42541 Izrada projektne dokumentacije 100.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Ulaganje u projektnu dokumentaciju uređenja javnih površina i objekata 100.000,00

Kapitalni projekt Izrada idejnog projekta kanalizacije Grada Bakra

936 42541 Projektna dok. kanalizacije Grada Bakra 400.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Izrada idejnog projekta kanalizacije Grada Bakra 400.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja vododovoda Zlobin - završna faza

941 42141 Izgradnja vodovoda Zlobin 180.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Izgradnja vododovoda Zlobin - završna faza 180.000,00

Ukupno Program Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture 1.480.000,00

Program Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt Investicijsko održavanje javnih površina

937 42149 Dodatna ulaganja u javne površine 200.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Investicijsko održavanje javnih površina 200.000,00

Kapitalni projekt Investicijsko održavanje rive u Bakru

938 45111 Investicijsko održavanje - Riva Bakar 100.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Investicijsko održavanje rive u Bakru 100.000,00

Kapitalni projekt Investicijsko održavanje lokalnih cesta Grada Bakra

939 45111 Investicijsko održavanje cesta 2.500.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Investicijsko održavanje lokalnih cesta Grada Bakra 2.500.000,00

Kapitalni projekt Investicijsko održavanje gradskih groblja

940 45111 Investicijsko održavanje groblje 100.000,00

Ukupno Kapitalni projekt Investicijsko održavanje gradskih groblja 100.000,00

Ukupno Program Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture 2.900.000,00

Razdjel: 3 DJEČJI VRTIĆ BAKAR - KORISNIK 479.000,00

Glava: 1 PRORAČUNSKI KORISNIK DV »BAKAR« 479.000,00

Program Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i sred.obrazovanju

Aktivnost Odgojno administrativno i teh.osoblje u DV Bakar

1000 31111 Plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću Bakar 322.000,00

1001 31320 Doprinos za zdrav. osig. zaposlenih u DV Bakar 50.000,00

1002 31330 Doprinos za zapošljavanje zaposlenih u DV Bakar 6.000,00

1003 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 10.000,00

1004 32231 Električna energija za DV Bakar 36.000,00

1005 32329 Troškovi tekućeg i invest. održav. DV Bakar 15.000,00

1006 32341 Komunalne usluge za DV Bakar 5.000,00

1007 32363 Laboratorijske i zdravstvene usluge 25.000,00

1008 32922 Osiguranje imovine za DV Bakar 10.000,00

Ukupno Aktivnost Odgojno administrativno i teh.osoblje u DV Bakar 479.000,00

Ukupno Program Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 479.000,00

osnovnom i sred. obrazovanju


III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-33

Bakar, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr