SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03), sukladno odredbama članka 68. stavak 2., članka 72. stavak 2. i članka 74. stavak 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/ 98, 73/02 i 153/02), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjestima na kojima se može obavljati
prodaja robe izvan prostorija

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta na području Općine Baška, na kojima se prodaja robe može obavljati izvan prostorija - prodavaonica, odnosno:

. na klupama (štandovima),

. u kioscima,

. iz kamiona,

. pomoću automata.

Članak 2.

(1) Prodaja različite robe, koja se po svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica, u naseljima na području Općine Baška može se obavljati na javnim površinama kako slijedi:

I. naselje Baška:

. Ulica Emila Geistlicha,

. Ulica kralja Zvonimira,

. Ulica Palada,

. Uskočka ulica,

. »suha marina«,

. ŠRC »Zablaće«.

II. naselje Draga Bašćanska:

. autobusna postaja, južno od čekališta,

. površine uz Zadružni dom.

III. naselje Jurandvor:

. autobusna postaja, južno od čekališta.

(2) Prodaja robe na utvrđenim lokacijama na javnim površinama obavlja se na tipiziranim klupama (štandovima) i kioscima u skladu s važećim odnosnim aktima.

(3) Na području Općine Baška ne dozvoljava se prodaja robe putem uličnih prodavača s kolicima.

Članak 3.

(1) Na uređenom zemljištu u privatnom vlasništvu može se obavljati prodaja određenih trgovačkih roba prema Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02) i to na klupama (štandovima) izvan prodavaonica uz obvezu da klupe (štandovi) budu tipizirane i udaljene najmanje deset (10) metara od javne površine (šetnice, ceste, ostale prometnice i slično).

(2) Općinsko poglavarstvo može, u posebno opravdanim slučajevima svojom odlukom, a uz prethodno mišljenje Odsjeka za komunalni sustav, dozvoliti postavu klupa (štandova) na privatnim površinama i na manjoj udaljenosti od propisane u prethodnom stavku

(3) Ne dozvoljava se izlaganje i prodaja robe iz asortimana izvan prodavaonica - poslovnih prostora, na klupama, stalcima, policama i sl., na privatnim površinama ispred i sa strana prodavaonica - poslovnih prostora, ako iste nisu udaljene najmanje deset (10) metara od javne površine (šetnice, ceste, ostale prometnice i slično).

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u naseljima Draga Bašćanska i Jurandvor, može se obavljati prodaja isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s propisima koji jamče zdravstvenu ispravnost proizvoda koji se prodaju, na privatnim površinama ispred kuća, na propisnoj udaljenosti od prometnice, uz obvezu pridržavanja zakonskih odredbi koje se odnose na sigurnost prometa vozila i pješaka.

Članak 4.

(1) Dnevna, povremena, prodaja robe iz kamiona moguća je isključivo na javnim površinama - u Ulici kralja Zvonimira i Uskočkoj ulici i to isključivo u razdoblju trajanja režima uređenja prometa izvan turističke sezone.

(2) Prodavatelj je obvezan ishoditi odobrenje prodaje iz stavka 1. ovoga članka od Općinskog poglavarstva, odnosno tijela koje ono za isto ovlasti.

Članak 5.

Prodaja trgovačkih roba izvan prodavaonica pomoću automata moguća je gdje postoje svi potrebni sigurnosni, infrastrukturni i ostali uvjeti za postavu, na javnim površinama iz članka 1. ove Odluke, na način i prema uvjetima utvrđenima ovom Odlukom, te na površinama u privatnom vlasništvu, uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 3. stavci 1. i 2. ove Odluke glede udaljenosti automata od javne površine.

Članak 6.

Za prodaju različite robe u prigodi održavanja tradicionalnih pučkih zabava - »Crna ovca«, Dan Općine Baška, Ribarski dan i sl., praznika i vjerskih blagdana, koji se tradicionalno svečanije slave, ili obilježavanja značajnih obljetnica i sl., određuju se površine u dijelu Ulice Palada u luci, odnosno površine ispred crkava, oko domova i na trgovima u naseljima u kojima se u prigodi proslave blagdana održavaju svečani vjerski obredi, odnosno na površinama koje u posebnim prigodama, posebnom odlukom, odredi Općinsko poglavarstvo.

Članak 7.

(1) O preciznim lokacijama, načinu i uvjetima prodaje, tipu, odnosno dimenzijama i izgledu privremene naprave koja se postavlja na javnu površinu, te vrsti ponude na mjestima na javnoj površini iz članka 2. odlučuje Općinsko poglavarstvo.

(2) Korisnik javne površine je obvezan, prije početka obavljanja prodaje, zaključiti ugovor o zakupu javne površine.

Članak 8.

Za prodaju robe izvan prostorija na privatnim površinama u skladu s ovom Odlukom, prodavatelj je obvezan ishoditi suglasnost Općinskog poglavarstva.

Članak 9.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provode nadležni inspektori Državnog inspektorata, te komunalno redarstvo, svatko u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 22. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr