SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 3. st. 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05 i 107/07), te članka 21. Statuta Grada Cresa, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 17. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu
i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju:

- agrotehničke mjere na poljoprivednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i smanjilo poljoprivrednu proizvodnju,

- mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu podrazumjevaju se sljedeće mjere:

- mjere sprečavanja erozije tla vodom,

- mjere za sprečavanje zakrovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- mjere održavanja kanalskih mreža,

- mjere održavanja poljskih puteva.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim zemljištem smatraju se: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 3.

Mjere zaštite od požara su mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.

Članak 4.

Agrotehničke mjere kao i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu propisane ovom Odlukom, dužni su provoditi vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: vlasnici) te vlasnici šuma i šumskog zemljišta.

Vlasnici iz st. 1 ovog članka dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavati zakrovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 5.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

- zabranjuje se sječa dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom osim sječe iz agrotehničkih razloga,

- zabranjuje se preoravati livade i pašnjake na zemljištu čiji je nagib veći od 15% i preoravati ih u oranice s jednogodišnjom kulturom,

- zabranjuje se skidanje humosnog odnosno oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu osim u slučajevima prenamjene poljoprivrednog zemljišta.

Članak 6.

U cilju sprečavanja obrastanja zemljišta korovima i višegodišnjim nasadima, vlasnici su dužni provoditi sljedeće mjere:

- redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje,

- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje u skladu s odredbama ove Odluke koje se odnose na zaštitu od požara,

- primjenom herbicida uništavati korov i višegodišnje raslinje,

- vlasnici susjednih parcela dužni su u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 7.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja izvedenih sustava drenaže, vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 8.

U cilju održavanja poljskih i šumskih puteva, vlasnici poljoprivrednog odnosno šumskog zemljišta dužni su zajednički se brinuti o održavanju poljskih odnosno šumskih puteva ukoliko to nije uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama.

Pod poljskim odnosno šumskim putem smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet odnosno prilaz poljoprivrednom odnosno šumskom zemljištu i kojim se služi veći broj vlasnika.

Članak 9.

Vlasnici poljoprivednog zemljišta:

- dužni su obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i puteve, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice,

- dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja kako ne bi ometali provedbu agrotehničkih zahvata,

- dužni su provoditi postupke za sprečavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, a

posebno su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja biljnih štetočina.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Članak 10.

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprečavanja širenja požara na susjedno zemljište.

Članak 11.

Vlasnici poljoprivednog zemljišta dužni su prilikom uništavanja korova i biljnog otpada:

- spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 7 m od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama i 15 m od stupova i vodiča dalekovoda,

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

- kod spaljivanja korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara,

- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti i tek tada može napustiti to mjesto.

Članak 12.

Radi sprečavanja požara na šumskom zemljištu vlasnici su dužni:

- suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa odstraniti, a ostatke nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnomjerno rapoređene po cijeloj površini,

- održavati i čistiti poljske i šumske puteve najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz vatrogasnih vozila,

- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko je izrada prosjeka od značaja, omogućiti Hrvatskim šumama i Gradu Cresu da to učine na svoj trošak.

Članak 13.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u vremenu od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine i izvan tog razdoblja ukoliko je na području Primorsko-goranske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju poljoprivredni i šumarski inspektori Ureda za gospodarstvo Primorsko-goranske županije, te inspektori zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 15.

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:

- izricati usmene i pismene opomene;

- rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i postupke ili utvrditi određene obveze;

- rješenjem odrediti treću osobu koja će na prekršiteljev trošak poduzeti određenu radnju ili postupak;

- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-4

Cres, 17. srpnja 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. Nivio Toich, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=567&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr