SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
33

33.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće općine Omišalj, na sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

PRAVNA OSNOVA PLANA

Članak 1.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), a u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je općinski načelnik.

RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Omišalj naišlo se na poteškoće u provedbi jer definirani uvjeti gradnje (koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, katnost, udaljenost do susjedne međe i dr.) na pojedinim područjima općine Omišalj nisu usklađeni sa stvarnim stanjem na terenu. Iz tog razloga nije se moglo nastaviti sa izradom planova užeg područja.

Stoga je potrebno izmijeniti Prostorni plan uređenja Općine Omišalj kako bi se izrada i donošenje planova užeg područja mogla nastaviti, odnosno kako bi se pojednostavila primjena Plana.

Ocjena stanja te plan Izmjena i dopuna Prostornog plana odnosi se na tekstualni i grafički dio.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Omišalj u granicama je obuhvata postojećeg Prostornog plana uređenja općine Omišalj.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/ 07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za prostorne planove uređenja užeg područja, a koji je propisan Prostornim planom Primorsko-goranske županije(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06).

Za područja šireg centra naselja Njivica i Omišlja, koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti postojećih građevina kao i novoplaniranih u specifičnim uvjetima na terenu, nisu sukladni onima iz Prostornog plana uređenja općine Omišalj.

Tijekom izrade urbanističkih planova Omišlja i Njivica utvrdilo se da za pojedina područja nije potrebno izrađivati detaljne planove uređenja, već se odredbe za provođenje mogu ugraditi u plan višeg reda. Na taj način pojednostavila bi se provedba i ubrzala realizacija Plana na terenu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Postojeći prostorni plan Općine Omišalj treba izmijeniti i dopuniti:

1. Tekstualni dio:

- raščlaniti koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti,

- proanalizirati veličine kod građenja objekata svih namjena te shodno tome definirati uvjete gradnje u različitim kontekstualnim situacijama,

2. Grafički i tekstualni dio

- analizirati Planom propisane detaljne planove uređenja, te brisati one čije se odredbe o provođenju mogu ugraditi u Prostorni plan odnosno urbanističke planove.

STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Plan će se izraditi na postojećim topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskim kartama mjerila 1:5000.

Ostale stručne podloge za izradu Izmjena i dopuna plana nisu potrebne.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune plana, a zbog obima same izmjene i dopune, nije planirana izrada novih stručnih podloga, nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07).

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka- ispostava Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka

- Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka - Krk

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Služba za razvoj i izgradnju, Ulica grada Vukovara 14, 10000 ZAGREB

- te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana.

ROKOVI

Članak 8.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- rok za pripremu zahtjeva -15 dana od dostave Odluke

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana III. tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana IV. tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana IV. tromjesječje 2008. godine

ZABRANE

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Izmjene i dopune Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja općine Omišalj (»Službene novine PGŽ« broj 52/07).

 

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Plan će se financirati iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr