SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
32

32.

Na temelju članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02. i 12/06 ), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu te mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Ovom Odlukom propisuju se i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Članak 2.

Agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici, posjednici i korisnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta).

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

- sprečavanja erozije tla vodom,

- sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- čišćenja kanala,

- uništavanja biljnih otpadaka.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednog tla od erozije vodom zabranjuje se sljedeće:

- sječa višegodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

- preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmom zemljištu te njhovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjom kulturom,

- skidanje humusnog odnosno oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu,

- uzgoj jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu.

Članak 5.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati obrastanje poljoprivrednog zemljišta korovom - posebno biljkom ambrozijom (u daljnjem tekstu: korov) i višegodišnjim raslinjem, poduzimajući sljedeće mjere:

- redovito preoravati i otkopavati korov, te krčiti višegodišnje raslinje,

- spaljivanjem uništavati korov, višegodišnje raslinje, sukladno odredbama ove Odluke,

- primjenom herbicida uništavati korov i višegodišnje raslinje.

Članak 6.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale radi sprečavanja odronjavanja zemlje, zarastanja korovom, odnosno omogućiti prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 7.

U cilju suzbijanja bolesti i štetočina, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati zaštitna sredstva sukladno propisima kojima se određuje zaštita bilja, a posebno su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, žetve odnosno berbe):

- uklanjati sa zemljišta sav biljni otpad,

- uklanjati suhe biljne otpatke najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

- odstranjivati biljne otpatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Članak 8.

Spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se vršiti samo uz poduzimanje mjera opreza u skladu s propisima zaštite od požara.

Spaljivanje korova i biljnog otpada zabranjeno je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada kao i u razdobljima kada je za područje Primorsko-goranske županije odnosno za područje općine proglašena velika ili vrlo velika opasnost od požara.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 9.

Na području općine Omišalj propisuju se ove mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina:

- održavanje živica i međa,

- održavanje poljskih puteva,

- uređivanje i održavanje kanala,

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 10.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

Živice uz poljske puteve i međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba poljskog puta odnosno međe i ne mogu biti šire od 40 cm, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi jedan m.Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Članak 11.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putevi.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su: redovito uređivati i održavati poljske puteve tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, te stalno prohodni radi provođenja agrotehničkih mjera i neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

O uređivanju i održavanju poljskih puteva dužni su se zajednički brinuti svi korisnici poljoprivrednog zemljišta.

Članak 12.

Zabranjuje se sadnja višegodišnjih nasada visokorastućih kultura neposredno uz među zemljišta radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja.

Članak 13.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a u svrhu zaštite od jakih vjetrova, vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito održavati i obnavljati.

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja nadležna poljoprivredna inspekcija i druge nadležne inspekcije.

Inspektor zaštite od požara ovlašten je obavljati nadzor nad provođenjem mjera iz ove odluke koje se odnose na zaštitu od požara.

U provedbi nadzora, nadležne inspekcije mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 4. stavak 2. podstavak 1. Odluke),

2. preore livadu, pašnjak i neobrađenu površinu na strmom zemljištu i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 4. stavak 2. podstavak 2. Odluke),

3. skida humusni odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 4. stavak 2. podstavak 3.),

4. neredovito uklanja i ne spaljuje korov i višegodišnje raslinje, te ne uništava korov i višegodišnje raslinje primjenom herbicida (članak 5. Odluke),

5. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala (članak 6. Odluke)

6. ne uklanja odnosno ne uništava biljne otpatke (članak 7. Odluke),

7. biljne otpatke i korov spaljuje u vrijeme zabrane spaljivanja određeno člankom 8. ove Odluke,

8. ne uređuje i ne održava živice i međe (članak 10. Odluke),

9. ne uređuje i ne održava poljske puteve (članak 11. Odluke),

10. sadi visoko raslinje neposredno uz među (članak 12. Odluke),

11. ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 13. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr