SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from MDRAGA 2427..2427

12.

Na osnovi članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 6/06) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Mošćenička Draga, način, uvjeti i lokacije za obavljanje ugostiteljskih usluga na području Općine Mošćenička Draga sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju mogu raditi:

- iz skupine Hoteli i kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, od 00,00 do 24,00 sata,

- iz skupine »Restorani« i »Barovi«, od 06,00 do 24,00 sata.

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« u dane održavanja ribarskih noći smiju raditi dva (2) sata duže od propisanog.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« rješenjem odobriti duže radno vrijeme od radnog vremena iz članka 2. ove Odluke u slučajevima organiziranja prigodnih proslava i manifestacija (doček Nove godine, u dane blagdana, maškara, vjenčanja i sl.), najduže za dva (2) sata.

Članak 4.

(1) Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi«, rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke, najviše za dva (2) sata.

(2) Odredba propisana stavkom 1. ovog članka primijenit će se u slučajevima učestalog prekoračenja radnog vremena, remećenja javnog reda i mira, a na temelju podataka Državnog inspektorata odnosno Policije.

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi od 08,00 do 24,00 sata.

U slučaju organiziranja prigodnih proslava i manifestacija koje organizira u turističke svrhe Turistička zajednica, Općina ili udruga građana, kao i održavanja maškara, sportskih natjecanja, Općinsko poglavarstvo može na zahtjev vlasnika objekta odrediti rješenjem drukčije radno vrijeme od radnog vremena iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti postavljeni na lokacije određene Planom lokacija koje donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnost (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/96).

Klasa: 011-01/08-01/07

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 1. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr