SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 21., 22. i 23., članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07, 32/07 i 17/08) i članka 14. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/05), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici 17. lipnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o javnim parkiralištima na području
Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 3. i 9. i članka 3. točke 1. vršit će se naplata parkiranja vozila.«

Članak 2.

U članku 7., iza točke a) dodaje se nova točka b) koja glasi:

» b) na parkiralištu uz luku Pesja

- za prvi dan parkiranja 5,00 kuna,

- za svaki daljnji dan parkiranja 20,00 kuna.«

Točka b) postaje točka c).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 022-05/08-01/13

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 17. lipnja 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Tomo Sparožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr