SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za nabavu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja vodovoda, te fekalne i oborinske odvodnje 1.738.533,28


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora Draga Bašćanska 960.418,39

1.2. izgradnja oborinske kanalizacije - Rapska ulica 100.000,00

1.3. vodovod i kanalizacija - Pod Mireh, Jurandvor 168.614,89

1.4. vodoopskrba otoka Krka 509.500,00

2. Nabava i montaža javne rasvjete: 79.799,70


2.1. rasvjeta - Rapska ulica 15.000,00

2.2. rasvjeta - Ulica Palada 49.799,70

2.3. rasvjeta - naselje Draga Bašćanska 15.000,00

3.Izrada prostorno planske dokumentacije, te projektne dokumentacije za objekte komunalne
infrastrukture i građevina u vlasništvu Općine Baška, te izrada prostornih planova 1.714.447,84


3.1. usklađenje PP uređenja Općine Baška 81.435,00

3.2. izrada UPU I i UPU II 250.000,00

3.3. projektna dokumentacija Ulica Pešćivica 100.000,00

3.4. projektna dokumentacija - osnovna škola 500.000,00

3.5. projektna dokumentacija - dječji vrtić 160.000,00

3.6. katastarska izmjera (geodetska podloga) 334.977,84

3.7. projektna dokumentacija Labic-Zapavlic 20.000,00

3.8. projektna dokumentacija - kanalizacijska mreža Kricin 59.500,00

3.9. izrada studije izvodljivosti (pročišć. i odvod. priobalnog dijela o. Krka) 128.535,00

3.10. projektna dokumentacija - ostalo 80.000,00

4. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 966.400,00


4.1. Ulica Pešćivica 50.000,00

4.2. Ulica Šantis 16.400,00

4.3. ostalo 900.000,00

5. nabava opreme za igralište dječjeg vrtića 50.000,00


6 otplata kredita (glavnica i kamata) za kupnju općinske zgrade 67.942,84


UKUPNO (1 - 6.): 4.617.123,66


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 1.889.997,97

2. naknada za priključenje 800.002,03

3. sredstva HBOR 935.309,65

4. koncesijska naknada 19.000,00

5. potpore 32.860,00

6. naknada za zakup javnih površina (dio) 39.954,01

7. sredstva od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Baška 900.000,00


UKUPNO (1. - 7.) 4.617.123,66


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 30. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mišel Budimilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr