SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

105.

Na temelju članka 8. i 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/02, 20/05 i 27/05), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 20. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/05) članak 2. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 25 članova.

Članove Povjerenstva imenuje Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članove Povjerenstva čine:

- predsjednik Povjerenstva, koji se imenuje iz reda članova Poglavarstva,

- potpredsjednik Povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,

- tri člana Povjerenstva, koji se imenuju iz reda predstavnika Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu,

- osam članova Povjerenstva, koji se imenuju iz reda predstavnika udruga, društva i to: Udruge »Egzodus«, Udruge »Terra«, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Udruge za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.), Savjetovališta terapijske zajednice Mondo Nuovo, Udruge roditelja Zajednica Susret Rijeka, Potencijal - Udruge za razvoj ljudskih potencijala,

- četiri člana Povjerenstva, koji se imenuju iz reda predstavnika pravosudnih tijela i tijela državne uprave, i to: Ministarstvo pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav, Zatvor u Rijeci, Policijske uprave Primorsko-goranske, Općinskog suda u Rijeci i Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci,

- osam članova Povjerenstva, koji se imenuju iz reda predstavnika ustanova i humanitarnih organizacija, i to: Psihijatrijske bolnice Lopača, »Caritas« Nadbiskupije Rijeka, Ustanove za savjetovanje i komunikaciju »A. S. K. RI«, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, Centra za socijalnu skrb Rijeka, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije i Poliklinike Tagora,

- jedan član koji se imenuje iz reda predstavnika trgovačkog društva NOVOG LISTA d.d. Rijeka,

- jedan član koji se imenuje iz reda privatnih psihijatrijskih ordinacija.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Povjerenstva.

Član Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

U slučaju kada članu Povjerenstva mandat prestane prije isteka vremena na koji je imenovan, novom članu Povjerenstva mandat traje do isteka mandata člana Povjerenstva umjesto kojeg je imenovan«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »opojnih droga« dodaju se riječi »i drugih sredstava ovisnosti«.

Podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- prikupljanje podataka iz područja ovisnosti, zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti«.

U podstavku 2. briše se zarez i dodaju se riječi »i drugih sredstava ovisnosti«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/54-117

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 20. lipnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr