SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

100.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06-pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
dijela područja Škurinjska Draga

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Škurinjska Draga

Članak 1.

Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela područja Škurinjska Draga objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 15/03 (u daljnjem tekstu: Plan).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Škurinjska Draga (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

- osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05) - u daljnjem tekstu: PPUGR i Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) - u daljnjem tekstu: GUP,

- usklađenja i izmjene uvjeta gradnje na dijelu zahvata u prostoru u skladu s novijim standardima pojedinih djelatnosti.

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju dio građevinskog područja naselja Škurinjska Draga koje je kartografskim prikazom broj 1. GUP-a utvrđeno kao područje »Mješovite - pretežno poslovne namjene (M2)«.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana iz stavka 1. ovoga članka označen je u GUP-u planskom oznakom D-85*, a u Planu kao površina građevne čestice oznake 2P i GP3, koje područje predstavlja površinu dijela platoa sa sjeverne strane Škurinjske ceste koja se prostire do podnožja Škurinjskog plasa i raskrižja za Getro.

Površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana iznosi oko 0,90 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Neizgrađeno područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana čini dijelove platoa smještenih po sjeveroistočnom rubu Škurinjske ceste. Na preostalom dijelu platoa dovršena je gradnja garaže i poslovnih prostora trgovačkog društva »Autotrans« d.d. Rijeka, a iznad cijelog platoa smještene su višestambene građevine.

Važeći uvjeti gradnje na građevnim česticama koje su predmet Izmjena i dopuna Plana ne omogućavaju planiranje i gradnju poslovnih prostora prema suvremenim standardima poslovne djelatnosti koja se planira.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana nalazi se uz Škurinjsku cestu te je opremljeno komunalnom infrastrukturom koja je izvedena u trupu ulica.

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

- utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za gradnju građevina i uređenje površina unutar obuhvaćenog prostora,

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže,

- podlogama Hrvatske elektroprivrede, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže,

- podlogama HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka sa stanjem telekomunikacijskih mreža,

- idejnom projektu građevina planiranih za gradnju na građevnoj čestici oznake 2P,

- drugim podlogama proizašlih iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana i Investitor sukladno Ugovoro o (su)financiranju izrade Izmjena i dopuna Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Rijeka promet d.d. Rijeka,

- upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 20 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 30 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi najviše 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

IX. Zabrane i ograničenja zahvata u prostoru

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine.

X. Izvori financiranja

Članak 10.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava Investitora.

XI. Završna odredba

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/102

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr